338-0917/01 – Measuring and Testing in Fluid Mechanics (MeZk)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN10 prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Základní elektrické snímače neelektrických veličin, měření vybraných veličin v mechanice tekutin, numerické zpracování naměřených signálů včetně signálů náhodných, měření hluku a vibrací, harmonická a korelační analysa.

Compulsory literature:

Zehnula, L. : Snímače neelektrických veličin,SNTL Praha 1983 Janalík, J. : Měření tekutinových mechanizmů, Skripta VŠB-TU Ostrava , 1995, 152 str Janalík, J. : Měření turbulentních fluktuací rychlosti, Skripta VŠB-TU Ostrava ,PDF,2006, 90 str. Kopáček, J. : Technická diagnostika hydraulických mechanismů,SNTL Praha 1990. Noskievič, J. a kol.: Mechanika tekutin.Příručka pro laboratorní cvičení. Skripta. Ostrava: VŠB-TU, 1987, 153 str. Smetana, C. : Měření hluku a chvění, SNTL Praha 1974.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní druhy snímačů pro elektrické měření neelektrických veličin- snímače odporové (tenzometry), kapacitní, indukčnostní, indukční, piezoelektrické a termoelektrické 2. Měření vybraných veličin v mechanice tekutin – tlak, tlaková diference, objemový a hmotnostní průtok, dráha, rychlost proudění kapalin i plynů, teplota, kroutící moment, výkon, frekvenci otáčení 3. Měření turbulentních fluktuací rychlosti - žárový anemometr, optický anemometr LDA 4. Měření rychlostního pole pro 2D a 3D úlohy – metoda PIV 5. Měření hluku a chvění – mikrofony, hlukoměry, snímače vibrací 6. Numerické zpracování naměřených veličin 7. Numerické zpracování náhodných signálů – aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, hustota pravděpodobnosti 8. Harmonická analysa – spektrální výkonová hustota,amplitudově frekvenční charakteristika,fázová charakteristika 9. Korelační analysa – autokorelační funkce, vzájemná korelační funkce, součinitel korelace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner