338-0517/01 – Computational Methods in Fluid Mechanisms (PMvTM)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Využití matematických metod a software v oblasti teoretické a experimentální hydrauliky a pneumatiky 2 Vyhodnocení experimentálních měření statistickými metodami, chyba měření, přesnost souboru měření 3 Určování součinitele tření z algebraických a transcendentních rovnic – grafické metody, iterační metody, přibližné řešení soustavy 4 Ustálené proudění v hydraulických obvodech – metody řešení soustav nelineárních alg. rovnic 5 Ustálené proudění v sériově paralelních hydraulických obvodech 6 Dynamika hydraulických prvků a potrubí – analytické řešení, využití symboliky v Matlabu, numerické řešení, grafické zobrazení 7 Laplaceova, Fourierova transformace, určení přenosu, přenosových matic 8 Inverzní Laplaceova a Fourierova transformace při řešení hydraulických prvků 9 Laplaceova a Fourierova transformace při řešení hydraulických obvodů, výpočet přenosové matice hydraulických soustav 10 Modelování hydraulických obvodů algebro-diferenciálními metodami - Simulink 11 Regulační obvody - Program č.3 12 Řešení komplexního hydraulického obvodu s hydraulickým rázem - Flowmaster 13 Modelování vícerozměrného proudění 14 Identifikace hydraulických obvodů Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Členění hydraulických problémů a výběr odpovídajících metod řešení 2 Vyhodnocení experimentálních dat, trendové křivky, chyby - Matlab, Mathcad, Excel 3 Aplikace metody na určení součinitele tření dle různých funkčních závislostí s využitím Matlab, Mathcad - Program č.1 4 Řešení ustáleného proudění v jednoduchých sériových obvodech 5 Výpočet hydraulického obvodu při sériově paralelním řazení 6 Řešení dynamických prvků, určení vlastností řešení analytickou metodou, numerickou metodou 7 Výpočet přenosových matic pro vybrané hydraulické prvky 8 Využití software Matlab, Mathcad pro inverzní Laplaceovu transformaci 9 Výpočet přenosů hydraulických soustav - Program č.2 10 Aplikace Simulinku na jednoduché hydraulické obvody 11 Využití Simulinku při modelování regulačních obvodů 12 Praktické aplikace 13 Modelování proudění v mezerách hydraulických prvků s přestupem tepla 14 Software pro identifikaci Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Diskuze o vybraném programu, využitých metodách, přesnosti 2 Metody vyhodnocování experimentálních dat 3 Řešení algebraických rovnic využitím profesionálního software 4 Řešení sériově-paralelního hydraulického obvodu. 5 Analytické řešení dynamiky sloupce kapaliny –T článek 6 Numerické řešení turbulentního proudění hydraulickým prvkem 7 Fourierova transformace a přenos při proudění hydraulickým prvkem 8 Inverzní Fourierova transformace pro harmonický vstupní signál 9 Přenos hydraulických soustav 10 Řešení regulačních obvodů 11 Neizotermní proudění ve vybraných mezerách 12 Metody identifikace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.