338-0932/02 – Hydromechanics (HM-FBI)

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLE02 doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students learn the principles of fluid mechanics and their applications to one-dimensional piping systems, will also be able to specify the hydrodynamic pump in hydraulic circuits to solve unsteady flow and water hammer in the pipe system.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Zádkladní rovnice proudění tekutin, odvození Bernoulliho rovnice pro ideální a skutečnou tekutin Teorie strojů pro transport kapalin: čerpadla hydrodynamická, měrná energie, účinnost,Eulerova rovnice, ztráty v čerpadle, charakteristika, sací výška, čerpadlo při změně otáček,spolupráce čerpadel, měření čerpadel, čerpadla zvláštní, plynotlaká, mamutky, proudováčerpadla, jejich aplikace v požární technice, účinnost a charakteristiky. Potrubí a potrubní sítě, třecí a místní ztráty, potrubní sítě větvové a okruhové, algoritmizace výpočtu sítí, metoda Hardy-Cross. Vodní ráz a nestacionární proudění, matematický model a jeho řešení. Výpustná zařízení, teorie odstředivé trysky a její rozprašovací schopnost. Základy teorie SHZ.

Compulsory literature:

INCROPERA, F., P. ET AL.. Fundamentals of heat and mass transfer. 6th ed.. Hoboken : Wiley, c2007 – xxv. 997 s. ISBN 0-471-45728-0 (váz.)978-0-471-45728-2 (dotisk : váz.) WIDDEN, Martin. Fluid mechanics. Basingstoke: Macmillan, 1996. Foundations of engineering series. ISBN 0-333-51799-7. The Math Works, inc., 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098, USA. Sim Hydraulics For Use with Simulink.

Recommended literature:

HEWITT, G.F. VUSSILLICOS, E.N. Prediction of Turbulent Flows, Cambridge Univ. Press, 2005, 343 str. ISBN-13978-0-521-83899-3 SHAUPHNOSSY, E.J., KATZ, I.M., SCHAFFER, J.P. Fluid Mechanics, Oxford Univer. Press, 2005, 1017 str., ISBN-13-978-0195154-51-1. Flowmaster. User Manual. Flowmaster International LTD.-Courthouse England, 1995 549 s. The Math Works, inc., 3 Apple Hill Drive Natick, MA 01760-2098, USA. Sim Hydraulics For Use with Simulink.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individual consultations, oral exam.

E-learning

Other requirements

Exam has two parts. First question is focused on base theory of fluid mechanics. Second part is focused on fluid mechanics with respect to problem solved in dissertation thesis.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic equations of fluid flow, the derivation of the Bernoulli equation for ideal and real fluids Theory of machines for the transport of fluids: hydrodynamic pumps, specific energy, efficiency, Euler's equation, losses in the pump characteristics, suction lift, pump when changing speed, collaboration of pumps, measurement of pumps, pumps gas special, air-lift pump, jet pumps, their application in fire technique and efficiency characteristics. Pipes and pipelines, local and friction loss, pipeline networks and leg circuit, algorithm of calculation, method of Hardy-Cross. Water hammer and unsteady flow, mathematical model and its solution. Drain device, theory of centrifugal nozzle, and its ability to spray. Basic theory of SHZ.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P1032D020005) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.