338-0310/06 – Mazací technika (MazTe)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s druhy tření, dovedou charakterizovat tření suché, mezní, kapalinné a smíšené. Dovedou definovat kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření. Pochopí podstatu mazání a funkce maziva. Seznámí se s druhy a vlastnostmi maziv. Zvláštní pozornost je věnována reologickým vlastnostem maziv. Poznají různé druhy mazání a typy mazacích zařízení a mazacích soustav a naučí se vybrat správný typ mazacího zařízení pro konkrétní případ.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti o tření v průmyslové praxi a využití maziv. Vychází se z tření kluzného a valivého v oblasti suchého tření, smíšeného a kapalinného. Především jsou definovány vlastnosti maziv kapalných, a to newtonských i nenewtonských a student je seznámen se stanovením jejich vlastností. Dále se definují kluzné dvojice a jejich chování při různých druzích tření, student je seznámen se Stribeckovým diagramem. Jsou uváděny možné typy mazání - individuální, oběžné, centrální. Nakonec jsou uváděny metody zjišťování degradace maziv a způsoby jejich obměny či regenerace.

Povinná literatura:

ŠŤÁVA, P., PAVLOK, B. Mazací technika. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 76 s. ISBN 80-248-1000-X. BEČKA, J. Tribologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 212 s. ISBN 80-01-01621-8

Doporučená literatura:

ŠAFR,E. Technika mazání. Praha: SNTL, 1970. 381 s. ŠŤEPINA,V., VESELÝ,V. Maziva v tribologii. Bratislava: Veda, 1985. 406 s. JANOUŠEK,F., KOZÁK,J., TARABA,O. Technická diagnostika, Praha: SNTL, 1988. 429 s. ŠŤÁVA, P., KOZUBKOVÁ, M. Aplikovaná mechanika tekutin, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1995. 102 s. SCHRAMM, G. Reologia. Podstawy i zastosowania. Poznaň : OWN PAN, 1998. 272 s. ISBN 83-85481-63-X. MANG, T. BOBZIN, K. BARTELS, T. Industrial tribology: tribosystems, friction, wear and surface engineering, lubrication. Dostupné z ŠPONDR CMS. Typy centrálních mazacích systémů. dostupné z SKF. Mazací systémy. Dostupné z Další studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou vypracovány dva projekty (programy), do kterých vstupují jak teoretické poznatky a výpočty, tak data zjištěná při měření. Za projekty je možno získat 20, resp. 15 bodů. Podmínkou pro absolvování je vyplnění testu s maximálním možným počtem bodů 65.

E-learning

Studijní opory nalenete na katedrálních stránkách http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

splnění požadavků pro absolvování předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek a cvičení Přednášky : 1. Základní pojmy : tribologie, tribotechnika. Mazání - tření – opotřebení : vzájemné vztahy. Rozdělení maziv. Maziva a jejich vlastnosti : viskozita, závislost viskozity na teplotě a tlaku, stlačitelnost, mazací schopnost. 2. Maziva a jejich vlastnosti : reologie maziv, konzistence, penetrace. Reometry. 3. Režimy tření a mazání. Stribeckův diagram. Druhy opotřebení. Nárůst opotřebení s časem. Zadírání. 4. Kluzné dvojice při suchém a mezním tření. Kluzné materiály. 5. Kluzné dvojice při kapalinném a smíšeném tření. Kluzná ložiska. Stick-slip. 6. Tření, mazání a opotřebení valivých ložisek. 7. Mazací systémy a zařízení : rozdělení, popis, vlastnosti, použití. Prvky mazacích systémů. 8. Výpočty mazacích systémů. 9. Degradace maziv. Termooxidační stálost. Tribotechnická diagnostika olejů. Cvičení : 1. Fyzikální vlastnosti maziv : viskozita, teplotní závislost. 2. Měření viskozity kapalin a tokové křivky plastického maziva. 3. Měření tlakové ztráty při proudění plastického maziva – program č. 1 – první část 4. Výpočet tlakové ztráty v potrubí pro newtonské a nenewtonské kapaliny, porovnání naměřených a vypočítaných hodnot - program č. 1 – druhá část. Za program č. 1 je možno získat až 20 bodů. 5. Tření suché – mezní – kapalinné : příklady. 6. Výpočet kluzného ložiska – hydrodynamické axiální a radiální. 7. Výpočet kluzného ložiska – dokončení. Zadání programu č. 2. Návrh mazacího systému. Za program možno získat až 15 bodů. 8. Vypracování programu č. 2, konzultace. 9. Opakování, konzultace, TEST: maximální počet bodů 65.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast při měření

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zpracování dvou programů, test na PC

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika VMT K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní