340-0327/02 – Production Machines I (VS I)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
KUD169 Ing. Lukáš Kudrna
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of subject is offer to listeners generally integrated information about common constructional and questions which concern what perhaps widest set processing machine. Aim is knowledge and understanding keystone and structural design single generally most widespread structures and elements choiced processing machine.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět obsahuje aktuální poznatky a informace z oboru konstruování a projekčně-konstrukčního provedení výrobních strojů v širších souvislostech. Předmět má charakter systémového pohledu na výrobní stroje a systémy. Cílem předmětu je podat posluchačům rámcově ucelené informace o konstrukčních a projekčních otázkách jež zasahují do všech skupin výrobních strojů jako například struktura výrobních strojů (VS), požadavky kladené na VS, technologické a technické charakteristiky VS, hlavní zásady a metodický postup při konstrukci výrobních strojů, konstrukce s ohledem na tuhost, pohony, převody, nosné systémy VS a principy mechanismů VS. Závěrečné kapitoly předmětu se zaměřují podrobněji na stroje a postupy pro výrobu výrobků z plastů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM publishing, 2010. ISBN 978-80-254-7980-3. BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2941-8. KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9. KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů. Praha: České vysoké učení technické, 1989. ISBN 80-01-00085-0. KOVÁŘ, Ladislav. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní. 2018. Učební opora - výrazně inovované učební texty budou umístěné na LMS VŠB-TU Ostrava do začátku výuky dle nové akreditace. Bude sloužit rovněž jako podpora pro kombinované studium. ROZUM, Karel. Výrobní stroje I. VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní 2005. Učební opora 142s. Slouží rovněž jako podpora pro kombinované studium. umístěno na LMS VŠB-TU Ostrava , přístupné studentům zapsaným v předmětu "Výrobní stroje I." MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6

Recommended literature:

MAREK, Jiří a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2329-4. LAŠOVÁ V., Základy stavby obráběcích strojů, 1. vydání, on-line Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 154S., ISBN 978-80-261-0126-0 ZEMAN, Lubomír. Vstřikování plastů: úvod do vstřikování termoplastů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3. MAREK J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o. 2015. ISBN 978-80-260-8637-6 ŘEHULKA Z.: Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Sekurkon s.r.o. 2008. 228s. ISBN 978-80-86604-36-7. ksp.tul.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Část II. - zpracování plastů. Dostupné z: < http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/> fsiforum.cz [online]. [cit.26.01.2018]. Výrobní stroje a zařízení. Dostupné z: KRATOCHVÍL, C., Malenovský, E., Pohony strojních soustav, 1. vydání. VUT Brno, 1990. VAVŘÍK I. et al.: Výrobní stroje a zařízení, VUT Brno, 2002, 104s., http://www.fsiforum.cz/upload/soubory/databaze-predmetu/6SR/Vyrobni.stroje.a.zarizeni.UNLOCKED-dubo.pdf JEŘÁBEK, K., Metodika navrhování strojů, 1. vydání. ČVUT Praha, 1999. zcu.cz[online].[cit.26.01.2018]. Základy stavby obráběcích strojů. Dostupné z:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Processing of programs on the subject corresponding to the subject, passing the written test, practising the lectures in exercises on specific examples. Written and oral exam.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Other requirements

additional requirements for students are not required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technical Processes from a Designer Point of View - Substance, Development, Trends, Technologies, Operators, Operands, Types of Processes and General Model of a Process. 2. Technical systems from the point of view of the designer - model of the technical system. The general model for the design of the technical system and its phase 3. Basic knowledge of the design process, the model of the construction process, its hierarchical structure and basic knowledge of methodical design. 4. Definition of the production machine, division. Structure of production machines. Requirements for the production machine. Principles for the construction of production machines. 5. Drives of production machines - electric motors, combustion engines, pneumatic and hydraulic drives. 6. Mechanical gears. Hydraulic gears. Selected Mechanisms of Machines. 7. Fundamentals of static stiffness. Influence of stiffness on work precision. 8. Solutions of selected components of production machines - locking screws, straight lines, seals, bearings. 9. Solutions of selected components of production machines - power supplies, media distribution, lubrication. 10. Principles of plastic parts design - molding, wall thickness - ITT, injection of thin-walled parts, rib thickness, notches. 11. Injection machines - diagram, injection and sealing unit, molds - material, description of the injection process. 12. Tube and Profile Extrusion Machines, Overpressure and Vacuum Calibration Scheme, Blow Molding, 13. Mechanical and pneumatic molding of plastics. The principle of injection and extrusion blowing. 14. Solutions of production machines and their chosen design elements from the viewpoint of design, ecology and occupational safety.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 18
                Noga Semestral project 13  0
                Kubín Semestral project 22  0
        Examination Examination 65  33
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering (S04) Machine Design KVS K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type A study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (21) Design of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner