338-0312/04 – Ročníkový projekt (RočPr)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BOV69 Dr. Ing. Miroslav Bova
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
DYR0007 Ing. Filip Dýrr
FOJ077 Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
LED0021 Ing. Marian Ledvoň
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
VAS024 doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem ročníkového projektu je příprava na bakalářskou práci. Obsahem ročníkového projektu je: 1) provést rešerši k problematice bakalářské práce, rešerši systematicky uspořádat a kriticky zhodnotit, 2) na základě rešerše navrhnout dvě nebo více alternativních řešení tématu bakalářské práce, zhodnotit je podle zvolených kriterií a vybrat nejvhodnější řešení. Při zpracování práce je student veden vedoucím bakalářské práce k samostatnému a systematickému přístupu, k využívání zahraniční literatury, k využívání norem, k aplikaci znalostí získaných během studia, k ekologickým řešením, úsporám energie apod. Je hodnocena i formální stránka práce, citace pramenů podle normy ISO 690 apod.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Posluchači zpracují projekt, jehož téma souvisí se zaměřením bakalářské práce. Projekt je zpracován formou technické zprávy, doplněné případně o grafickou část (tabulky, výkresy, schémata). Projekt musí obsahovat rešerši k zadané problematice, a citaci použitých pramenů podle ČSN ISO 610. Ročníkový projekt zadává, vede a hodnotí vedoucí bakalářské práce.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude předepsána individuálně vedoucím ročníkového projektu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování programů z problematiky zpracování textů, grafů a kreslení schémat, 5 až 20 bodů. Po zvolení tématu bakalářské práce (BP) předá její vedoucí studentovi zadání Ročníkového projektu (rešerše, rozbor problematiky, analýza stavu zřízení apod.) v návaznosti na téma BP. V průběhu semestru se studenti setkávají individuálně se svým vedoucím BP v dohodnutých termínech (minimálně jednou za 14 dnů) a konzultují s ním případné problémy při zpracování literární rešerše a postup při následném řešení BP. Pokud student práci konzultuje převážně u externího konzultanta, má za povinnost alespoň jednou za 14 dnů informovat o postupu vedoucího BP. Nárok na udělení klasifikovaného zápočtu získává student po odevzdání programů ze zpracování textů a odevzdání projektu k BP nejpozději v posledním týdnu zkouškového období zimního semestru (neurčí-li vedoucí práce jinak). Za každý týden pozdního odevzdání, stejně jako absenci konzultací, může vedoucí BP snížit bodové hodnocení o 5 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti budou připravováni na tvorbu závěrečné práce. Budou probrána a zopakována obecná témata, jako např. práce s textovým editorem, zpracování výsledků měření v prostředí Excel, citace literatury podle normy ISO 690 apod. Studenti budou dále seznámeni se softwarovými nástroji pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat. Za tuto část je možno získat 20 bodů, hodnocení provede cvičící této části. Studenti dále zpracují projekt, jehož téma souvisí se zaměřením závěrečné práce. Projekt bude zpracován formou technické zprávy, doplněné případně o grafickou část (tabulky, výkresy, schémata). Tuto část zadává, vede a hodnotí vedoucí bakalářské práce. Za tuto část je možno získat až 80 bodů. Hodnotí se obsahová i grafická stránka projektu, novost a kvalita řešení a aktivita v průběhu semestru. 1. Představení témat bakalářské práce (BP), zásady pro vypracování bakalářské práce. Pokyny k volbě tématu bakalářské práce. 2. Pokyny pro vypracování rešerše, elektronické zdroje (Knovel, Springer link...), citace literatury podle normy ISO 690. 3. Základy práce v prostředí Word (psaní rovnic, křížové odkazy, rejstříky, klávesové zkratky apod.). 4. Zpracování výsledků měření v prostředí Excel, tvorba grafů, výpočet nejistoty měření. Program č. 1 – Zpracování měření (10 bodů). 5. Práce s volně dostupnými SW nástroji pro kreslení schémat. 6. Kreslení hydraulických a pneumatických schémat za užití SW Fluidsim. Program č. 2 – Návrh obvodu (10 bodů). 7. Kreslení pneumatických schémat v SW Automation Studio a OFT2. 8. – 14. Práce na rešerši k bakalářské práci. V rámci předmětu budou dále realizovány semináře a praktická cvičení z pneumatiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        využití PC Projekt 20  5
        rešerše k BP Semestrální projekt 80  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast min 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku