338-0524/01 – Selected Problems of Fluid Mechanics (VKzMT)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Rovnice spojitosti pro jedno a třírozměrné proudění, rovnice Eulerova pro hydrodynamiku 2 Rovnice Navierova-Stokesova, její řešení 3 Laminární proudění nenewtonských tekutin 4 Úvod do turbulentního proudění, statistické pojetí turbulence. Základní veličiny náhodných procesů 5 Reynoldsova rovnice turbulentního proudění 6 Korelace rychlosti, spektrální funkce kinetické energie a jejich měření 7 Přenos skalární při turb. proudění 8 Modely turbulence, problém uzávěru, možnosti numer. řešení 9 Adiabatické proudění ideálního i skutečného plynu, rychlost zvuku, výtok dýzou, Lavalova dýza, rázová vlna 10 Aerodynamika, odpor těles, aerodynamický tunel 11 Obtékání desky, válce, koule, Karmánova vírová cesta 12 Obtékání profilů a lopatek, polára, obtékání automobilů 13 Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita 14 Modelování a podobnost Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Numerické modelování laminárního nebo turbulentního proudění s využitím programu FLUENT a počítačů na výpočetním středisku. Každý student má individuální zadání úlohy, která bude zpracována v písemné podobě, včetně potřebných obrázků a grafů, rozsah 15-30 stran. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Rovnice spojitosti pro 1D a 3D proudění 2 Rovnice Eulerova, odvození, možnosti řešení 3 Rovnice Navierova-Stokesova, možnosti řešení 4 Laminární proudění nenewtonských tekutin 5 Turbulentní proudění, statistické pojetí turbulence 6 Reynoldsova rovnice turb. proudění, možnosti řešení 7 Korelace rychlosti, spektrální funkce kin. energie, metody měření 8 Přenos skaláru při turb. proudění 9 Adiabatické proudění plynů, rychlost zvuku, výtok dýzou, rázová vlna 10 Odpor těles, definice síly dle Newtona 11 Obtékání desky 12 Obtékání válce, koule, Karmánova vírová cesta 13 Obtékání profilů, polára 14 Obtékání karosérie automobilů 15 Vírové řady, interakce tekutiny s tuhým tělesem, aeroelasticita 16 Modelování a podobnost

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner