338-0721/03 – Čerpací technika a potrubí (HGF)

Garantující katedraKatedra hydromechaniky a hydraulických zařízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
DRA10 doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
RAU01 Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti z oblasti hydraulického výpočtu potrubí a návrhu čerpadla pro hydro-dopravní systém. Porozumí principu činnosti hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, budou schopni řešit úlohy spojené s výběrem čerpadla, jeho provozem a regulací provozních parametrů čerpacího systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na teoretické poznatky z Hydromechaniky. Studenti se seznámí podrobněji s prouděním kapalin v potrubí, se zásadami grafického a početního řešení jednoduchého, složeného potrubí a potrubních sítí. Pozornost je věnována práci čerpadla v hydraulickém systému, určení parametrů čerpání, výběru čerpadla, řízení a regulaci provozu čerpadla. Dále je probírána sací schopnost HD čerpadla, kavitace v čerpadle, základní konstrukční typy čerpadel, jejich vlastnosti, oblast použití, včetně hlavních zásad návrhu čerpacích stanic. Výpočtová část navazuje na probranou látku, je realizována v programu EXCEL. Součástí cvičení je i laboratorní měření charakteristiky jednoho čerpadla a dvou čerpadel stejného typu při paralelním a sériovém řazení.

Povinná literatura:

BLÁHA, J., BRADA, K. Příručka čerpací techniky. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9 BLÁHA, J.; BRADA, K. Hydraulické stroje. 1st edition Praha: SNTL, 1992.747p. ISBN 80-03-00665-1 BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S. Čerpací technika a potrubí, návody do cvičení. VŠB-TUO, Ostrava 2010.76 s. ISBN 978-80-248-2205-1 PACIGA,A. A KOL. Čerpacia technika. Bratislava: ALFA, 1784, 220 s. BRADA,K., Hlavínek,P. Čerpadla ve vodním hospodářství. Brno: Vydavatelství Noel 2000s.r.o., 2004. Vydání první,195 s. ISBN 80-86020-43-6

Doporučená literatura:

PAVLOK, B., DRÁBKOVÁ, S., RAUTOVÁ, J. Potrubní systémy a armatury. Studijní opora. VŠB-TUO, Ostrava 2011. 249 s., ISBN 978-80-248-2518-2 POCHYLÝ,F. Vybrané statě z čerpadel. Brno: ED VUT, 1992, 181 s. ISBN-80-214- 0186-9 MELICHAR, J., BLÁHA, J. Problematika soudobé čerpací techniky. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03719-5 PACIGA,A. A KOL. Čerpacia technika. Bratislava: ALFA, 1784, 220 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ne .

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1 Ustálené proudění kapalin v potrubí, tlakové ztráty, charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění, hydraulický ráz. 2 Charakteristika potrubí spojených sériově a paralelně, potrubí s odběrem, gravitační potrubí, základy grafického řešení. 3 Čerpací systém, jeho uspořádání, parametry čerpání, provozní bod čerpacího systému, určení skutečné měrné energie čerpadla ne základě energetické bilance čerpacího systému. 4 Hydrostatická čerpadla, parametry, základní typy, charakteristiky. 5 Hydrodynamická čerpadla, základní typy, charakteristiky, typy oběžného kola. 6 Určení měrné energie čerpadla měřením v charakteristických průřezech čerpadla (schéma, princip měření, měřené veličiny, výpočet měrné energie, charakteristika). 7 Hydrodynamická podobnost, podmínky HD podobnosti, rychloběžnost, specifické otáčky, význam, typizace. 8 Kavitace v čerpadle, kavitační charakteristiky, určení geodetické sací výšky. 9 Regulace parametrů čerpacího systému (škrcením na výtlaku, změnou otáček, natáčením lopatek, paralelní a sériovou spoluprací čerpadel) Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1 Opakování Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu a výpočet ztrát. 2 Charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění, charakteristika šikmého potrubí. 3 Charakteristika při paralelním a sériovém řazení potrubí bez odběru. 4 Charakteristika při paralelním a sériovém řazení potrubí s odběrem. Zadání samostatné práce. 5 Určení základních parametrů čerpadla, charakteristika hydrodynamického čerpadla, charakteristika při seriovém a paralelním řazení čerpadel. 6 Laboratorní měření - ztráta třením,charakteristika čerpadla,čerpadla v seriovém a paralelním řazení, vyhodnocení naměřených dat. 7 Kavitace v čerpadlech - určení kritického tlaku na sání, dovolené sací výšky. 8 Pracovní bod čerpacího systému. 9 Otáčkové regulaci, natáčení lopatek. Seznam otázek ke zkoušce 1.Čerpací systém, schéma, popis, parametry ČS, požadavky na měrnou energii čerpadla z hlediska hydro-dopravního systému, pracovní bod systému. 2.Hydraulické ztráty při proudění vazké kapaliny, charakteristika potrubí při laminárním a turbulentním proudění 3.Charakteristika potrubí při sériovém a paralelním řazení dvou úseků. 4.Určení měrné energie čerpadla měřením v charakteristických průřezech čerpadla (schéma, princip měření, měřené veličiny, výpočet měrné energie). 5.Rozdělení čerpadel, princip činnosti HS a HD strojů, charakteristické vlastnosti, oblast použití. 6.Pístové čerpadlo, popis činnosti, definice základních parametrů, charakteristiky. 7.Hydrodynamické čerpadlo, popis principu činnosti, definice základních parametrů, charakteristiky. 8. Kinematické poměry v oběžném kole, rychlostní trojúhelníky, Eulerova čerpadlová rovnice, význam složek cm a cu. 9.Charakteristika čerpadel při sériovém a paralelním řazení, pracovní bod, účinnost čerpání 10.Hydrodynamická podobnost, podmínky HD podobnosti, kriteria HD podobnosti 11.Součinitel rychloběžnosti, měrné specifické otáčky, objemové otáčky. Přepočtové vztahy, význam 12.Typizace, pracovní oblast jednoho čerpadla, oblastní diagram 13.Regulace parametrů čerpacího systému škrcením na výtlaku 14.Práce čerpadla při různých otáčkách, přepočet charakteristik, afinní body 15.Změna charakteristiky čerpadla natáčením lopatek 16.Kavitace, kavitační charakteristiky, sací schopnost čerpadla, určení dovolené geodetické sací výšky čerpadla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Pro udělení zápočtu musí student zpracovat individuální výpočtové zadání a absolvovat laboratorní měření s následným vyhodnocením a zpracováním protokolu. Na základě úspěšně získaného zápočtu může konat zkoušku z předmětu, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro udělení zápočtu musí student zpracovat individuální výpočtové zadání a absolvovat laboratorní měření s následným vyhodnocením a zpracováním protokolu. Na základě úspěšně získaného zápočtu může konat zkoušku z předmětu, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní