338-0075/01 – Measuring and Testing in Hydraulics and Pneumatics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 4+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Přednáška - P , cvičení - C 1.P.: Úvod do měření, význam a účel měření, druhy měření, metody měření, měřené veličiny, měřicí soustava. Přenosové vlastnosti snímačů. C.: Seznámení s laboratoří, zadání měřených úloh, chyba měření 2.P.: Odporové snímače,indukčnostní snímač, kapacitní snímače, indukční snímače, piezoelektrické snímače, termoelektric ké snímače C.: Měření viskozity Englerovým a Höpplerovým viskozimetrem 3.P.: Měření základních fyzik. veličin, viskozita, hustota, tlak. C.: Měření viskozity Rheo-Höpplerovým a rotačním viskozimet rem 4.P.: Měření rychlosti a průtoku, měření kroutícího momentu, frekvence otáček, polohy a teploty C.: Cejchování deformačního tlakoměru 5.P.: Záznam naměřených veličin, osciloskop, oscilograf, sou řadnicový zapisovač,liniový zapisovač, měřicí ústředna, záznam měření na magnetická média C.: Cejchování tenzometrického snímače tlaku 6.P.: Základy teorie náhodných procesů - harmonická analýza. C.: Cejchování odporového snímače dráhy 7.P.: Korelační analýza, přístroje a metody pro číslicové a analogové měření C.: Cejchování indukčnostního snímače dráhy 8.P.: Měření hluku, základní pojmy, vznik hluku, hladiny hluku a akustického výkonu C.: Měření intenzity turbulence a rychlosti žárovým anemomet rem 9.P.: Měřicí přístroje pro měření hluku,měření hluku u hydrau lických mechanismů C.: Měření spektrální výkonové hustoty analogovým způsobem 10.P.: Měření vibrací, snímače vibrací, měřicí přístroje C.: Měření spektrální výkonové hustoty pomocí A/D převodníku 11.P.: Měření vibrací u hydraulických mechanismů, metody snižo vání hluku a vibrací u hydraulických obvodů C.: Měření rychlosti zvuku v potrubí 12.P.: Měření hydraulických prvků a obvodů, měření hydrogenerátorů a hydromotorů. Měření ventilů pro řízení tlaku a průtoku, prvků pro hrazení průtoku, měření dynamických vlastností prvků a obvodů C.: Měření hluku 13.P.: Metody měření a vyhodnocování, obecné požadavky, normalizace, třídy přesnosti měření, cejchování. Příprava měření, vyhodnocování výsledků měření,chyba měření, zpráva o měření C.: Měření vibrací 14.P.: Identifikace systémů, hydraulický obvod jako lineární soustava, přenos lineární soustavy a jeho měření pomocí náhodných signálů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T007) Hydraulics and Pneumatics Equipment P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.