338-0510/01 – Čerpací technika (ČerpT)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu se studenti seznámí se zařízením pro čerpací techniku. Základem jsou čerpadla hydrodynamická. Cílem je porozumět funkci základních částí čerpadla, jeho chování při změnách provozních podmínek, vzniku kavitace, radiální a axiální síly, charakteristikám čerpadla. Předmět je dále zaměřen na zásady hydraulického návrhu průtočných částí čerpadel (oběžného kola, spirály, rozvaděče) včetně využití numerického modelování proudění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se zařízením pro čerpací techniku. Předmět obsahuje část teoretickou a výpočtovou. Základem jsou čerpadla hydrodynamická. Jsou probírány parametry čerpadla, typické vlastnosti, teoretické a skutečné charakteristiky čerpadel, jejich změny při změně provozních parametrů a spolupráci více čerpadel. Pozornost je věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, řízení a regulaci provozu čerpadla. Dále je probírána sací schopnost HD čerpadla, kavitace v čerpadle, základní konstrukční prvky a typy čerpadel, typizace a normalizace čerpadel. Výpočtová část navazuje na probranou látku, je realizována v programu EXCEL. Součástí cvičení je i laboratorní měření charakteristiky jednoho čerpadla a dvou čerpadel stejného typu při paralelním a sériovém řazení.

Povinná literatura:

MELICHAR, J., BLÁHA,J. Problematika soudobé čerpací techniky. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03719-5. BLÁHA, J., BRADA, K. Příručka čerpací techniky. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9. BLÁHA, J.; BRADA, K. Hydraulické stroje. 1st edition Praha: SNTL, 1992.747p. ISBN 80-03-00665-1. BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.:Čerpací technika a potrubí, návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2010.76 s. ISBN 978-80-248-2205-1. PAVLOK, B., DRÁBKOVÁ, S., RAUTOVÁ, J. Potrubní systémy a armatury. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava 2011. 249 s. ISBN 978-80-248-2518-2. GÜLICH, J. F.: Centrifugal Pumps, Second Edition, Springer, 2010 964p ISBN 978-3-642-12823-3.

Doporučená literatura:

PACIGA, A. a kol. Čerpací technika. SNTL Praha. BLÁHA, J., BRADA, K. Příručka čerpací techniky , ČVUT Praha, 1997. PIVODA, B., ŠÁLEK, J. Čerpací stanice. SNTL Praha, 1982. STRÝČEK, O., GANČO, N. Čerpadlá (hydraulický výpočet a konstrukce). Bratislava, 1978. ŠEREK, M., LHOTÁKOVÁ, Z. Inženýrské sítě. SNTL Praha, 1981. BRETTSCHNEIDER, A. a kol. Příručka čerpací techniky. SNTL Praha, 1968. BRENNEN, C. E. Hydrodynamics of Pumps. Cambridge 1994, 287p. ISBN 978-1-107-00237-1. Firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1. Čerpací systém, parametry ČS, požadavky na měrnou energii čerpadla z hlediska hydro-dopravního systému, pracovní bod systému 2. Hydraulické ztráty při proudění vazké kapaliny, charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění, charakteristika potrubí při sériovém a paralelním řazení 3. Určení měrné energie čerpadla měřením v charakteristických průřezech čerpadla (princip měření, měřené veličiny, výpočet měrné energie) 4. Rozdělení čerpadel, princip činnosti HS a HD strojů, charakteristické vlastnosti, oblast použití 5. Pístové čerpadlo, popis činnosti, definice základních parametrů, charakteristiky 6. Hydrodynamické čerpadlo, popis principu činnosti, definice základních parametrů, charakteristiky 7. Kinematické poměry v oběžném kole, rychlostní trojúhelníky, Eulerova čerpadlová rovnice 8. Teoretická charakteristika čerpadla pro nekonečný počet lopatek, vliv výstupního úhlu lopatky 9. Vliv konečného počtu lopatek a hydraulických ztrát, skutečná charakteristika čerpadla, typické charakteristiky pro HD čerpadlo s radiálním, diagonálním a axiálním oběžným kolem 10. Charakteristika čerpadel při sériovém a paralelním řazení, pracovní bod 11. Hydrodynamická podobnost, podmínky HD podobnosti, podobnostní kritéria 12. Součinitel rychloběžnosti, měrné specifické otáčky, objemové otáčky, přepočtové vztahy, význam 13. Přepočet charakteristik při změně provozních podmínek: práce čerpadla při různých otáčkách, zmenšení výstupního průměru oběž. kola 14. Modelování, přepočet z modelu na dílo, význam 15. Změna charakteristiky čerpadla natáčením lopatek, vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristik 16. Sací schopnost čerpadla, kavitace, určení geodetické sací výšky čerpadla 19. Zkoušení čerpadel, typizace, základní konstrukční prvky (ucpávky, ložiska, pojky) 20. Základní typy hydrodynamických čerpadel, rozdělení z hlediska skutečné měrné energie. .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1. Čerpací systém, parametry ČS, požadavky na měrnou energii čerpadla z hlediska hydro-dopravního systému, charakteristika potrubí, pracovní bod systému. 2. Rozdělení čerpadel, princip činnosti HS strojů, pístové čerpadlo-popis činnosti, definice základních parametrů, charakteristiky, charakteristické vlastnosti, zubové čerpadlo, oblast použití. 3. Princip činnosti HD strojů, definice základních parametrů, charakteristiky, vlastnosti, oblast použití. Kinematické poměry v oběžném kole, rychlostní trojúhelníky, Eulerova čerpadlová rovnice. 4. Teoretická charakteristika čerpadla, skutečná charakteristika čerpadla. Určení měrné energie čerpadla měřením v charakteristických průřezech čerpadla. Typické charakteristiky pro HD čerpadlo s radiálním, diagonálním a axiálním oběžným kolem 5. Hydrodynamická podobnost, podmínky HD podobnosti, podobnostní kritéria, rychloběžnost, měrné specifické otáčky, objemové otáčky. Přepočtové vztahy, význam. 6. Přepočet charakteristik při změně provozních podmínek: práce čerpadla při různých otáčkách, zmenšení výstupního průměru oběž. kola, modelování, přepočet z modelu na dílo, význam 7. Změna charakteristiky čerpadla natáčením lopatek, vliv fyzikálních vlastností čerpané kapaliny na průběh charakteristik, charakteristiky při sériové a paralelní spolupráci čerpadel 8. Sací schopnost čerpadla, kavitace, určení geodetické sací výšky čerpadla. Zkoušení čerpadel, typizace. 9. Základní konstrukční prvky (ucpávky, ložiska, spojky), základní typy hydrodynamických čerpadel, rozdělení z hlediska skutečné měrné energie. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Charakteristika jednoduchého potrubí, charakteristika potrubí složeného z úseků řazených sériově, paralelně. 2. Provozní bod čerpacího systému 3. Teoretická a skutečná charakteristika HD čerpadla 4. Čerpadla v sériové a paralelní spolupráci, provozní bod 5. Laboratorní měření: Měření charakteristiky jednoho čerpadla a charakteristiky dvou čerpadel stejného typu při sériové a paralelní spolupráci, vypracování protokolu 6. Přepočet charakteristik při změně otáček, při stočení oběžného kola 7. Určení sací výšky čerpadla 8. Samostatné zadání - vyšetření provozních bodů zadaného čerpacího systému při změně provozních podmínek 9. Přepočet charakteristik při čerpání vazké kapaliny, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (16) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní