338-0702/01 – Mechanika médií ()

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

[ 1 ] Noskievič a kol. : Mechanika tekutin, SNTL/ALFA, 1987. [ 2] Noskievič, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P.- Janalík,J. : [ 3] Mechanika tekutin-sbírka příkladů. Skripta VŠB, 1988. [ 4] Noskievič, J. - Janalík, J. - Rýc, Z. - Šťáva, P. : Mechanika tekutin -příručka pro laboratorní cvičení. Skriptum VŠB, 1987. [ 5] Enenkl,V. a kol. : Termomechanika. VUT Brno 1983. [ 6] Blahož,V. : Návody do cvičení z termomechaniky. VŠB Ostrava 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Eulerova rovnice hydrostatiky, její aplikace. Tlak na rovinné a křivé plochy. Relativní pohyb kapalin. 2. Proudění dokonalých a skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice. Pravidla použití. Skutečné kapaliny. 3. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Měření rychlosti kapaliny a tlaku. Hydraulické ztráty. Ztráta třením, ztráty místní. 4. Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 5. Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. 6. Pracovní rovnice odstředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. Čerpadlo a potrubí. Proudění koryty, rovnoměrný a nerovnoměrný proud. Hybnostní věta a její aplikace. 7. Fyzikální podobnost v hydromechanice a její aplikace. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 8. První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Vratné změny stavu ideálního plynu.Tepelné oběhy. Přivedené a odvedené teplo, expanzní a kompresní práce, termická účinnost. Oběhy přímé a obrácené. Druhý zákon termodynamiky. Určení změny entropie základních vratných změn stavu a jejich průběh v diagramu T-s. 9. Porovnávací cykly motoru výbušného, rovnotlakého, smíšeného a rovnotlaké spalovací turbíny. Určení termické účinnosti a vykonané práce. Ideální a skutečný jednostupňový kompresor. Škodlivý prostor. Vícestupňová komprese. Příkon kompresoru. 1O.Reálný plyn, tepelné veličiny, rovnice stavu. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn, předpoklady, význam. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů v nádobě. Páry, základní pojmy. Určení energetických veličin stavu Clapeyronova rovnice. Vratné změny par a jejich znázornění v diagramu p-v a T-s. Škrcení páry. 12. Jednoduchý ideální parní cyklus, T-s diagram. Zvyšování účinnosti cyklu přihříváním páry a regenerativním ohřevem napájecí vody. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. Vlhkost vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu a jeho tepelný diagram. 13. Proudění vzdušin. Základní rovnice, výtoková rychlost a hmotnostní průtok při ustáleném podkritickém a nadkritickém izoentropickém výtoku, Machův úhel. Základní druhy přenosu tepelné energie. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou, jednoduchou i složenou, stěnou válcovou, jednoduchou i složenou. 14.Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Tvary kriteriálních rovnic. Základní zákony sálání absolutně černého tělesa. Sálání skutečných těles. Přenos tepla sáláním. 15. Výměníky tepla. Rovnice tepelné bilance a sdílení tepla. Spalování. Požadavky kladené na fosilní paliva. Hessův zákon. Spalné teplo. Výhřevnost. Spotřeba spalovacího vzduchu, množství a složení spalin. Součinitel přebytku vzduchu, obsah oxidu uhličitého ve spalinách. Základy kinetiky spalovacího pochodu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.