338-0541/01 – Tekutinové prvky a systémy (TPaS)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Adam Bureček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
BUR262 Ing. Adam Bureček, Ph.D.
DVO31 Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
HRU38 doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
LED0021 Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
STO76 Ing. Erik Stonawski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí hlouběji s hydraulickými a pneumatickými prvky, s jejich konstrukcí, funkcí, parametry, charakteristikami a použitím v hydraulických a pneumatických obvodech. Dovedou tyto prvky vhodně použít v hydraulických a pneumatických systémech. Podrobně se seznámí zejména s moderní řídicí technikou a servotechnikou v hydraulických a pneumatických pohonech a mechanismech. Poznají nejdůležitější zdroje konstantního tlaku, a tyto znalosti pak využijí při návrhu systémů s ventilovým řízením. V oblasti tekutinových systémů se seznámí s nejdůležitějšími aplikacemi, tj. s hydraulickými a pneumatickými pohony strojů a s hydrostatickými převody. Naučí se řešit případy rozběhů pohonů a mechanismů a spočítat tepelnou bilanci tekutinového systému. Seznámí se se základy spolehlivosti, provozu a údržby tekutinových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V první části předmětu Tekutinové prvky a systémy se posluchači podrobněji seznámí s funkcí, konstrukcí, parametry, charakteristikami, výpočtem a použitím tekutinových řídicích prvků, zejména proporcionálních hydraulických a pneumatických ventilů a rozváděčů, regulačních ventilů a servoventilů. Dále se seznámí s problematikou zdrojů tlaku, zdrojů průtoku a s možnostmi jejich řízení (regulační hydrogenerátory, akumulátorové pohony aj.). V části věnované tekutinovým systémům se seznámí s vlastnostmi vybraných tekutinových systémů, jako jsou systémy s akumulátory, s proporcionálními ventily, energeticky úsporné systémy, systémy s dvěma a více hydromotory, systémy zajišťující synchronní chod hydromotorů, systémy pro manipulaci s hmotnou zátěží aj. Seznámí se se skladbou hydraulických a pneumatických pohonů a hydrostatických převodů. Budou umět tyto systémy navrhovat a provést základní výpočet parametrů v ustáleném stavu. Budou umět řešit případy rozběhu a brždění pohonů, a řešit tepelnou bilanci těchto pohonů. Seznámit se se základy spolehlivost, provozu a údržby tekutinových systémů. Ve cvičeních procvičují značky tekutinových prvků, měří statické charakteristiky tekutinových prvků, na praktikátorech si ověřují vlastnosti a chování tekutinových systémů, procvičují základy teorie tekutinových systémů, analyzují typické hydraulické a pneumatické obvody v ustáleném stavu, řeší rozběhy, brzdění a tepelnou bilanci tekutinových systémů. Navrhují (projektují) jednodušší typy tekutinových systémů.

Povinná literatura:

KOPÁČEK, J.; PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6. KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy, Díl I. Pneumatické prvky a systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. SMC Training – Stlačený vzduch a jeho využití. Brno: SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 4. vydání. 2019. 344 s. KOPÁČEK, J.; ŽÁČEK, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl 2. Řízení pneumatických systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. SOUČEK, P. Elektrohydraulické servomechanismy. Praha: ČVUT, 1992. 158 s. ISBN 80-01-00376-0. PAVLOK, B.; HRUŽÍK, L.; BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné na: https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/ GOETZ, W. Hydraulics. Theory and Applications. Ditzingen: OMEGON, 1998. 291 s. ISBN 3-980-5925-3-7. SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze) Další studijní opory na https://www.fs.vsb.cz/338/cs/studium/skripta/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: max. 35, min 18 bodů – test (15 bodů), 2 projekty (20 bodů) Zkouška: ústní – 2 otázky (50 bodů) + obhajoba protokolů (15 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: Týden Náplň přednášek 1. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: - vlastnosti: viskózní třídy podle ISO 3448; viskozita startovací, provozní, optimální, minimální; mazací schopnost; termooxidační stálost; - rozdělení minerálních olejů podle kvality a jejich charakteristika; rozdělení těžko zápalných kapalin a jejich charakteristika, rozdělení ekologicky šetrných kapalin a jejich charakteristika. 2. Hydrogenerátory a rotační hydromotory: základy teorie, konstrukce, charakteristiky, použití. Řízení hydrogenerátorů. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. Hydraulické agregáty. 3. Přímočaré a kyvné hydromotory: konstrukce, charakteristiky, účinnosti, použití. Těsnění v hydraulice. Multiplikátory tlaku. 4. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, dvojstranný hydraulický zámek, rozváděče přímo řízené a nepřímo řízené, uzavírací ventily: konstrukce, charakteristiky, použití. 5. Škrticí ventily, regulátory průtoku, tlakové ventily. 6. Proporcionální rozváděče, proporcionální regulační ventily, proporcionální tlakové ventily: konstrukce, charakteristiky, použití. 7. Návrh proporcionálního rozváděče s ohledem na dynamiku systému. Servotechnika: základní pojmy. Servoventily: konstrukce, zpětné vazby, charakteristiky, hlavní parametry, přenosové vlastnosti, použití. 8. Servopohony. Dynamika servopohonů, blokové schéma. Zdroje konstantního tlaku. Hydromotory servopohonů. Aplikace servopohonů. Filtrace pracovní kapaliny. 9. Hydrostatický pohon: skladba, funkce, statické charakteristiky, pracovní bod pohonu a mechanismu. Rozběh a brždění pohonu a mechanismu. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. 10. Pneumatické pohony a pneumatické řídicí systémy. 11. Akumulátory a obvody s akumulátory. Obvody pro manipulaci s hmotnou zátěží. 12. Objemové řízení tekutinových pohonů. Hydrostatické převody. Aplikace. 13. Ventilové řízení pohonů. Charakteristiky, porovnání, aplikace. 14. Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. Osnova cvičení: Týden Náplň cvičení a seminářů 1. Opakování fyzikálních vlastností kapalin, viskózní křivky, viskózní třídy olejů podle ISO, startovací, provozní, optimální, krátkodobě minimální viskozita, základy hydrostatiky, hydrodynamiky (Bernoulliho rovnice, výpočet tlakových ztrát ve vedení), včetně příkladů. 2. Grafické značky prvků (opakování + nové značky). 3. Příklady na ideální (bezeztrátový) hydrogenerátor a rotační hydromotor. Příklady na ideální obvody. 4. Test č. 1: 15 otázek za max. 15 bodů Příklady na skutečné obvody v ustáleném stavu: počítání s účinnostmi a tlakovými ztrátami na ventilech v ustáleném stavu. Zadání Programu č. 1: Návrh a výpočet skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Návrh včetně specifikace hlavních prvků, návrhu potrubí, výpočtu tlakových ztrát v potrubí. Za program možno obdržet až 10 bodů 5. Obvody se škrticími ventily – příklady. 6. Návrh hydraulického obvodu s proporcionálním rozváděčem. 7. Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem – pokračování. Zadání Programu č. 2: Návrh hydraulického obvodu s proporcionálním rozváděčem. Za program možno obdržet až 10 bodů 8. Návštěva laboratoře servopohonů, demonstrace činnosti servopohonů. 9. Pracovní bod pohonu. Rozběh pohonu. 10. Sestavení pneumatického řídicího systému v laboratoři pneumatiky. 11. Návrh akumulátoru a akumulátorového pohonu. 12. Tepelný výpočet hydraulického obvodu. 13. Návrh hydrostatického pohonu nebo převodu. 14. Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. Zápočet. Osnova konzultací u kombinovaného studia Týden Náplň konzultací a seminářů 1 Opakování hydrostatiky. Tlak v kapalině. Tlakové ztráty. Průtokové ztráty. Grafické značky prvků – opakování. Test č. 1: Základy hydrostatiky, hydrodynamiky, grafické značky prvků. Za test možno získat až 15 b. 2 Analýza ideálního a skutečného hydraulického obvodu v ustáleném stavu. Zadání programu č.1: Návrh hydraulického obvodu s proporcionálním ventilem. Za odevzdaný program je možno získat až 20 b. 3 Hydrogenerátory a rotační hydromotory. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. Přímočaré hydromotory a pneumomotory. Těsnění v hydraulice. 4 Jednosměrné ventily. Řízené jednosměrné ventily. Dvojstranný hydraulický zámek. Rozváděče šoupátkové. 5 Škrticí ventily tlakově závislé. Škrticí ventily tlakové nezávislé s dvoucestnou tlakovou váhou. Tlakové ventily: pojistné, přepouštěcí, redukční. Přímo řízené. Nepřímo řízené. 6 Proporcionální rozváděče přímo řízené. Proporcionální rozváděče nepřímo řízené. 7 Proporcionální regulační ventily. 8 Servoventily. Filtrace pracovní kapaliny. Servopohony. Dynamika servopohonů. Zdroje konstantního tlaku. 9 Návštěva laboratoře. Demonstrace rotačního servopohonu a lineárního servopohonu. 10 Obvody s dvěma a více hydromotory. Synchronní chod hydromotorů. 11 Akumulátory a obvody s akumulátory. 12 Ventilové řízení pohonu. Princip, charakteristiky, aplikace. Objemové řízení pohonu: princip, charakteristiky, aplikace. Hydrostatický převod. 13 Ustálený stav pohonu. Momentové charakteristiky pohonů a mechanismů. Pracovní bod pohonu. Rozběh a brždění pohonu. 14 Pneumatické pohony: výhody a nevýhody, charakteristiky, parametry motorů. Pneumatické řídicí systémy: možnosti řízení, porovnání s hydraulikou. Otázky ke zkoušce 1 Hydrogenerátory a rotační hydromotory: konstrukce, vlastnosti, charakteristiky, účinnosti. 2 Přímočaré hydromotory a pneumomotory: konstrukce, vlastnosti, charakteristiky. Těsnění v hydraulice. 3 Způsoby řízení geometrického objemu převodníků. Regulace na konstantní tlak a konstantní výkon. 4 Hydraulické agregáty. Zdroje konstantního tlaku a průtoku. Kyvné hydromotory: konstrukce, použití. Multiplikátory tlaku: konstrukce, použití. 5 Jednosměrné ventily. Řízené jednosměrné ventily. Dvojstranný hydraulický zámek. Uzavírací ventily. Konstrukce, charakteristiky, použití. 6 Rozváděče šoupátkové. Konstrukce, ovládání, charakteristiky, použití. 7 Škrticí ventily tlakově závislé. Škrticí ventily tlakové nezávislé s dvoucestnou tlakovou váhou. Konstrukce, charakteristiky, použití v řídicích obvodech. 8 Tlakové ventily: pojistné, přepouštěcí, redukční, odpojovací. Přímo řízené. Nepřímo řízené. Konstrukce, charakteristiky, použití. 9 Proporcionální rozváděče přímo řízené. Konstrukce, charakteristiky, použití. 10 Proporcionální rozváděče nepřímo řízené. Proporcionální regulační ventily. Konstrukce, charakteristiky, použití v řídicích a regulačních obvodech. 11 Návrh proporcionálního rozváděče s ohledem na dynamiku systému. 12 Servoventily: konstrukce, zpětné vazby, charakteristiky, hlavní parametry, přenosové vlastnosti, použití. 13 Servopohony: blokové schéma rychlostního a polohového servomechanismu. 14 Servopohony: používané zdroje tlaku před servoventily, požadavky na hydromotory servopohonů, požadavky na filtraci pracovní kapaliny. 15 Obvody s dvěma a více hydromotory. Obvody pro zajištění synchronního chodu více hydromotorů. 16 Akumulátory a obvody s akumulátory: druhy, vlastnosti, použití. Návrh akumulátoru, základní vztahy. 17 Obvody pro manipulaci s hmotnými břemeny. 18 Ventilové řízení hydrostatického a pneumatického pohonu. Princip, charakteristiky a jejich měření, aplikace ventilového řízení, výhody a nevýhody ventilového řízení. 19 Objemové řízení hydrostatického pohonu: princip, charakteristiky, aplikace. Hydrostatický převod: základní vztahy, použití. 20 Ustálený stav pohonu. Momentové charakteristiky pohonů a mechanismů. Pracovní bod pohonu. 21 Rozběh a brždění pohonu. Stanovení doby rozběhu hydrostatického pohonu. 22 Tepelný výpočet hydraulického obvodu. 23 Pneumatické pohony: výhody a nevýhody, zdroje stlačeného vzduchu, charakteristiky pneumatických pohonů, parametry pneumatických motorů. 24 Pneumatické řídicí systémy: možnosti řízení klasickými řídicími prvky, proporcionální řízení, porovnání s hydraulikou. Základní pneumatické obvody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Alespoň 50% účast na cvičení. Vykonání písemné a ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 2x odevzdaný program. Vykonání písemné a ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3943) Mechatronika (3906T007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 letní
2013/2014 letní
2010/2011 letní