338-0702/01 – Fluid Mechanics ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2000/2001
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Eulerova rovnice hydrostatiky, její aplikace. Tlak na rovinné a křivé plochy. Relativní pohyb kapalin. 2. Proudění dokonalých a skutečných kapalin. Rovnice spojitosti. Eulerova rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice. Pravidla použití. Skutečné kapaliny. 3. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál. Neustálené proudění. Hydraulický ráz. Měření rychlosti kapaliny a tlaku. Hydraulické ztráty. Ztráta třením, ztráty místní. 4. Výtok skutečných tekutin otvory a nátrubky. Přepady. Vyprazdňování nádob. 5. Hydraulický výpočet potrubí. Potrubí jednoduché stálého a proměnného průřezu. Potrubí složené a rozvětvené. 6. Pracovní rovnice odstředivého čerpadla. Dopravní výška, výkon a příkon čerpadla. Čerpadlo a potrubí. Proudění koryty, rovnoměrný a nerovnoměrný proud. Hybnostní věta a její aplikace. 7. Fyzikální podobnost v hydromechanice a její aplikace. Odpor těles. Fyzikální podobnost v mechanice tekutin. 8. První zákon termodynamiky pro uzavřenou soustavu. Vratné změny stavu ideálního plynu.Tepelné oběhy. Přivedené a odvedené teplo, expanzní a kompresní práce, termická účinnost. Oběhy přímé a obrácené. Druhý zákon termodynamiky. Určení změny entropie základních vratných změn stavu a jejich průběh v diagramu T-s. 9. Porovnávací cykly motoru výbušného, rovnotlakého, smíšeného a rovnotlaké spalovací turbíny. Určení termické účinnosti a vykonané práce. Ideální a skutečný jednostupňový kompresor. Škodlivý prostor. Vícestupňová komprese. Příkon kompresoru. 1O.Reálný plyn, tepelné veličiny, rovnice stavu. Zjednodušený výpočet pro reálný plyn, předpoklady, význam. Směsi plynů. Adiabatické míšení plynů v nádobě. Páry, základní pojmy. Určení energetických veličin stavu Clapeyronova rovnice. Vratné změny par a jejich znázornění v diagramu p-v a T-s. Škrcení páry. 12. Jednoduchý ideální parní cyklus, T-s diagram. Zvyšování účinnosti cyklu přihříváním páry a regenerativním ohřevem napájecí vody. Směsi plynů a par, vlhký vzduch. Vlhkost vzduchu. Entalpie vlhkého vzduchu a jeho tepelný diagram. 13. Proudění vzdušin. Základní rovnice, výtoková rychlost a hmotnostní průtok při ustáleném podkritickém a nadkritickém izoentropickém výtoku, Machův úhel. Základní druhy přenosu tepelné energie. Stacionární vedení a prostup tepla neomezenou stěnou rovinnou, jednoduchou i složenou, stěnou válcovou, jednoduchou i složenou. 14.Teorie podobnosti v tepelné konvekci. Tvary kriteriálních rovnic. Základní zákony sálání absolutně černého tělesa. Sálání skutečných těles. Přenos tepla sáláním. 15. Výměníky tepla. Rovnice tepelné bilance a sdílení tepla. Spalování. Požadavky kladené na fosilní paliva. Hessův zákon. Spalné teplo. Výhřevnost. Spotřeba spalovacího vzduchu, množství a složení spalin. Součinitel přebytku vzduchu, obsah oxidu uhličitého ve spalinách. Základy kinetiky spalovacího pochodu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner