340-0520/01 – Refuse Dumps and Waste Utilisation (SaZO)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFAST, HGF, FSIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
JUR30 prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduaete of the subject could be able oriented in the area of machines for waste treatment and in area of waste disposal and waste management. Will be able logically suppose and design machines and machinery in the given area for concrete application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Students will be provided with the basic knowledge of legislation on wastes, waste division, waste management, waste disposal and principles of waste landfilling.

Compulsory literature:

FILIP, J. - BOŽEK, F. – KOTOVICOVÁ, J. Komunální odpad a skládkování. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X KURAŠ, M. Technologie zpracování odpadů. 2. vyd. Praha: Ediční středisko VŠCHT, Praha 1993. 279 s. ISBN 80-7080-195-6 VOŠTOVÁ, V. - FRIES, J. Zpracování pevných odpadů. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2003. 157 s. ISBN 80-01-02672-8.

Recommended literature:

JURNIK, A. Ekologické skládky. Olomouc: ALDA nakladatelství, spol. s r.o. Olomouc, Reprocentrum v.o.s., Blansko 1995. s. 179. ISBN 80-856-32-3 JUCHELKOVÁ, D. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vznik a druhy odpadů 2. Nakládaní s odpady 3. Komunální odpady – shromažďování 4. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů 5. Průmyslové odpady – nakládání 6. Ekologické aspekty průmyslových odpadů 7. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů 8. Zásady řízeného skládkování odpadů 9. Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky 10. Druhy skládek 11. Zakládání skládek 12. Rekultivace skládky 13. Ukládání nebezpečných odpadů 14. Procesy probíhající ve skládkách 15. Kompostování, spalování odpadů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner