338-0086/02 – Hydrodynamics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rozdělení proudění kapalin (dle vlastností kapalin a kinematických hledisek : prostor čas; základní pojmy : dráha, proudnice, proudová trubice, proudové vlákno). Rovnice kontinuity (pro prostorové a rovinné proudění, pro jednorozměrné proudění). Eulerova rovnice hydrodynamiky (rovnováha sil v dokonalé kapalině za pohybu). Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu (včetně pravidel pro praktické využití). Měření rychlosti kapaliny a jejího tlaku (trubice Pitotova a Prandtlova, průřezová měřidla : clony, dýzy). Proudění skutečné kapaliny (laminární, turbulentní, kriterium). Bernoulliho rovnice pro skutečné kapaliny (včetně pravidel pro praktické využití). Laminární proudění v potrubí kruhového průřezu (rychlostní profil, průtok, ztráty třením). Hydraulické odpory třením v hladkém potrubí a v drsném potrubí (hydrodynamicky hladké potrubí). Hydraulické odpory třením v nekruhovém potrubí (hydraulický průměr) Místní odpory změnou průřezu a směru proudění (rozšíření, zúžení, v zakřivených potrubích a armaturách). Výtok kapalin z nádob (rychlostní, kontrakční, výtokový součinitel, souvislost se ztrátovým součinitelem). Výtok kapaliny velkým otvorem a ponořeným otvorem. Přepad (dokonalý a nedokonalý). Vyprazdňování nádob. Hydraulický výpočet potrubí a gravitační potrubí (základy grafického řešení). Bernoulliho rovnice pro rotující kanál a aplikace na odstředivé čerpadlo. Měrná energie a výkon. Neustálené proudění nestlačitelné kapaliny v potrubí (rozšířená Bernoulliho rovnice) Hydraulický ráz (totální a částečný, Žukovského vztah). Průtok koryty - rovnoměrný proud Hybnostní věta v mechanice tekutin a účinek paprsků na desky stojící a pohybující se. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.