338-0077/01 – Dynamics of Hydraulic Systems ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. P.: Hydraulický ráz, rovnice nestacionárního proudění C.: Řešení neustáleného proudění, Bernoulliho rovnice, Žuk. vztah, doba běhu vlny 2. P.: Metoda charakteristik C.: Výpočet hydraulického rázu v EXCELu metodou charakteristik - Program č.1 3. P.: Matematický model hydraulického rázu se ztrátami, aplikace Laplaceovy transformace, základní dynamické charakteristiky, spojitě rozložené parametry C.: Výpočet dynamických charakteristik potrubí pro 1., 2. a 3. model potrubí 4. .P.: Přenosové matice potrubí, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Odvození přenosů z přenosové matice potrubí, vyhodnocení frekvenčních charakteristik 5. .P.: Sériové řazení prvků. Program OBVOD a FLOWMASTER, zobecnění metod, určení stability C.: Program OBVOD, zadání prvků, definice okrajových podmínek. Matematický model sloupce kapaliny, vliv okrajových podmínek v obvodu na frekvenční charakteristiku, vyhodnocení frekvenčních charakteristik potrubí jako T a PI článku a prvku se spojitě rozloženými parametry 6. P.: Seriové řazení odporů RL, RC, RLC, vlnový odpor, střídavý proud, vektorový diagram, efektivní hodnoty C.:Řešení sériových RLC obvodů 7. P Paralelní řazení odporů RL, LC, RLC, seriově paralelní řazení odporů, T a PI článek C.: Řešení paralelních a sériově paralelních RLC obvodů, simulace na počítači 8. .P.: . Matematický model hydrostatického stroje, přenosové matice diskrétních prvků, přenosy, frekvenční charakteristiky C.: Modelování frekvenčních charakteristik obvodu s dlouhým potrubím a disktétními prvky pomocí OBVODu. 9. P.: Matematický model hydrogenerátoru rotačního, přímočarého, zdroj konstantního tlaku a průtoku C.: Simulace hydrogenerátoru, odvození přenosové matice 10. .P.: Matematický model hydromotoru rotačního, přímočarého, hydraulického akumulátoru C.: Simulace hydromotoru na počítači 11. . P.: Matematické modely hydraulických ventilů : tlakový ventil řízený,vestavný ventil, redukční ventil, jednosměrný řízený ventil C.: Přenos a frekvenční charakteristika jednoduchého obvodu s akumulátorem, odvození přenosové matice - Program č.2 12. .P.: Šoupátko, rozváděč, citlivost, svodová propustnost, charakteristiky, tlumení, hydrodynamická síla C.: Simulace na počítači 13. P.: Modelování pulzací objemových čerpadel, objemové pulzace vícepístových čerpadel C.: Vyhodnocení periody pulzace hydrostatického stroje, výpočet odezvy tlaku - Program č.3 14. .P.: Modelování hydraulického obvodu pomocí programu FLOWMASTER C.: Modelování obvodu s hydraulickým rázem a diskrétními hydraulickými odpory a prvky pomocí FLOWMASTERu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner