339-0028/01 – Theory of Plasticity (TP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach students the basic procedures for solving some technical problems of the continuum mechanics. To ensure understanding of such teaching problems. To learn our students to apply of theoretical knowledge in praxis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Rovnice matematické teorie pružnosti. Úvod do teorie plasticity. 2. Napětí na obecně skloněné rovině. Intenzita napětí, vyhledání hlavních napětí, určení polohy hlavních rovin. 3. Střední normálové a střední smykové napětí. Tenzor napětí, deviátor napětí, kulový tenzor napětí a jejich invarianty. 4. Deformační stav. Lineární a logaritmické deformace. Určení hlavních deformací, poloha hlavních rovin. 5. Intenzita napětí, intenzita deformace, intenzita rychlosti deformace. Fyzikální rovnice v plastické oblasti.Typy konstitučních rovnic. 6. Pracovní diagram a pružné a plastické oblasti, jeho experimentální určení s užitím tahové, krutové a pěchovací zkoušky. 7. Mezní deformace, koeficient napěťového stavu a diagramy mezní plasticity. Fyzikální podstata plastických deformací. 8. Lomy. Konstituční rovnice a mezní deformace. 9. Aproximace změřených závislostí. Víceparametrická regrese. 10. Jev tvarové nestability při rozvoji plastické deformace. 11. Prutové soustavy - i staticky neurčité - v plastické oblasti. Rovinný ohyb - postup při řešení napětí. 12. Tenkostěnná trubka při plastické deformaci. 13. Kulová nádoba. 14. Nové poznatky v hodnocení krutové zkoušky.

Compulsory literature:

1. Němec,J.-Dvořák,J.-Hoschl,C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví TP 66, Praha 1989. 2. Kratochvíl,P.-Lukáč,P.-Sprušil,B.: Úvod do Fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha 1984. 3. Szczepinski,W a kol.: Experimental Methods in Mechanics of Solids, PWN Warszawa, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990. 4. Fuxa,J.: Příspěvek ke kvantitativnímu určení mezních stavů proporcio- nálně zatěžovaných materiálů. Kandid. disert. práce, Dobrá 1986. 5. Mrázik,A.-Škaloud,M.-Tocháček,M.: Plastic Design of Steel Structures - John Wiley and Sons - New York, Chichoster, Brisbane, Toronto- 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaa lkj lůk jůlk jůlk ljk kjů lkj lk jůj lkikk

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner