338-0070/03 – Mechanical and Hydraulic Gears ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Účel a skladba pohonu a převodu u silničních a kolejových vozidel. Typy hnacích motorů a jejich charakteristiky. 2 Energeticko tepelná bilance přenosu energie ztrátový výkon, výpočet oteplování, ochlazování a chlazení. 3 Rozdělení hydraulických převodů, skladba, vlastnosti. Tekutinové mechanismy, základní parametry, skladba obvodu a jeho prvky, kapaliny pro hydraulické převody. 4 Hydrostatické převody:momentová a otáčková, transformace, regulace výstupních parametrů, účinnosti. Kombinované hydrostaticko-mechanické převody. 5 Hydrodynamické převody: rozdělení, základní princip činnosti, momentové rovnice. Hydrodynamická spojka, možnosti regulace momentu. Hydrodynamický měnič: charakteristiky. 6 Spolupráce hydrodynamického přenosu s hnacím motorem. Hydrodynamická brzda. Hydrodynamické převodovky, jejich skladba, charakteristiky. 7 Směrové řízení vozidel: rozdělení, skladba hydraulicko mechanického řízení, plně hydraulické řízení, charakteristiky. Hydrodynamické přenosy velkých výkonů pro kolejová vozidla. Skladba, parametry, charakteristiky. 8 Funkce mechanických převodů, rovnováha sil a odporů, požadavky na mechanické převody. Typy převodových skříní a redukcí. 9 Větvení výkonu, diferenciály, nápravy. Posouzení zatížení hnacího ústrojí, provozní podmínky, spektra zatížení, únavové charakteristiky, metody výpočtu životnosti. 10 Ozubená kola v pohonu vozidel. Druhy převodů – čelní, planetové, kuželové, hypoidní. Základní zásady, geometrie, modifikace. 11 Pevnostní výpočet ozubených kol, dimenzování převodů pohonů vozidel. Bezpečnost, životnost. 12 Hřídele, ložiska, spojky. 13 Provoz, údržba, mazání. Jakost výrobků. 14 Shrnutí předmětu. Konzultace. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1-3 Pokračování přednášek 4 Skladba a výpočet hydrostatického převodu pojezdu vozidla. Zadání programu č. 1. 5 Pokračování přednášek. 6 Výpočet hlavních rozměrů, charakteristik a tepelného režimu hydrodynamické spojky. Zadání programu č. 2. 7 Kontrolní test. Konzultace. 8 Pokračování přednášek. 9 Zadání cvičení podle individuálního obsahu. Dynamická charakteristika. 10-11 Návrh převodů, základní výpočty. 12 Exkurze do laboratoří katedry. 13-14 Práce na zadání. Odevzdání práce. Seznam otázek ke zkoušce Hydraulické převody: Č. otázky Znění otázky 1 Skladba pohonu vozidla a jeho jednotlivé části. 2 Přímý a nepřímý převod a jeho vlastnosti. 3 Základní charakteristiky spalovacího motoru. 4 Základní charakteristiky elektromotoru. 5 Přenos a přeměna energie, ztrátový výkon, účinnost. 6 Základní výpočtové vztahy a postupy pro oteplování a ochlazování. 7 Výpočet chlazení. 8 Rozdělení hydraulických převodů, jejich skladba a vlastnosti. 9 Hydrostatický přenos energie: základní charakteristiky, parametry, skladba obvodu. 10 Základní prvky hydrostatického obvodu, jejich účel a funkce. 11 Konstrukce, charakteristiky a parametry hydrogenerátorů a hydromotorů. 12 Hydrostatický převod: skladba, vlastnosti, parametry. 13 Momentová a otáčková transformace. 14 Regulace v hydrostatickém převodu. 15 Kombinované hydrostaticko mechanické převody, jejich vlastnosti a charakteristiky. 16 Hydrodynamické přenosy výkonu: rozdělení, charakteristiky, parametry. 17 Vznik a přenos momentu v hydrodynamickém převodu. 18 Hydrodynamická spojka: princip činnosti, momentové rovnice, charakteristiky. 19 Konstrukce hydrodynamických spojek. Základní výpočet. 20 Regulace hydrodynamických spojek. Spolupráce spojky a hnacího motoru. 21 Hydrodynamická brzda – retardér: princip činnosti, charakteristiky. 22 Hydrodynamický měnič, princip činnosti, základní charakteristiky. 23 Pracovní body a rozsahy hydrodynamického měniče. 24 Konstrukce měničů a jejich propustnost. 25 Hydrodynamické převodovky. Spolupráce spalovacího motoru s hydrodynamickou převodovkou. 26 Význam a účel posilovačů směrového řízení. Jejich rozdělení. 27 Monoblokové servořízení, servořízení s volným válcem, plně hydraulické servořízení: jejich skladba a vlastnosti. Mechanické převody: Č. otázky Znění otázky 1 Proč se do pohonu kolejových vozidel se spalovacím motorem řadí mechanický převod. 2 Bilance hnacích sil a sil odporů. Rovnováha sil. 3 Dynamická a rychlostní charakteristika vozidel s mechanickým převodem. 4 Výpočet celkových převodů z požadovaných vlastností vozidla: maximální rychlost, ekonomická rychlost, minimální rychlost, maximální stoupavost. 5 Větvení výkony kolových vozidel. 6 Význam diferenciálu v pohonech kolových vozidel. Základní princip diferenciálu. 7 Stupňovité převodovky, rozsah převodových poměrů, jejich rozdělení, skoky řazení, počet převodových stupňů. 8 Použití planetových soukolí v pohonech vozidla. Podmínky smontovatelnosti planet. 9 Hnací nápravy automobilů, hlavní druhy a typy. 10 Základní druhy pohonu železničních dvoukolí. 11 Základní pojmy z geometrie čelních ozubených kol. 12 Pojem trvání záběru evolventy a od kroku šikmých zubů. Záběrové pole. Jejich význam. 13 Nestandardní základní profil. Celočíselné trvání záběru, význam. 14 Základní princip výpočtu napětí (ohyb, dotyk) čelních ozubených kol dle ČSN 014868. 15 Druhy ozubených kol v pohonech kolových a kolejových vozidel. Příklady užití. 16 Druhy kuželových soukolí. Význam a užití. 17 Přesnost ozubených kol. Základní normy a úchylky přesnosti (kinematická přesnost, plynulost chodu, dotyk, vůle ozub. kol). 18 Spektra zatížení součástí hnacího ústrojí. Definice, průběhy. 19 Proměnlivost zatížení. Typy namáhání součástí hnacího ústrojí. 20 Wöhlerova křivka a pojem intenzity poškození. Lineární teorie únavového poškození. 21 Výpočet životnosti součástí hnacího ústrojí metodami lineární teorie únavového poškozování. 22 Hřídele v pohonech vozidel. 23 Ložiska v pohonech vozidel. Specifické. 24 Pevné, pružné a třecí spojky v pohonech vozidel. 25 Řadicí spojky mechanické, synchronizované a třecí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (10) Building Operation and Maintenance of Railway Vehicles P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3708T018) Design Operation and Maintenance of Vehicles (20) Operation and Maintenance of Roadway Vehicles P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.