340-0559/01 – Forming Machines Theory (TTS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits4
Subject guarantorIng. Oldřich Učeň, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Učeň, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti získají základní znalosti z oblasti teorie tvářecích strojů.

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy teorie stavby materiálu a vazeb v atomové mřížce, vznik mechanismu plastických deformací. Vliv stavu napjatosti teploty rychlosti deformace a tření na plastickou deformaci,. Odvození a řešení diferenciálních rovnic rovnováhy a jejich řešení při tváření. Energosilové parametry při stříhání materiálu na různých typech dělících strojů.

Compulsory literature:

Z. Jonšta, F. Filuš, L. Čžek: Praktikum z nauky o kovech. Skriptum VŠB-TU Ostrava. III. Vydání r. 2000, str. 156, ISBN 80-7078-957-3. Z. Jonšta : Nauka o kovech II., Skriptum VŠB-TU Ostrava. II. Vydání r. 2000, str. 117, ISBN 80-7078-958-1. M. Greger, J. Kliber, F. Kuře, J. Schindler: Skriptum VŠB-TU Ostrava. 1999, str. 158, ISBN 80-7078-656-6. E. Pešina: Základy využití teorie plasticity. Nakladatelství SNTL Praha 1966. str. 184. A. I. Celikov, A. I. Griškov: Těorja prokatki. Vydavatelství Metalurgija Moskva 1970, srt. 358.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stavba a vazby atomových mřížek, vzájemné spolupůsobení atomů v krystalové mřížce včetně vzniku a mechanismu plastických deformací kritického smykového napětí a posuv na stavbě krystalové mřížky – dislokace. 2. Zpevnění, jeho fyzikální podstata, zhotovení a rekrystalizace. 3. Vliv stavu napjatosti, teploty, rychlosti deformace, tření na plastickou deformaci. 4. Výminky rovnováhy v kartézských a cylindrických souřadnicích. 5. Diferenciální rovnice rovnováhy, podmínky plastické deformace, mezní podmínky na dotykové ploše při tváření. 6. Inženýrská metod výpočtů sil při tváření kovů - přibližné rovnice rovnováhy pro případ tváření mezi rovnoběžnými, sešikmenými a kruhovými kovadly 7. Energosilové parametry stříhacího procesu , stříhání mezi rovnoběžnými noži včetně vlivu rychlosti stíhání na průběh spec. střižného odporu. 8. Síly a sřižná práce při stříhání sešikmenými a kotoučovými noži.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 25  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner