340-0558/01 – Projektování chemických a energetických závodů (PCHEZ)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
JAN425 Ing. Martin Janečka
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní znalosti z oblasti projektování chemických a energetických závodů, stanovení bilančních výpočtů včetně tepelného výkonu zdroje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí: - se základy projektování chemických závodů, bilančními výpočty, dopravou látek v chemickém průmyslu, úpravou výrobků, surovin a jejich skladováním - se základy projektování energetických závodů, základními pojmy z oblasti energetiky, toky energie v elektrárně a teplárně, tepelnou bilanci kotle, účinnosti zařízení, stanovením tepelného výkonu zdroje a základy regulace výkonu

Povinná literatura:

[1] Kuchler, Milan; Michálek, Jiří; Waradzin, Walter. Zařizování závodů. VŠCHT Pardubice, 1985. 232 s. [2] Hranoš, Pavel. Stroje a zařízení v chemickém průmyslu. Ostrava, 1993. 40 s. [3] Normy ČSN [4] Legislativa dotýkající se problematiky projektování průmyslových komplexů. [5] Vilimec, Ladislav. Parní kotle I. VŠB – TU Ostrava, 2002. 116 s. ISBN 80-248-0076-4 [6] Černý, Janeba, Teysler. Parní kotle. SNTL Praha, 1983. 860 s. [7] Kadrnožka. Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL Praha, 1984. 600 s.

Doporučená literatura:

fsf sfsdf sdf sf fsssfsf ssf sdgsg gdsdfgdgsgf sdgf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dfsd

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. přednáška ÚVOD. Znaky moderního chemického průmyslu. Třídění chemických výroben. 1. PROJEKTOVÁNÍ. Problematika výstavby nových chemických závodů, provozů (spolupráce velkého počtu odborníků). Úkoly inženýra chemie (projektanta, technologa). Rozdíly v přípravě chemických sloučenin v laboratoři a v průmyslové praxi. Projektové řešení. Předávání technických informací (záruky). 1.1 Základní pojmy. Investor, projektant, dodavatel. 1.2 Spolupráce specialistů na projektech a výstavbě 1.3 Obory podílející se na projektech 1.4 Části projektů 1.5 Druhy projektů. Studijní projekty, projektový úkol, souhrnné projektové řešení, prováděcí projekty, nabídkové projekty, dodatkové projekty. 2. přednáška 1.6 Volba chemické technologie. Vztah mezi surovinou a konečným produktem. Kriteria používaná při volbě technologie. Podklady pro technologické řešení. 1.7 Postup při projektování chemické výroby. Blokové schéma. 1.8 Schémata při projektování. Schéma výroby. Schéma provozu. Schéma pohybu hmot. Energetické schéma. Rozvinuté schéma výrobního zařízení. Dispoziční řešení výrobního zařízení. Generální řešení. 1.9 Volba výrobního zařízení 1.10 Schvalovací a předávací řízení 1.11 Získávání podkladů pro projektování. Výzkum prováděný v laboratoři. Poloprovozní výzkum. Výzkum prováděný na výrobních zařízeních. 3. přednáška 2. BILANCE. 2.1 Bilanční výpočty. Hmotnostní bilance. Energetické bilance. Bilance jednoduché. Bilance složité (obsahující recykly). 2.2 Bilanční schéma a jeho vlastnosti. Technologické schéma (základní informace pro bilanční výpočty. 2.3 Sladění výkonů jednotlivých výrobních zařízení. 4. přednáška 3. DOPRAVA LÁTEK V CHEMICKÉM PRŮMYSLU. Doprava (manipulace s materiálem) – závodní doprava (vnitřní, vnější). Skladové hospodářství, obalová technika, měření, vážení. 3.1 Mechanizace a automatizace dopravy 3.2 Vnitrozávodová doprava. Různorodost používaných dopravních zařízení. Doprava hmot v tuhém, kapalném i plynném skupenství. Materiály korozívní, hořlavé, zdravotně závadné, nebezpečné výbuchem. 3.2.1 Podklady pro řešení dopravy a mechanizace. Situační plán s výškovými údaji vstupních a výstupních míst. Orientační popis technologických procesů. Výkonové (kapacitní) údaje u všech jednotlivých dopravních linek a druhů materiálů. Specifické vlastnosti a výčet materiálů. Odhad celkových nákladů na mechanizaci dopravy. Výčet zvláštních okolností. 3.2.2 Druhy dopravy podle skupenství dopravovaných látek. Látky tuhé. Látky kapalné. 5. přednáška 3.3 Doprava tuhých látek. Doprava mechanická, pneumatická a hydraulická. 3.3.1 Mechanické dopravníky. Dopravníky pásové, článkové, korečkové, hrnoucí, šnekové, vibrační. Dopravní trouby. 3.3.2. Pneumatická doprava. Doprava sací a tlačná. Hlavní součástí potrubní pneumatické dopravy. 3.3.3 Hydraulická doprava. 6. přednáška 3.4 Doprava kapalin. 3.4.1 Druhy čerpadel. Kritéria pro volbu čerpadla. Čerpadla objemová, čerpadla lopatková a čerpadla pracující na jiných principech. 3.5 Doprava plynů. Přetržitá doprava. Nepřetržitá doprava. 3.5.1 Ventilátory. 3.5.2 Dmychadla. 3.5.3 Kompresory. Pístové, rotační, odstředivé, vývěvy. 7. přednáška 4. ÚPRAVA VÝROBKŮ A SUROVIN, JEJICH SKLADOVÁNÍ. Úprava velikosti suroviny, zmenšování, , spojování malých částic, skladování. 4.1 Rozpojování tuhých látek. Princip operace, stupeň rozpojování, rozpojovací stroje (drtiče, mlýny). 4.2 Třídění zrnitých materiálů. Třídění mechanické, pneumatické, hydraulické, speciální. 4.3 Směšování zrnitých materiálů. Směšovače s pohyblivou pracovní komorou Směšovače s nepohyblivou pracovní komorou. Statické směšovače. 4.4 Spojování materiálu. Spojovací stroje tlakové. Spojovací stroje s relativním pohybem spojovaného materiálu. Zařízení pro granulaci z tavenin. 4.5 Skladování. Skladování kapalných látek. Skladování tuhých látek. 4.5.1 Základní způsoby skladování. Extenzivní sklady. Intenzivní sklady. Projektování energetických závodů 8.přednáška Základní pojmy, primární energie, transformace energie, CR oběh, základní značení ve schématech, zapojení tepláren a elektráren. 9.přednáška Tok energie u elektrárenského bloku, účinnost výroby elektřiny, zásady a meze zvyšování účinnosti, současná úroveň výroby elektřiny a tepla při respektování zásad ochrany životního prostředí. 10.přednáška Kogenerační výroba elektřiny a tepla s parní a plynovou turbínou. Diversifikace zdroje podle paliva. Využívání odpadního tepla, primární energie odpadů a energie biomasy. 11.přednáška Druhy kotlů, dělení kotlů podle paliva, ohniště a parametrů pracovního média. Speciální kotle. Význam funkce výparníku, přehříváku, ohříváku vody a ohříváku vzduchu. 12.přednáška Tepelná bilance kotle, výrobní teplo a účinnost kotle. Popelová a vzduchová bilance kotle. Možnosti zvyšování účinnosti kotel, analýza jednotlivých ztrát. 13.přednáška Koncepce vnějšího zauhlování, používané systémy vnitřního zauhlování, pomocná zařízení kotelen, typy parních turbín. 14.přednáška Diagramy spotřeby energie, dimenzování energetických zdrojů, počty kotlů a mlýnů. Základní regulační obvody, regulace výkonu el. bloku. Cvičení V rámci cvičení v části projektování chemických závodů (cvičení 1 až 7) se posluchači seznámí s chemickým zařízením koksovny, s vybranými uzly čpavkárny a zpracují projekční materiálovou bilanci čpavkárny. Ve druhé části semestru, projektování energetických závodů, jsou témata cvičení následující: Stanovení výpočtového paliva a redukované výhřevnosti. q Tepelná bilance kotle, stanovení výrobního tepla. q Výpočet účinnosti kotle, množství paliva spotřebovaného a spáleného. q Diagram spotřeby energie. q Čtení projekčních výkresů, schéma voda-pára a schéma palivo-vzduch- spaliny. q Návštěva teplárny nebo elektrárny. V průběhu semestru jsou znalosti ověřovány pomocí testu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku