338-0305/01 – Provoz a údržba tekutinových mechanismů (PaÚTM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se seznámí se systémy a metodami údržby a dovedou je porovnávat a hodnotit, seznámí se s zásadami montáže, uváděním do provozu a provozem a údržbou hydraulických a pneumatických zařízení. Poznají zásady bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením, a aplikací těchto zásad dovedou zajistit bezpečný provoz zařízení. Formou cvičení v montážních a servisních organizacích získají i potřebné praktické znalosti. Prakticky formou cvičení se naučí metodám měření a hodnocení čistoty pracovních kapalin a způsobům filtrace a teplotní stabilizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Posluchači se seznámí se systémy údržby, metodami údržby, se zásadami montáže, uváděním do provozu, provozu a údržby hydraulických a pneumatických zařízení, s funkčními a tlakovými zkouškami a se zásadami bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických systémů, čistotou kapalin, způsoby filtrace a teplotní stabilizace. Ve cvičeních navštíví montážní a servisní organizace a zkušebny v blízkých podnicích.

Povinná literatura:

PAVLOK,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf PAVLOK,B. Potrubní systémy a armatury - část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. 81 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/Dil1_Pav.pdf PAVLOK,B.; SIVÁK,V. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : ES VŠB Ostrava, 1989. 93 s.

Doporučená literatura:

PAVLOK, B.; SIVÁK, V. Hydraulické systémy v provozní praxi. Ostrava : BIC Ostrava, 2000. 95 p. HAVLÍČEK, J. A KOL. Provozní spolehlivost strojů. Praha: SZN, 1983. 656 s. ISBN 80-209-0029-2. VOŠTOVÁ, V.; HELEBRANT, F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů II. část Údržba strojů. Praha: ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. DREXLER, P.; FAATZ.H. et al. Příručka hydrauliky svazek 3. Projektování a konstrukce hydraulických zařízení. Lohr am. Main: Mannesmann Rexroth GmbH, 1988. ISBN 3-8023-02664. KOLEKTIV. Provoz a údržba hydraulických mechanismů. Ostrava : TANGER s.r.o. Ostrava, 1995. 130 s. GRINČ, L. Pracovné kapaliny pre hydraulické systémy. Žilina : VŠDS Žilina, 1994. 151 s. ISBN 80-2100-234-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování 3 programů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Posluchači se seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby zjišťování bezporuchovosti, spolehlivosti, životnosti atp. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, se zásadami montáže, uváděním do provozu, provozu a údržby hydraulických a pneumatických zařízení, s funkčními a tlakovými zkouškami a se zásadami bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením.Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických systémů, čistotou kapalin, způsoby filtrace a teplotní stabilizace, těsněním vysokotlakých systémů. Ve cvičeních navštíví montážní a servisní organizace a zkušebny v blízkých podnicích. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobku. Filosofie zvyšování jakosti. Hodnocení jakosti. Normy ISO 9000. 2 Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch lambda(t). Střední doba mezi poruchami. 3 Bezporuchovost soustav. Zálohování. Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. 4 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. 5 Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 6 Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. 7 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Nádrže a jejich vybavení. Vzdušníky. 8 Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Demontáž a repase hydraulických prvků. 9 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. Provoz hydraulických a pneumatických zařízení. 10 Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Filtrace u servosystémů. Požadavky na provozní čistotu stlačeného vzduchu. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. 11 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů. 12 Kapaliny hydraulických obvodů: voda a vodní emulze. Kavitace vodní a její eliminace. Konstrukce, provoz a údržba zařízení na vodu a vodní emulze. 13 Kapaliny hydraulických obvodů: oleje. Provozní vlastnosti: viskozita, mazací schopnost, termooxidační stálost. Druhy olejů. Kavitace olejová a její eliminace. 14 Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Použití hydrauliky a pneumatiky v praxi se zaměřením na provozní podmínky, doplnění VIDEO-filmem. 2 Výpočet ukazatelů spolehlivosti. Program č. 1 : Výpočet a sestrojení lambda(t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 10 bodů. 3 Návštěva zkušebny a výroby agregátů. 4 Montáž a uvedení do provozu hydraul. zařízení. Program č. 2 : Zpracování návodu pro montáž a uvedení hydraulického zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 10 bodů. 5 Provoz a údržba hydraulických zařízení. Program č. 3 : Zpracování návodu pro provoz a údržbu vybraného zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. 6 Čistota kapalin. Filtry a filtrace. Těsnění. Praktické ukázky měření čistoty pracovní kapaliny v laboratoři. Praktické ukázky použití těsnění v hydraulických systémech. 7 Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. 2 Filosofie zvyšování jakosti. Normy ISO 9000. 3 Poruchy a jejich klasifikace. 4 Spolehlivost výrobků a ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 5 Průběh intenzity poruch lambda(t) pro poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající. Bezporuchovost soustav. 6 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti. 7 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, cyklováním. 8 Údržba : cíl údržby, systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. 9 Údržba podle reálného stavu technických prostředků. 10 Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 11 Metody údržby : denní údržba, inspekce, prohlídky, opravy. 12 Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. Aktivní funkce údržby. 13 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. 14 Hadice. Spojovací prvky potrubí, rychlospojky, kompenzátory. 15 Nádrže a jejich vybavení. Vzdušníky. 16 Kostky, bloky, panely. Montážní poloha prvků. Pohonné jednotky. Opatření ke snížení hlučnosti hydr. zařízení. Kavitace vodní, olejová a její eliminace. 17 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. 18 Filtrace kapaliny v hydraulickém obvodu. Filtry, filtrační materiály. Umístění filtrů v obvodech. 19 Hodnocení znečištění pracovní kapaliny. Zdroje znečištění. Negativní účinek nečistot. Požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. 20 Teplotní stabilizace hydraulických systémů. Ohřívače a chladiče. 21 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů : rozdělení těsnění. Výplňová těsnění. O-kroužky. 22 Těsnění hydraulických prvků a systémů : manžety, kombinovaná těsnění. 23 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů : těsnění v pneumatice. Materiály těsnění a jejich vlastnosti. Těsnění servosystémů. 24 Kapaliny hydraulických obvodů : fyzikální vlastnosti (mimo mazací schopnost). Vzduch v kapalině. Kavitace a možnosti její eliminace. 25 Kapaliny hydraulických obvodů : mazací schopnost kapalin. 26 Kapaliny hydraulických obvodů : chemické vlastnosti, ekologické vlastnosti. 27 Minerální oleje: druhy, vlastnosti, použití. 28 Těžce zápalné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití, nároky na zařízení. 29 Ekologicky šetrné kapaliny: druhy, vlastnosti, použití. 30 Bezpečnost při práci s hydraulickým a pneumatickým zařízením.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.