338-0533/01 – Hornická termo a hydromechanika (HTaH)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
JAN13 Ing. Radim Janalík, CSc.
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
VRA0108 Ing. Martin Vrábel, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se podrobněji seznámí s hydromechanikou, termodynamikou plynů a okrajově se sdílením tepla. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními principy dvou oborů hydromechanika a termomechanika. Po úvodní kapitole (vlastnosti tekutin) následují poznatky z hydrostatiky a hydromechaniky. Dále pak navazuje termodynamika.

Povinná literatura:

Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987. Noskievič, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P.- Janalík,J.: Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988. Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin-příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987. Enenkl,V. a kol. : Termomechanika. VUT Brno 1983. Kadlec,Z. : Termomechanika, návody do cvičení. VŠB Ostrava 2008

Doporučená literatura:

. .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Eulerova rovnice hydrostatiky, její aplikace. Tlak na rovinné a křivé plochy. Relativní pohyb kapalin. 2.Proudění dokonalých a skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice. Pravidla použití. Skutečné kapaliny. 3. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Měření rychlosti kapaliny a tlaku. Hydraulické ztráty. Ztráta třením, ztráty místní. 4.Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady, vyprazdňování nádob. 5.Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. 6.Pracovní rovnice odstředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. Čerpadlo a potrubí. Proudění koryty, rovnoměrný a nerovnoměrný proud. Hybnostní věta a její aplikace. 7.Fyzikální podobnost v hydromechanice a její aplikace. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 8.První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Vratné změny stavu ideálního plynu.Tepelné oběhy. Přivedené a odvedené teplo, expanzní a kompresní práce, termická účinnost. Oběhy přímé a obrácené. Druhý zákon termodynamiky. Určení změny entropie základních vratných změn stavu a jejich průběh v diagramu T-s. 9.Porovnávací cykly motoru výbušného, rovnotlakého, smíšeného a rovnotlaké spalovací turbíny. Určení termické účinnosti a vykonané práce. Ideální a skutečný jednostupňový kompresor. Škodlivý prostor. Vícestupňová komprese. Příkon kompresoru. 1O.Reálný plyn, tepelné veličiny, rovnice stavu. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn, předpoklady, význam. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů v nádobě. Páry, základní pojmy. Určení energetických veličin stavu Clapeyronova rovnice. Vratné změny par a jejich znázornění v diagramu p-v a T-s. Škrcení páry. 12. Jednoduchý ideální parní cyklus, T-s diagram. Zvyšování účinnosti cyklu přihříváním páry a regenerativním ohřevem napájecí vody. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. Vlhkost vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu a jeho tepelný diagram. 13.Proudění vzdušin. Základní rovnice, výtoková rychlost a hmotnostní průtok při ustáleném podkritickém a nadkritickém izoentropickém výtoku, Machův úhel. Základní druhy přenosu tepelné energie. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou, jednoduchou i složenou, stěnou válcovou, jednoduchou i složenou. 14.Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Tvary kriteriálních rovnic. Základní zákony sálání absolutně černého tělesa. Sálání skutečných těles. Přenos tepla sáláním. 15.Výměníky tepla. Rovnice tepelné bilance a sdílení tepla. Spalování. Požadavky kladené na fosilní paliva. Hessův zákon. Spalné teplo. Výhřevnost. Spotřeba spalovacího vzduchu, množství a složení spalin. Součinitel přebytku vzduchu, obsah oxidu uhličitého ve spalinách. Základy kinetiky spalovacího pochodu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 32  15
        Zkouška Zkouška 68  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní