338-0529/01 – Fluid Mechanics II (MeTe2)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semester
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Rovnice spojitosti pro jednorozměrné a prostorové proudění 2 Eulerova rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky, Navierova-Stokesova rovnice, Bernoulliho rovnice 3 Laminární proudění v obdélníkové mezeře, mezikruží klínové drážce, stékání po svislé stěně, radiální mezera 4 Laminární proudění nenewtonských kapalin, mocninová a Binghamova rovnice toku 5 Turbulentní proudění, statistický popis turbulence, vlastnosti, intenzita turbulence, energetické spektrum, turbulentní přenos hydrostatické energie a hmoty 6 Reynoldsova rovnice, modely turbulence, numerické řešení turbulentního proudění 7 Bernoulliho rovnice pro ... proudění, Ma číslo. Výtok plynů dýzou. Kritická rychlost 8 Výpočet potrubní sítě pro nestlačitelnou i stlačitelnou tekutinu, okruhovaná síť 9 Nestacionární proudění tekutin, totální a neúplný hydraulický ráz, vlnová rovnice a její řešení 10 Aerodynamická, Newtonova rovnice pro odpor tělesa, obtékání desky, mezní vrstva 11 Obtékání koule, vznik úplavu, Karmárova virová cesta, sedimentační rychlost 12 Obtékání profilů, lopatková mříž, vztlaková síla, polára profilu 13 Aeroelasticita sekundární proudění za překážkami 14 Potencionální proudění, potenciální u proudové funkce, základní úlohy potenciálního proudění, Žukovského rovnice pro vztlak Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Měření viskozity rotačním viskozimetrem 2 Výpočet rychlosti a tlaku s využitím B. r. pro ideální i skutečnou tekutinu. 3 Výpočet tlakového spádu při proudění v mezerách 4 Výpočet tlakového spádu v potrubí pro mocninovou a Binghamovu rovnici 5 Měření intenzity turbulence a aerodynamickém tunelu 6 Měření spektrální výkonové hustoty žárovým anemometrem v aerodynamickém tunelu 7 Výpočet rychlosti a průtoku v dýze pro různé podmínky 8 Výpočet průtoku a tlaku pro větvenou a okruhovanou síť 9 Výpočet stoupnutí tlaku u totálního a neúplného hydraulického rázu 10 Výpočet rychlostního profilu smykového napětí na desce pro laminární i turbulentní proudění 11 Výpočet sedimentační rychlosti koule, rychlost mraku částic, rychlost obecné částice 12 Výpočet odporové a vztlakové síly u profilu 13 Numerické modelování proudění za obtékaným tělesem 14 Výpočet proudové a potenciální funkce pro obtékaní válce a jiných jednoduchých těles. Výpočet vztlakové síly Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1. Rovnice spojitosti pro jedno a trojrozměrné proudění 2. Pohybová rovnice Eulerova a Navierova-Stokesova 3. Laminární proudění v obdélníkové mezeře a stékání po svislé stěně 4. Laminární proudění v mezikruží 5. Laminární proudění v klínové drážce 6. Laminární proudění nenewtonských kapalin mocninová rovnice toku 7. Laminární proudění nenewtonských kapalin Binghamova rovnice toku 8. Turbulence, časové středování, metody řešení 9. Měřící metody pro měření fluktuační rychlosti 10. Bernoulliho rovnice pro proudění ideálního plynu 11. Výtok plynů dýzou, Muckovo číslo, kritická rychlost 12. Větrné a okruhované potrubní metody řešení 13. Hydraulický ráz totální a neúplný, stoupnutí tlaku, vlnová rovnice a její řešení 14. Mezní vrstva, odpor těles, obtékání desky 15. Obtékání koule, Karmánova virová cesta, sedimentační rychlost 16. Obtékání profilů, odporová a výtlaková síla 17. Aeroelasticita, sekundární proudění za překážkami 18. Polenciální proudění, základní druhy, Žukovského rovnice pro vztlakovou sílu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.