338-0939/01 – Hydraulic and Pneumatic Mechanisms of Machines ()

Gurantor departmentDepartment of Hydromechanics and Hydraulic EquipmentCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP05 prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
PAV70 doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Mechanizmy a jejich rozdělení. Definice mechanizmu a přenosového systému. Rozdělení mechanizmů-podle druhu nositele energie, podle formy nebo modifikace přenášené energie, podle charakteru pohybu nositele energie, podle požadavků daných technologickým procesem. Porovnání různých druhů mechanizmu, výhody a nevýhody různých typů mechanismů. Základní kritéria pro volbu typu mechanismu ( výkon, přesnost přenosu parametrů, dynamika, úspora energie, rozměry, hmotnost, cena, prostředí, druh technologického procesu, ekologie, životnost, bezpečnost, spolehlivost ). 2 Přenos energie mechanizmem. Nositel energie. Formy a modifikace energie. Pohyb nositele energie. Přenos energie a odpory proti přenosu energie. Odpor proti pohybu, zrychlení a deformaci. Řazení odporů různého druhu. Vzájemný vztah odporů. Algebra přenosů. 3 Statické a dynamické vlastnosti prvků mechanismu a jejich charakteristiky. Vlastnosti prvků mechanizmu hydraulického, elektrického, pneumatického. Základní statické charakteristiky prvků mechanizmu-tuhost a poddajnost, citlivost. Charakteristické průběhy dynamického zatížení. Dynamické vlastnosti mechanizmu, dynamická analýza chování mechanizmu 4 Syntéza mechanismu pro různé druhy plošných a prostorových pohybů a typů zatížení. Posuvové mechanizmy, pohony s přímočarým a rotačním pohybem výstupního členu mechanizmu, převodové mechanizmy, servomechanizmy-tuhé, elektrické, pneumatické, hydraulické. Mechanizmy s převahou hmotového nebo silového zatížení. 5 Řízení a regulace výstupních parametrů mechanizmu. Řízení pohybové frekvence, řízení síly a momentu, řízení polohy, synchronizace motorů, proměnlivost parametrů nositelky energie a její vliv na přesnost přenosu parametrů, regulace výstupních parametrů mechanismu, proměnlivý převod mechanizmu. 6 Optimalizace struktury mechanismů a kritéria jejich optimalizace Optimalizační metody, kritéria optimalizace, optimalizace z hlediska energetického, optimalizace z hlediska cenového a hmotnostního, optimalizace z hlediska výkonového a přenosu energie optimální parametry přenosu. 7 Mechanizmy pneumatické. Vlastnosti stlačeného vzduchu. Přímočarý a rotační pohon. Řízení a regulace pneumatických pohonů. 8 Struktura hydraulických mechanizmů výrobních strojů a zkušebních zařízení. Hydraulické zkušební stendy-crash test, inverzní cresh test hydraulické systémy obráběcích strojů. 9 Kombinované mechanismy. Výhody kombinací různých typů mechanismů, kombinované převody (hydrostatický převod a mechanický převod řazený paralelně, kombinace tuhých a pneumatických mechanismů, pneumohydraulický mechanismus (aku – HG - HM), elektrohydraulické a mechanické servomechanismy se zpětnou vazbou, mechanismy se střídavým proudem kapaliny.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2301V001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner