338-0308/02 – Technical Diagnostics of Hydraulic Mechanisms (TDHM)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Lumír HružíkSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah předmětu: Posluchači se seznámí se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami, zejména parametrickými metodami, vibrodiagnostickými, tribotechnickými, termodynamickými metodami. Dále se budou zabývat prostředky technické diagnostiky : snímači a jejich cejchováním, zpracováním a vyhodnocováním diagnostických signálů. Zvláštní pozornost bude věnována diagnostice hydraulických prvků a systémů. Ve cvičení se naučí pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5000. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. Diagnostické parametry. Metody technické diagnostiky : parametrické metody diagnostiky. Metody technické diagnostiky: vibrodiagnostika, měření a vyhodnocení vibrací, vibroakustická diagnostika. Metody technické diagnostiky : tribotechnické – tribodiagnostika degradace mazacího oleje, tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. Metody technické diagnostiky: termodynamická metoda. Termovize. Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 2 Prostředky technické diagnostiky : rozdělení. Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. Cejchování snímačů. Snímače diagnostických veličin : tlaku, průtoku, teploty, dráhy, rychlosti. Snímače diagnostických veličin : zrychlení, síly, momentu, otáček, hluku a vibrací. Sdružené snímače a vyhodnocovací systémy. Diagnostika hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů, přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků. Simulace provozu. Diagnostika hydraulických systémů. Sledování strojů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Význam a přehled norem pro technickou diagnostiku. Příklady aplikací diagnostiky v praxi. Ukázky prostředků pro technickou diagnostiku v laboratoři katedry. Seznámení se s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5000. Program č. 1 : Diagnostika rotačního hydromotoru pomocí systému M 5000 – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 8 bodů. Program č. 2 : Diagnostika rozváděče – laboratorní cvičení. Za program možno obdržet až 7 bodů. 2 Program č. 3 : Projekt technické diagnostiky daného systému. Za program možno obdržet až 10 bodů. Program č. 4 : Diagnostika hydraulického systému. Laboratorní cvičení. Za projekt, měření a vyhodnocení možno obdržet až 10 bodů. Diagnostika pracovních kapalin. Návštěva diagnostického pracoviště. Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. 2 Základní metody technické diagnostiky. 3 Parametrické metody diagnostiky. 4 Vibrodiagnostika. 5 Vibroakustická diagnostika. 6 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika degradace mazacího oleje. 7 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 8 Diagnostické parametry. 9 Prostředky technické diagnostiky – rozdělení. 10 Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. 11 Základní fyzikální principy snímačů. 12 Snímače dráhy, rychlosti. 13 Snímače tlaku a síly. 14 Snímače průtoku. 15 Snímače otáček. 16 Snímače momentu. 17 Snímače teploty a hluku. 18 Sdružené snímače a měřicí přístroje. 19 Cejchovací zařízení : tlaku, průtoku. 20 Simulace provozu – tlakový a průtokový skok. 21 Diagnostika strojů -posuzování strojů, diagnostika závad. 22 Diagnostika hydrogenerátorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 23 Diagnostika rotačních hydromotorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 24 Diagnostika přímočarého hydromotoru : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 25 Diagnostika kompresoru : schéma obvodu, princip měření, charaktzeristiky. 26 Diagnostika pneumomotoru rotačního : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 27 Diagnostika tlakových ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 28 Diagnostika rozváděčů a jednosměrných ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 29 Termodynamické metody měření účinnosti : princip, základní vztahy. 30 Sledování strojů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner