338-0085/01 – Thermomechanics and Hydromechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Část Hydromechanika: 1. Základní pojmy mechaniky tekutin, fyzikální vlastnosti tekutin, tlak a tlakové síly v kapalině za klidu, Eulerova rovnice hydrostatiky, Pascalův zákon. 2. Tlaková síla na rovinné a křivé plochy, síly působí na těleso v kapalině, Archimedův zákon, kapalina v relativním klidu. 3. Základní pojmy hydrodynamiky, rovnice spojitosti pro proudovou trubici, proudění dokonalé kapaliny, Eulerova rovnice hydrodynamiky, Bernoulliho rovnice pro dokonalou kapalinu. Měření tlaku, rychlosti a průtoku kapaliny v potrubí. 4. Proudění skutečné kapaliny, Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu v gravitačním poli, hydraulické odpory při proudění skutečné kapaliny. Režim proudění kapaliny v potrubí. Hydraulické odpory třením při laminárním a turbulentním proudění. 5. Hydraulický výpočet potrubí. Výtok kapaliny malým otvorem ve dně nádoby, doba výtoku, výtok kapaliny velkým obdélníkovým otvorem v boční stěně nádoby, přepady 6. Proudění v rotujícím kanále, Bernoulliho rovnice pro ustálené proudění kapaliny rotujícím kanálem, odstředivé čerpadlo, čerpací systém, parametry čerpadla 7. Neustálené proudění stlačitelné kapaliny, hydraulický ráz. Rovnoměrný průtok v korytě. Věta o změně hybnosti. Část Termomechanika: 1. Základní pojmy, druhy pracovní látky. První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Rovnice stavu ideálního plynu. Vratné změny ideálního plynu: průběh změn v diagramu p –v, vztahy mezi určovacími veličinami stavu, vykonaná práce, jednorázová a technická, sdělené teplo. 2. Tepelné oběhy: práce a termická účinnost oběhu, oběhy přímé a obrácené, princip přečerpávání tepla. Druhý zákon termodynamiky a jeho vztah k dějům vratným i nevratným. Entropie, průběh změn stavu v diagramu T-s. 3. Porovnávací oběhy spalovacích motorů a rovnotlaké spalovací turbíny. Porovnání oběhů, karnotizace oběhu spalovací turbíny. Skutečná účinnost a výkon tepelných motorů 4. Stroje na stlačování a dopravu vzdušin, rozdělení, princip. Jednostupňová komprese ideální a skutečná. Komprese vícestupňová. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn. Směsi plynů – základní vztahy. Adiabatické míšení plynů. 5. Páry, ideální oběh parních zařízení, způsoby zvyšování jeho účinnosti. Skutečná účinnost vzduchu. Vlhčení plynů kapalinou a parou. 6. Druhy přenosu teplené energie, základní pojmy a zákony. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou a válcovou, jednoduchou i složenou. Určování povrchových teplot a teplot mezi vrstvami. 7. Záření, základní vztahy pro uzavřenou soustavu. Výměníky tepla, druhy a použití. Základ tepleného výpočtu rekuperativních výměníků tepla, rovnice tepelné bilance a sdílení tepla, určení určení středního rozdílů teplot.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner