340-0562/02 – Diplomový projekt (DP)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity20
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA32 Ing. Jan Blata, Ph.D.
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HRA05 Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D.
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
KUD169 Ing. Lukáš Kudrna, Ph.D.
MEL44 Dr. Ing. Jaroslav Melecký
NEN01 MgA. Petr Nenička
PIS73 Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D.
PRA0098 Ing. Štěpán Pravda
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
SED429 Ing. David Šeděnka, Ph.D.
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je další prohloubení a zdokonalení návyků posluchačů v souvislosti s jejich schopností podrobit analýze a syntéze vybrané zadání dílčího konstrukčního uzlu v přímé návaznosti a souvislosti s tématem diplomové práce. Na základě zpracované literární a patentové rešerše a s uplatněním prvků metodického postupu při konstruování provést návrh a hodnocení jednotlivých variant řešení a výběr optimální varianty konstrukčního návrhu dle zvolených kritérií a na základě požadavků zadání (požadavkového listu). Náplní cvičení je provedení studie projekčního a konstrukčního řešení zadaného dílčího zařízení, nebo konstrukčního uzlu určitého zařízení. Posluchači přitom vycházejí z literární a patentové rešerše daného problému. Vyvrcholením této práce je výběr optimálního projekčně-konstrukčního uspořádání daného zařízení (části zařízení) pro účely diplomové práce. Posluchači budou umět: • aktivně a samostatně shromáždit dostupné materiály o daném tématu, utřídit je a podrobit je analýze, • navrhnout varianty řešení na základě analýzy problému a požadavků zadání, • stanovit kritéria dle kterých se budou jednotlivé varianty řešení posuzovat, • vybrat optimální řešení na základě stanovených kritérií (požadavků zadání), • specifikovat hlavní zásady jak prezentovat a obhájit vybranou variantu konstrukčního řešení. Posluchači budou schopni: • samostatně zpracovat literární a patentovou rešerši daného konstrukčního problému, • ze získaných materiálů vybrat, utřídit a analyzovat potřebné informace (včetně metod výpočtu) pro řešení zadání, • navrhnout různé varianty řešení a kritéria jejich hodnocení v souladu s požadavky zadání, • vybrat variantu řešení, která nejlépe odpovídá kritériím hodnocení a podmínkám zadání, • prezentovat svůj návrh a obhájit výsledek.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní cvičení je provedení studie projekčního a konstrukčního řešení zadaného zařízení, nebo konstrukčního uzlu určitého zařízení. Posluchači přitom vycházejí z literární a patentové rešerše daného problému. Vyvrcholením této práce je výběr optimálního konstrukčního uspořádání daného zařízení pro účely diplomové práce. Garant předmětu koordinuje činnost a jednotliví pedagogové se podílejí na konzultacích jimi zadaných diplomových prací.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude pedagogem určena v závislosti na tématu zadání diplomové práce. Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura bude pedagogem určena dle charakteru zadání diplomové práce. SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách. FIALA, Jaromír, Karel ŠŤASTNÝ a Pavel SVOBODA. Strojnické tabulky. 3, Základní strojní součásti a montážní jednotky. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00151-X.

Doporučená literatura:

Další studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání diplomové práce. BUDYNAS, Richard Gordon a J. Keith NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 8th ed. in SI Units. New York: McGraw-Hill, c2008. McGraw-Hill series in mechanical engineering. ISBN 978-007-125763-3. MAREK J. et al. 2015. Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o.. ISBN 978-80-260-8637-6. ZUNJIC, Aleksandar, ed. Ergonomic design and assesment of products and systems. New York: Nova Science Publishers, [2017]. Mechanical engineering theory and applications. ISBN 978-1-53611-784-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Komplexní kontroly postupu práce a rozpracovanosti projektu jsou provedeny ve třetím, pátém a devátém týdnu semestru. Průběžná kontrola znalostí je provedena rovněž individuálně zadávanými dílčími úkoly a kontrolními otázkami. Studenti pracují formou semestrálního projektu, který předpokládá rovněž časovou zátěž mimo přímou výuku. Po odevzdání vypracovaného projektu student absolvuje závěrečnou obhajobu odevzdaného projektu.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta se nevyžadují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden výuky 1. a 2. - úvodní část, která zahrnuje: 1. Zadání cvičení, seznámení se s podklady pro řešení konkrétního úkolu. 2. Seznámení s aktuálními pravidly FS pro vypracování diplomové práce. Týden výuky 3. až 14. - průběžná práce a konzultace řešení zadané problematiky, která zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s konkrétním zařízením, kterého se zadání týká: a) seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi, b) seznámení se s konkrétním zařízením v provozu – pokud je to možné. 2. Zpracování všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro následné řešení zadaného úkolu. 3. Provedení rešerše aktuálních technických řešení zadaného problému. 4. Návrh variant řešení zadaného problému a provedení technologických a technických výpočtů. 5. Samotné konstrukční zpracování zvolené varianty, zpracování výkresové dokumentace. 6. Zpracování technické zprávy: a) textová část s rešerší, popisem jednotlivých variant řešení a technickým popisem funkce vybrané varianty, b) výpočtová část, c) výkresová dokumentace. Klasifikované kontroly: 3. týden výuky: kontrola vypracování rešerše stávajícího stavu a podkladů pro zpracování úkolu (0 bodů až 20 bodů), 5. týden výuky: kontrola stavu práce, zejména stavu finální varianty řešení úkolu (0 bodů až 20 bodů), 9. týden výuky: odevzdání a prezentace výsledků diplomového projektu (forma dle pokynů vyučujícího) (0 bodů až 60 bodů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: minimální aktivní účast ve cvičeních je 80% Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S01) Dopravní a procesní zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S05) Design průmyslových výrobků K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S03) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní