338-0903/01 – Fluid Flow (PTek)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will deepen their knowledge of the subject Fluid Mechanics.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Hydrostatika, rovnováha sil- Eulerova rovnice hydrodynamiky,zákon zachování hmotnosti-rovnice spojitosti,zákon zachování energie-rovnice Bernoulliho,proudění ideální a skutečné tekutiny,hydraulické ztráty,výpočet potrubí,odstředivé čerpadlo, věta o změně hybnosti a její aplikace, odpor těles,základy aerodynamiky, podobnost a modelování.

Compulsory literature:

Fox,R.W.,Mc Donald,A.T.: Introduction to Fluid Mechanics, J. Wiley & sons, New York, 1994

Recommended literature:

Fox,R.W.,Mc Donald,A.T.: Introduction to Fluid Mechanics, J. Wiley & sons, New York, 1994

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Eulerova rovnice hydrostatiky, hladinové plochy, síla na plochy, Pascalův zákon 2. Eulerova rovnice hydrodynamiky, aplikace, možnosti její integrace 3. Rovnice spojitosti pro jedno a tří rozměrné proudění, odvození 4. Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu, odvození a praktické aplikace 5. Bernoulliho rovnice pro stlačitelnou tekutinu, odvození a praktické aplikace 6. Navierova-Stokesova rovnice, odvození a její řešení včetně numerického 7. Bernoulliho rovnice pro skutečnou tekutinu,ztráty třecí a místní v kruhovém i nekruhovém potrubí 8. Laminární proudění newtonských i nenewtonských kapalin v kruhovém potrubí,v obdélníkové mezeře,v mezikruží, stékání po svislé stěně 9. Turbulentní proudění, vznik turbulence, charakteristiky a matematický popis turbulentního proudění s využitím matematické statistiky 10. Bernoulliho rovnice pro rotující kanál, odstředivé čerpadlo,charakteristika,příkon, účinnost 11. Odpor těles,mezní vrstva,aerodynamika, obtékání profilů, Karmánova vírová cesta 12. Věta o změně hybnosti, aplikace 13. Fyzikální podobnost a teorie modelování

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner