338-0305/02 – Operation and Maintenance of Fluid Mechanisms (PaÚTM)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will acquaint with systems and methods of maintenance and they will be able to compare and evaluate them, they will acquaint with assembly principles, actuation and operation and maintenance of hydraulic and pneumatic equipment. They will learn principles of labour protection with high-pressure equipment and they will be able to ensure safe operation of equipment by these principles application. They will acquire also needful practical knowledge by practice form in assembly and service organisations. They will learn in practice methods of measurement and evaluation of cleanness for working liquids and ways of filtration and temperature stabilisation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

In the introduction, students will acquaint with serviceability as complex property influencing product quality. They will examine gradually next properties: operational reliability, durability, maintainability, repairability etc. and methods of their evaluation. Students will acquaint with maintenance systems, maintenance methods, actuation, operation and maintenance of hydraulic and pneumatic equipment, functional and pressure tests and principles of labour protection with high-pressure equipment. They will occupy specially by liquids of hydraulic systems, cleanness of liquids, methods of filtration and temperature stabilisation. They will visit assembly and service organisations and test rooms in near firms in terms of practices.

Compulsory literature:

[1] EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4. [2] GÖTZ, W. Hydraulics. Theory and Applications. Ditzingen, Germany: OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 3-980-5925-3-7.

Recommended literature:

[1] HEHN, H. et al. Fluid Power Troubleshooting. New York : Marcel Dekker. 1995. 647 p. ISBN 0-8247-9275-0. s. ISBN 3-980-5925-3-7. [2] EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zpracování tří programů

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah předmětu: Posluchači se seznámí s obsahem pojmů provozuschopnost, bezporuchovost, spolehlivost, životnost a se způsoby zjišťování bezporuchovosti, spolehlivosti, životnosti atp. Dále se posluchači seznámí se systémy údržby, metodami údržby, se zásadami montáže, uváděním do provozu, provozu a údržby hydraulických a pneumatických zařízení, s funkčními a tlakovými zkouškami a se zásadami bezpečnosti práce s vysokotlakým zařízením. Podrobně se budou zabývat kapalinami hydraulických systémů, čistotou kapalin, způsoby filtrace a teplotní stabilizace, těsněním vysokotlakých systémů. Ve cvičeních navštíví montážní a servisní organizace a zkušebny v blízkých podnicích. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost, ovlivňující jakost výrobku. Filosofie zvyšování jakosti. Hodnocení jakosti. Normy ISO 9000. Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t),  (t). Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch (t). Střední doba mezi poruchami. Bezporuchovost soustav. Zálohování. životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. Údržba hydraulických a pneumatických zařízení. Cíl údržby. Systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. Údržba podle reálného stavu technických prostředků. Údržba po poruše. Proaktivní údržba. Metody údržby. Organizace údržby. Objednávání náhradních dílů. Výpočetní technika v údržbě. Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. Hadice. Spojovací prvky potrubí. Nádrže a jejich vybavení. 2 Kostky, bloky, panely s hydraulickými a pneumatickými prvky. Pohonné jednotky. Kompenzátory, kloubové spoje, rychlospojky. Demontáž a repase hydraulických prvků. Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízením. Zkušebny. Bezpečnost při práci s hydraulickými akumulátory. Provoz hydraulických a pneumatických zařízení. Filtrace kapaliny v hydraulických zařízeních. Hodnocení znečištění hydraulických kapalin. Filtrace u servosystémů. Teplotní stabilizace hydraulického obvodu. Ohřívače a chladiče. Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Kapaliny hydraulických obvodů. Fyzikální, chemické, provozní a ekologické vlastnosti hydraulických kapalin. Kapaliny hydraulických obvodů : druhy, vlastnosti, použití. Opatření ke snížení hlučnosti hydraulických a pneumatických zařízení.. Balení, konzervace, doprava, ochrana proti korozi hydraulických a pneumatických zařízení. 3 Program č. 1 : Výpočet (t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 2 : Zpracování návodu pro montáž a uvedení hydraulického zařízení do provozu. Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 3 : Zpracování návodu pro provoz a údržbu hydraulického a pneumatického zařízení. Za program možno obdržet až 10 bodů. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Provozuschopnost jako komplexní vlastnost ovlivňující jakost výrobku. 2 Filosofie zvyšování jakosti. Normy ISO 9000. 3 Poruchy a jejich klasifikace. 4 Spolehlivost výrobků a ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), (t). 5 Průběh intenzity poruch (t) pro poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající. Bezporuchovost soustav. 6 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti. 7 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, cyklováním. 8 Údržba : cíl údržby, systémy údržby. Preventivní údržba podle časového plánu. 9 Údržba podle reálného stavu technických prostředků. 10 Údržba po poruše. Proaktivní údržba. 11 Metody údržby : denní údržba, inspekce, prohlídky, opravy. 12 Organizace údržby. Dokumentace o provozu a údržbě. Aktivní funkce údržby. 13 Montáž hydraulických a pneumatických zařízení. Montáž potrubí. 14 Hadice. Spojovací prvky potrubí, rychlospojky, kompenzátory. 15 Nádrže a jejich vybavení. 16 Kostky, bloky, panely. Montážní poloha prvků. Pohonné jednotky. Opatření ke snížení hlučnosti hydr. zařízení. 17 Uvádění do provozu hydraulických a pneumatických zařízení. Funkční a tlakové zkoušky. 18 Filtrace kapaliny v hydraulickém obvodu. Filtry, filtrační materiály. Umístění filtrů v obvodech. 19 Hodnocení znečištění pracovní kapaliny. Zdroje znečištění. Negativní účinek nečistot. 20 Teplotní stabilizace hydraulických systémů. Ohřívače a chladiče. 21 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů : rozdělení těsnění. Výplňová těsnění. O-kroužky. 22 Těsnění hydraulických prvků a systémů : manžety, kombinovaná těsnění. 23 Těsnění hydraulických a pneumatických prvků a systémů : těsnění v pneumatice. Materiály těsnění a jejich vlastnosti. těsnění servosystémů. 24 Kapaliny hydraulických obvodů : fyzikální vlastnosti (mimo mazací schopnosti). 25 Kapaliny hydraulických obvodů : mazací schopnost kapalin. 26 Kapaliny hydraulických obvodů : chemické vlastnosti, ekologické vlastnosti. 27 Druhy kapalin hydraulických obvodů : minerální oleje. 28 Druhy kapalin hydraulických obvodů : těžce zápalné kapaliny. 29 Druhy kapalin hydraulických obvodů : ekologicky šetrné kapaliny. 30 Bezpečnost při práci s hydraulickým zařízením.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner