338-0302/06 – Tekutinové mechanismy (TMech)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s se základními pojmy z oblasti Tekutinových mechanismů: hydraulický mechanismus, pneumatický mechanismus, hydraulický a pneumatický obvod. Seznámí se se skladbou hydraulických a pneumatických obvodů, se základními hydraulickými a pneumatickými prvky, s jejich funkcí, konstrukcí, charakteristikami, použitím v obvodech. Studenti se naučí na příkladech počítat hydraulické a pneumatické obvody v ustáleném stavu, a řešit rozběh a brzdění hydraulických pohonů. Naučí se navrhovat jednodušší hydraulické a pneumatické obvody a sestavovat je na praktikátorech v laboratoři. Získají základní znalosti z provozu, údržby, měření a diagnostiky hydraulických a pneumatických zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V předmětu Tekutinové mechanismy se posluchači seznámí s funkcí, strukturou, vlastnostmi a aplikacemi tekutinových, tj. hydraulických a pneumatických mechanismů. Předmět je členěn na tyto části : všeobecný úvod, základní výpočty tekutinových mechanismů, prvky tekutinových systémů, jejich konstrukce, funkce a charakteristiky, hydraulické a pneumatické pohony a převody včetně způsobů jejich řízení, aplikace tekutinových mechanismů. Cvičení je zaměřeno na výpočty tekutinových mechanismů a laboratorní měření.

Povinná literatura:

[1] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., BUREČEK, A., STONAWSKI, E., DVOŘÁK, L., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Hydraulické mechanismy, VŠB-TUO, 2022, 225 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] FOJTÁŠEK, K., HRUŽÍK, L., DVOŘÁK, L, BUREČEK, A., STONAWSKI, E., VAŠINA, M.: Tekutinové mechanismy - Praktické úlohy a základy pneumatiky, VŠB-TU Ostrava, 2022, 165 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [4] KOPÁČEK, J., Žáček, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5. [5] KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura:

[1] PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [2] PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ [3] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. [4] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. [5] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0. [6] PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s. [7] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s. [8] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0. [9] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p SMC - eLEARNING. dostupné z https://digital.smctraining.com/?lang=cs (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 test z grafických symbolů (10 bodů) 2 programy (25 bodů) Test u zkoušky (25 bodů) Ústí zkoušení (40 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány. .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1. Tekutinový mechanismus, tekutinový pohon, tekutinový obvod. 2. Hydraulický a pneumatický obvod: skladba, grafické značky prvků, funkční schémata obvodů. Základní hydraulické a pneumatické obvody. 3. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: vlastnosti, druhy, aplikace. Stlačený vzduch a jeho vlastnosti. 4. Zdroje tlakové energie - hydrogenerátory: konstrukce, funkce, parametry, charakteristiky, řízení. 5. Hydromotory rotační a kyvné: konstrukce, funkce, parametry. 6. Přímočaré hydromotory: konstrukce, funkce, parametry. 7. Prvky pro řízení směru průtoku: rozváděče, jednosměrné ventily, hydraulické zámky. 8. Prvky pro řízení velikosti průtoku: škrticí ventily, regulační ventily průtoku, clony a trysky. 9. Prvky pro řízení tlaku: pojistné, přepouštěcí a redukční ventily. 10. Proporcionální řídicí technika, aplikace proporcionální řídicí techniky. 11. Základy servotechniky a její aplikace. 12. Příslušenství hydraulických a pneumatických obvodů: akumulátory, filtry, potrubí, hadice, nádrže, chladiče aj. 13. Úvod do pneumatických mechanismů. Seznam otázek ke zkoušce 1. Základy hydromechaniky - Pascalův zákon, zákon šíření tlaku, rovnice kontinuity, laminární a turbulentní proudění, místní a třecí tlakové ztráty, Bernoulliho rovnice. 2. Tekutinové mechanismy - výhody, nevýhody, aplikace. 3. Tekutinové mechanismy - přenos energie (princip), základní princip hydraulických systémů (obrázek a popis). 4. Tekutiny v systémech - jejich účel, druhy, aplikace. 5. Hydrostatické převodníky - typy, účel, ideální převodníky (rovnice). 6. Hydrostatické převodníky - reálné převodníky (rovnice), účinnosti. 7. Základní charakteristiky reálných rotačních převodníků. 8. Rotační hydrogenerátory - typy, základní principy, výhody a nevýhody. 9. Rotační hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody. 10. Kyvné hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody. 11. Přímočaré hydromotory - typy, základní principy, výhody a nevýhody. 12. Jednosměrné ventily, uzavírací ventily, logické ventily - typy, základní principy, použití, grafické symboly. 13. Rozváděče - typy, základní principy, použití, grafické symboly. 14. Škrticí ventily - typy, rovnice průtoku, základní principy, aplikace, grafické symboly, charakteristiky. 15. Ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou - jejich účel, základní principy, aplikace. 16. Prvky pro řízení tlaku - typy, základní principy, aplikace, grafické symboly. 17. Akumulátory - typy, základní principy, výhody a nevýhody. 18. Akumulátory - jejich funkce v systémech, příklady jejich použití v hydraulických systémech (obrázky). 19. Filtry a filtrační technika - typy filtrů, účel, umístění v systémech. 20. Nádrže - účel, typy, tepelný tok, stabilizační systém (teplota, filtrace). 21. Výměníky tepla - typy, výkonové rovnice. 22. Multiplikátory - jejich účel v systémech, typy, aplikace, tlakové zesílení. 23. Elektrohydraulické prvky v hydraulických systémech - účel, funkce, typy, charakteristiky. 24. Základy pneumatických mechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  22
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 78% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): Zpracování 2 programů + laboratorní úlohy + písemný test dle pokynů cvičícího. Zkouška: Ústní zkouška – 2 otázky + obhajoba protokolů.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  22
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet (cvičení): Zpracování 2 programů + laboratorní úlohy + písemný test dle pokynů cvičícího. Zkouška: Ústní zkouška – 2 otázky + obhajoba protokolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.