339-0919/02 – Experimental Stress Analysis (EP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanics of MaterialsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach students to use the latest findings subject to the possibility of this knowledge to further develop and apply in complex cases.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

Photoelasticity. Plane and circular polarized light, isoclinic and isochromatic lines, isostacic lines, transmission and reflection polariscope. Shear stress difference method of stress analysis. Three – dimensional photoelasticity. Strain gauge method. Strain gauges and instrumentation for stress measurements. K-factor and calibration of strain gauges. Strain gauge bridges. Strain gauge transducers. Measurements of force and mass. Torgue measurement. Residual stress analysis – cutting method, hole drilling method, method of successive drilling. Brittle lacguer method. Principle of method, sensitivity of lacguers, calibration. Measurement of tensile and comprihensive stresses. Visioplastic method. Elaborating of girds, measurement of displacement, evalution of deformations and stresses by means of theory of plasticity. Photoplasticity. Types of photoplasticity measurements, measurements of deformations by means of isocliniec and isochromatic lines. Stress solution, theory of plasticity, method of successive aproaching.

Compulsory literature:

Springer, Handbook of Experimental Solid Mechanics , William N. Sharpe, Jr.,William N. Sharpe

Recommended literature:

Springer, Handbook of Experimental Solid Mechanics , William N. Sharpe, Jr.,William N. Sharpe

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Příprava zadané problematiky v písemné formě.

E-learning

Other requirements

The student prepare individual account on selected topic

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Fotoelasticimetrie. Přímkově a kruhově polarizované světlo, čáry izoklinné a izochromatické, čáry izostatické, polariskop s průchozím a odraženým světlem. Metoda rozdílu smykových napětí. Prostorová fotoelasticimetrie. Tenzometrie. Druhy tenzometrů a přístroje pro měření. Deformační citlivost (K- factor) a cejchování tenzometrů. Můstkové zapojení tenzometrů. Tenzometrické snímače. Měření síly a hmotnosti. Měření krouticích momentů. Měření zbytkových napětí – rozřezávací a odvrtávací metoda postupného odvrtávání. Metoda křehkých laků. Princip metody, citlivost křehkých laků, jejich kalibrace. Měření tahových a tlakových napětí. Metoda moiré. Princip mechanické interference, typy moiré mřížek. Měření pružných a plastických deformací. Vizioplastická metoda. Způsoby zhotovení mřížek, měření posunutí uzlových bodů sítě, vyhotovení deformací a napětí pomocí teorie plasticity. Fotoplasticita Druhy fotoplasticimetrických metod měření deformací na základě průběhů izoklinných a izochromatických čar. Řešení napětí, aplikace teorie plasticity, metoda postupného přibližování.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (3901V003) Applied Mechanics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.