340-0327/01 – Production Machines I (VS I)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN425 Ing. Martin Janečka
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of subject is offer to listeners generally integrated information about common constructional and questions which concern what perhaps widest set processing machine. Aim is knowledge and understanding keystone and structural design single generally most widespread structures and elements choiced processing machine.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět obsahuje aktuální poznatky a informace z oboru konstruování a projekčně-konstrukčního provedení výrobních strojů v širších souvislostech. Předmět má charakter systémového pohledu na výrobní stroje a systémy. Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o konstrukčních a projekčních otázkách jež zasahují do všech skupin výrobních strojů jako například struktura výrobních strojů (VS), požadavky kladené na VS, technologické a technické charakteristiky VS, hlavní zásady a metodický postup při konstrukci výrobních strojů, konstrukce s ohledem na tuhost, pohony, převody, nosné systémy VS a principy mechanismů VS. Závěrečné kapitoly předmětu se zaměřují podrobněji na stroje a postupy pro výrobu výrobků z plastů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2941-8. KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů. Praha: České vysoké učení technické, 1989. ISBN 80-01-00085-0. KOVÁŘ, Ladislav. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní. 2018. Učební opora - výrazně inovované učební texty budou umístěné na LMS VŠB-TU Ostrava do začátku výuky dle nové akreditace. Bude sloužit rovněž jako podpora pro kombinované studium. ROZUM, Karel. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní 2005. Učební opora 142s. Slouží rovněž jako podpora pro kombinované studium. umístěno na LMS VŠB-TU Ostrava , přístupné studentům zapsaným v předmětu "Výrobní stroje I." MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6

Recommended literature:

MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2329-4. LAŠOVÁ V., Základy stavby obráběcích strojů, 1. vydání, on-line Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 154S., ISBN 978-80-261-0126-0 ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: úvod do vstřikování termoplastů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3. MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6 ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Sekurkon s.r.o. 2008. 228s. ISBN 978-80-86604-36-7. ksp.tul.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Část II. - zpracování plastů. Dostupné z: < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/> fsiforum.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Výrobní stroje a zařízení. Dostupné z: KRATOCHVÍL, C., Malenovský, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990. VAVŘÍK I. et al.: Výrobní stroje a zařízení, VUT Brno, 2002, 104s., http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/6SR/Vyrobni.stroje.a.zarizeni.UNLOCKED-dubo.pdf JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999. zcu.cz[online].[cit.26.01.2018]. Základy stavby obráběcích strojů. Dostupné z:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování programů na dané téma, absolvování písemky, procvičování odpřednášené látky ve cvičeních na konkrétních příkladech.

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/

Other requirements

aaa aaa aaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Machine like sunrise industries. Modern directions development Czech and world - wide engineering and its state - of - the - art. Engineering production in the world of, her restructuring plus development. 2. Modern method projection and designed tool grinder and sharpener. Technical documentation processing machine. Requirements laying on processing machine. Outlines for construction processing machine. 3. Definition processing machine. Indicative allocation processing machine according to single industrial line and their primary objective characteristics. 4. Construction processing machine and their structure. Theory construction processing machine. Stiffness construction. Designed with reference to costs. 5. Technological and engineering characteristic tool grinder and sharpener, their sorting. ENERGOSILOVÉ conditions at operating mode processing machine. 6. Analysis title to processing machine i. e. performance characteristics machinery, reliability, service life. 7. Driving system tool grinder and sharpener and their make - up. Seat power control, hydraulic, air plus combination drive of machines. 8. Bearing construction processing machine. Used materials. 9. Power distribution. Leads and power distribution. Lubrication system. 10. Drafting processing machine with reference to construction, assembly, running, corrections and maintainance tool grinder and sharpener VČ. their renewal. 11. Title to preventive maintenance processing machine. Choice method testing and diagnosed processing machine. 12. Solving processing machine and their choice structural member from look design, environmentalism plus labour protection. 13. Instances solving manufacturing technique used in the different industrial lines, especially in building industries, manufacturing industry, in metallurgy and consumer industry.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter