338-0323/03 – Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů (TDaSHM)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Lumír HružíkGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače se základními pojmy technické diagnostiky a se základními diagnostickými metodami. Seznámit studenty s problematikou spolehlivosti hydraulických prvků a zařízení. Seznámit posluchače se snímači a měřicími přístroji v technické diagnostice hydraulických prvků a zařízení a s problematikou technické diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Získat zkušenosti z oblasti praktického měření a diagnostiky hydraulických prvků a zařízení. Naučit se pracovat s měřicím a diagnostickým systémem M 5050 Hydrotechnik a systémem Hydac.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Studium předmětu poskytne znalosti z oblasti diagnostiky hydraulických prvků a zařízení se zaměřením na bezdemontážní diagnostiku. Jsou probrány parametrické, vibrodiagnostické, tribotechnické a termodynamické diagnostické metody technické diagnostiky. V rámci předmětu jsou popsány prostředky technické diagnostiky. V předmětu je posouzena problematika hydraulických prvků a systémů. Jsou probrány vlastnosti: provozní spolehlivost, životnost, udržovatelnost, opravitelnost aj., a způsoby jejich hodnocení. Jsou uvedeny fyzikální principy a metrologické charakteristiky snímačů včetně požadavků na snímače. Jsou popsány snímače diagnostických veličin: tlaku, průtoku, teploty, dráhy, rychlosti, zrychlení, síly, momentu, otáček, hluku a vibrací. Jsou probrána základní diagnostická měření hydraulických a pneumatických prvků (hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů, přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků) a systémů. Předmět se rovněž zabývá simulací provozu a sledováním strojů.

Povinná literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha: SNTL, 1990. 160 s. ISBN 80-03-00308-3. [2] JANALÍK, J. Měření tekutinových mechanismů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1995. 129 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/Mereni_tek_mech.pdf [3] HRUŽÍK, L. Měření veličin v hydraulice s využitím přístroje Hydrotechnik. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 s. [4] HRUŽÍK, L. Experimentální úlohy v tekutinových mechanizmech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 61 s. ISBN 978-80-248-1912-9. Dostupné na:CD-ROM, http://www.338.vsb.cz/PDF/Experimentalniulohyvtekutinovychmechanizmech.pdf.

Doporučená literatura:

[1] KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0. [2]HAVLÍČEK, J. Provozní spolehlivost strojů. Praha, SZN 1989. 656 s. ISBN 80-209-0029-2. [3] ZIEGLER, J. Technická diagnostika výrobních zařízení. Skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1992. 182 s. ISBN 80-7078-111-4. [4] VOŠTOVÁ, V.; HELEBRANT, F.; JEŘÁBEK, K. Provoz a údržba strojů. II. část Údržba strojů. Praha: ČVUT Praha, 2002. 124 s. ISBN 80-01-02531-4. [6] JANOUŠEK, F.; KOZÁK, J.; TARABA, O. Technická diagnostika. Praha: SNTL, 1988. 429 s. [7] PAVLOK,B. Základní konstrukční celky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2008. 41 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/zakladni-konstrukcni-celky.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 projekty 4 laboratorní úlohy

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. Diagnostické parametry. Metody technické diagnostiky : parametrické metody diagnostiky. 2 Metody technické diagnostiky: vibrodiagnostika, měření a vyhodnocení vibrací, vibroakustická diagnostika. Termodynamická metoda. 3 Metody technické diagnostiky : tribotechnické – tribodiagnostika degradace mazacího oleje, tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 4 Spolehlivost hydraulických prvků a zařízení. Hodnocení spolehlivosti. Ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 5 Poruchy a jejich klasifikace. Intenzita poruch lambda(t). Střední doba mezi poruchami. 6 Bezporuchovost soustav. Zálohování. Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti technických prostředků. 7 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry. Zrychlená zkouška cyklováním. Zrychlená zkouška umělým znečištěním kapaliny. 8 Prostředky technické diagnostiky : rozdělení. Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. 9 Základní principy snímačů. Snímače diagnostických veličin : tlaku, průtoku. 10 Snímače diagnostických veličin : teploty, dráhy, rychlosti, zrychlení, síly, momentu. 11 Snímače otáček, hluku a vibrací. Měření hluku. Cejchování snímačů. 12 Sdružené snímače a vyhodnocovací systémy. Diagnostika hydrogenerátorů, rotačních hydromotorů. 13 Diagnostika přímočarých hydromotorů, kompresorů, pneumomotorů, tlakových ventilů, rozváděčů a dalších průtokových prvků. 14 Simulace provozu. Diagnostika hydraulických systémů. Sledování strojů. Program cvičení + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Ukázky prostředků pro technickou diagnostiku v laboratoři katedry. 2 Seznámení se s měřicím a vyhodnocovacím systémem M 5050 Hydrotechnik a vyhodnocovacího programu HYDROWIN. 3 Měření hydraulických veličin při kavitaci měřicím systémem M 5050 Hydrotechnik. 4 Seznámení se s měřicím a vyhodnocovacím systémem HYDAC včetně vyhodnocení měřených veličin. Měření tlaku. 5 Diagnostika rotačního hydromotoru. 6 Diagnostika hydrogenerátoru. 7 Diagnostika rozváděče. Program č. 1, laboratorní úloha: (max. 5 bodů). 8 Program č. 2, laboratorní úloha: Diagnostika hydraulického pohonu s rotačním hydromotorem měřicím systémem M 5000 Hydrotechnik - časový záznam.(max. 5 bodů). 9 Program č. 3, projekt : Výpočet intenzity poruch lambda(t) pro dva základní typy poruch (poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající). (max. 5 bodů). 10 Program č. 4: Projekt technické diagnostiky daného systému. (max. 10 bodů). 11 Diagnostika pracovních kapalin. Měření modulu pružnosti kapalin. 12 Program č. 5, laboratorní úloha: Měření viskozity kapaliny programovatelným rotačním viskozimetrem Brookfield. (max. 5 bodů). 13 Program č. 6, laboratorní úloha: Cejchování snímače tlaku pístovým tlakoměrem. (max. 5 bodů). Měření vibrací. 14 Cejchování indukčnostního snímače dráhy. Zápočet. Otázky ke zkoušce: 1 Význam a úkoly technické diagnostiky. Názvosloví. 2 Základní metody technické diagnostiky. Parametrické metody technické diagnostiky. Diagnostické parametry. 3 Vibrodiagnostika. Vibroakustická diagnostika. 4 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika degradace mazacího oleje. 5 Tribotechnická diagnostika - – tribodiagnostika opotřebení strojních systémů. 6 Poruchy a jejich klasifikace. 7 Spolehlivost výrobků a ukazatelé spolehlivosti R(t), F(t), f(t), lambda(t). 8 Průběh intenzity poruch lambda(t) pro poruchy náhodné a poruchy postupně narůstající. Bezporuchovost soustav. 9 Životnost a ukazatelé životnosti. Pohotovost a způsoby dosahování vysoké pohotovosti. 10 Zkoušky spolehlivosti. Zrychlené zkoušky zvýšenými parametry, Cyklováním, umělým znečištěním kapaliny. 11 Prostředky technické diagnostiky – rozdělení. 12 Snímače veličin : požadavky, metrologické charakteristiky. 13 Základní fyzikální principy snímačů. 14 Snímače dráhy, rychlosti. 15 Snímače tlaku a síly. 16 Snímače průtoku, otáček. 17 Snímače momentu. Snímače teploty. 18 Snímače hluku a vibrací. 19 Sdružené snímače a měřicí přístroje. 20 Cejchování snímače tlaku, průtoku a dráhy. 21 Simulace provozu – tlakový a průtokový skok. 22 Diagnostika hydrogenerátorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 23 Diagnostika rotačních hydromotorů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 24 Diagnostika přímočarého hydromotoru : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 25 Diagnostika kompresoru : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 26 Diagnostika pneumomotoru rotačního : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 27 Diagnostika tlakových ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 28 Diagnostika rozváděčů a jednosměrných ventilů : schéma obvodu, princip měření, charakteristiky. 29 Termodynamické metody měření účinnosti : princip, základní vztahy. 30 Sledování strojů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní