338-0078/01 – Selected Problems of Fluid Mechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Turbulence. Význam smykových oblastí, turbulentní smyková napětí, fluktuace rychlosti a statistický charakter turbulence. Reynoldsova rovnice, korelace rychlosti, spektrální funkce kinematické energie. Přenos skalární substance. Některé vybrané úlohy turbulentního proudění v potrubí, rozběhová dráha, zatopený isotermní proud, metody měření turbulentních fluktuací rychlostí, korelací, mikro a makroměřítka, spektrální funkce kinetické energie. - Přehled bilančních rovnic. Rovnice spojitosti, pohybová a energie. Jejich vyjádření v pravoúhlých, válcových a svérických souřadnicích. - Laminární proudění nenewtonských kapalin. Reogramy nenewtonských kapalin a jejich matematické modely. Proudění v potrubí pro mocninový model a pro Binghamovu kapalinu, výpočet tlakového spádu, některé vybrané průmyslové aplikace. - Obtékání a odpor těles. Prandtlova rovnice pro mezní vrstvu třecí odpor na desce, tvarový odpor, úplav, obtékání leteckých profilů. Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem. Strouhalovo kriterium pro trubku a svazek trubek, aerohydroelasticita v průmyslových aplikacích. - Modelování a podobnost. Úvod a definice podobnosti, kriteria podobnosti, kriteriální rovnice a jejich význam pro experiment. Pí-teorém, stanovení bezrozměrných kritérií uvedením bilančních rovnic do bezrozměrného tvaru. - Analogové metody v proudění. Základní rovnice potenciálního proudění v rovině, okrajové podmínky a singularity. Elektrohydrodynamická analogie, řešení typických okrajových úloh. Analogon s pružnou blanou, geometrie pružné blány, analogie potenciálního proudění s pružnou blánou, měřící metody. Analogie potenciálního proudění s plazivým prouděním vazké kapaliny, proudění Hele-Shawovo.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner