339-0314/01 – Pružnost a pevnost (PP)

Garantující katedraKatedra pružnosti a pevnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUX50 prof. Ing. Jan Fuxa, CSc.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy mechaniky deformovatelných těles. Probíraná látka zůstává v mezích lineární elasticity. Zabývá se základními druhy namáhání jako jsou tah, tlak, ohyb a kroucení. Probírají se základní mezní stavy strojních částí. Jsou řešeny také jednoduché staticky neurčité úlohy. Předmět poskytuje poznatky potřebné k navrhování vhodných tvarů a rozměrů jednoduchých součástí i ke kontrole již navržených jednodušších konstrukcí.

Povinná literatura:

1. LENERT, J. Pružnost a pevnost I. I. vydání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. 142 s. ISBN 80-7078-392-3. 2. KRČÁL, O. Příklady z pružnosti a pevnosti I. Část 1. I. vydání. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. 91 s. ISBN 80-7078-243-9.

Doporučená literatura:

3. HÁJEK, E., REIF, P., VALENTA, F. Pružnost a pevnost I. Praha : SNTL, 1988. 432 s. 4. MIROLJUBOV, I. N. a kol. Řešení úloh z pružnosti a pevnosti. Praha : SNTL 1976. 504 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kritéria hodnocení studenta: Schopnost studenta orientovat se v probírané problematice s aplikací základních poznatků při řešení pevnostních a deformačních problémů (test). Schopnost samostatně řešit příklady z probírané problematiky. Zápočet Písemná zkouška Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

návštěva cvičení, nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do pružnosti a pevnosti. Třídění zátěžných účinků. 2. Vnitřní síly. Metoda řezu. Stanovení vnitřních účinků při tahu, tlaku. 3. Výpočet napětí, deformací, přemístění. Podmínka pevnosti při prostém tahu, tlaku. Princip superpozice. 4. Vliv vlastní tíhy na rozložení napětí. Úlohy staticky neurčité v tahu, tlaku. 5. Rovinný ohyb – typy podpěr, uvolnění, stanovení vnitřních účinků. 6. Ohyb – určení napětí od ohybových momentů. Podmínka pevnosti při ohybu. 7. Momenty setrvačnosti ploch. Průhyb a úhel natočení. 8. Úlohy staticky neurčité v ohybu. 9. Víceosé napěťové stavy. Sdruženost smykových napětí. 10. Stanovení napjatosti na obecné rovině. Hlavní napětí, extrémní smyková napětí. 11. Napjatost prostého smyku. Konstitutivní rovnice. Haighův experiment. 12. Kritéria pevnosti. 13. Kroucení – určení smykových napětí. Podmínka pevnosti. Úhel zkroucení. 14. Úlohy staticky neurčité v kroucení. Konzultace zkušebních otázek.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.