340-0380/01 – Praktikum zemních a stavebních strojů II (PZaSS II)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity19
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+102
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se zdokonalí ve schopnosti aktivně aplikovat poznatky, které nabyli po dobu předcházejícího studia při řešení konkrétního konstrukčního problému. Zdokonalí se v metodickém přístupu a schopnosti analyzovat a následně řešit daný konstrukční problém.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Tento předmět je zaměřen na ucelené řešení individuálně zadané problematiky v rámci zaměření. Témata jsou aktuální dle potřeb průmyslové praxe a také vyplývají z řešení výzkumných úkolů katedry. Výstupem této práce je významná část závěrečné kvalifikační práce. Práce je individuální, přičemž do řešení zadaného problému jsou zapojováni i další akademičtí pracovníci a z velké části konzultanti z firem, které jsou zadavateli tématu. Častou součástí řešení zadané problematiky je řízená krátkodobá praxe studentů v zadávající firmě, konzultace s odborníky z průmyslových podniků, přednášky odborníků z praxe se zaměřením na konstrukci předmětných strojů apod. Vzhledem k tomu, že tento předmět je ve významné míře založen na samostatné práci studenta, konzultacích a případné praxi ve firmě, samostatné vyhledávání a studium literatury a jiných zdrojů, je předmět ohodnocen větším počtem kreditů ve vztahu k počtu plánovaných hodin konzultací, než je obvyklé u ostatních studijních předmětů. Do výuky předmětu je zapojen větší počet pedagogů, kteří prováději konzultace řešení závěrečné práce jako její vedoucí.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání bakalářské práce. LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5. upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS, HARTL, Martin a Miloš VLK, ed. Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-2629-0. BUDYNAS, Richard Gordon a J. Keith NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 8th ed. in SI Units. New York: McGraw-Hill, c2008. ISBN 978-007-125763-3. FS_SME_05_003 verze: H Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách. Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Doporučená literatura:

FRIES, J. Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. 191 str. ISBN 80-248-0970-2. HUSTRULID, W. A. a Richard C. BULLOCK, ed. Underground mining methods: engineering fundamentals and international case studies. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-193-2. FRIES, Jiří. Zemní stroje [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2567-0. PIVNJAK, Hennadij H., ed. Mining of mineral deposits. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-138-00108-4. SCHELLONG, Lubomír a Arnošt ŠEVČÍK. Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1687-6. FRIES, J. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 189 str. ISBN 80-248-0484-0. GRYGÁREK, Jiří, Václav KRYL, Vladimír PETROŠ a Vlastimil HUDEČEK. Základy hornictví. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0690-8. JURMAN, J. Vrtací technika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991 ŠEFL, Z., ŠEFLOVÁ, A. Razící stroje a komplexy I a II. Ostrava: VŠB –TU Ostrava. 1992 a 1995 Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontroly ve třetím, šestém a devátém týdnu výuky

E-learning

Může být aplikován

Další požadavky na studenta

Splnit všechny požadované projekty - úkoly

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
340-0379 PZaSS I Praktikum zemních a stavebních strojů I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání / volba tématu. Důkladné obeznámení se s tématem. Analýza problému 2. Studium příslušné literatury, patentových spisů, knih, norem a dalších podkladů 3. Rešerše - 1. kontrola studia 4. Variantní řešení problému 5. Volba vhodné/optimální varianty 6. Návrh konstrukčního řešení – 3D a 2D modely - 2. kontrola studia 7. Pevnostní, kinematické a další funkční výpočty 8. Zpracování výkresové dokumentace 9. Finalizace projektu včetně jeho obhajoby – 3. kontrola studia - udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZP K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku