338-0725/01 – Numerical Simulation of Pollutants and Fire Propagation (NumModPo)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
BOJ01 doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
KOZ30 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn about theoretical and practical approaches for the numerical solution of dispersion of pollutants in the atmosphere, through which they learn to design a mathematical model for solving the problem of this applications. An important part of the work is to evaluate solution, compare with theory and experiments and determine the limits of solvability in the field of application. This can give result in recommendations for the cases of emergency planning.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course is theoretical and practical mastery of the numerical solution of dispersion of pollutants in the atmosphere possibly the spread of gaseous emissions from point, line or area sources. In doing so, may be counted relief terrain. If the student is familiar with basic aspects of thermodynamics and combustion, it is possible to solve problems of fire spreading and primarily solid combustible materials in the areas

Compulsory literature:

NIKOLAY I. KOLEV. Multiphase flow dynamics. 1, Fundamentals / - 2nd ed. Berlin : Springer, c2005 - xxxv, 753 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 3-540-22106-9

Recommended literature:

1. INCROPERA, F. a kol. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6. edition, John Wiley and Sons 2007, 996 p., ISBN 978-0-471-45728-2 2. Ansys, Inc. [i]ANSYS FLUENT 17 - Theory Guide. [/i] 2015. 3. Ansys, Inc. [i]ANSYS FLUENT 17 - User's Guide. [/i] 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet a zkouška

E-learning

Other requirements

doplnit - není součástí akreditačního spisu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do numerického modelování proudění – různé komerční systémy, fyzikální modely, turbulentní modely, řešené příklady ekologických úloh 2. Turbulentní a laminární proudění, Navier-Stokesova rovnice (laminární proudění) a rovnice kontinuity, 3. Okrajové podmínky pro proudění v uzavřeném prostoru a v atmosféře 4. Generace a kontrola sítě, metoda konečných objemů, iterační cyklus, interpolační schéma, konvergence 5. Matematický model turbulence, Reynoldsova napětí, časové středování, Reynoldsova pravidla, Boussinesqova hypotéza, turbulentní viskozita 6. Řešení vedení tepla s okrajovými a počátečními podmínkami, metody řešení diskretizovaných rovnic 7. Přenos tepla, konvekce, kondukce, podmínky na stěně, přestup tepla stěnou, 8. Modelování rozptylu příměsi, srovnání koncentrací ve 2D a 3D. 9. Proudění s pevnými částicemi a kapkami a jejich definice. 10. Modelování šíření znečištění v ovzduší a uzavřených objektech, řešení vybraných úloh, 11. Modelování šíření požáru, tj. tepla a zplodin hoření 12. Modelování výbuchu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  25
        Examination Examination 65  20
Mandatory attendence parzicipation: Credit consists of two tests (1st and 2nd test are equally evaluated, ie at least 5 points, max. 8 points) during the course and seminar work (min. 15 points, max. 19 points). Credit: min. 25 points max. 35 points Exam: min. 26 points max. 65 points

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1032A020001) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner