340-0580/01 – Projektování výrobních strojů a provozů (PVSP)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základními principy a mechanismy v oblasti přípravy, projektování a realizace strojních výrobních kapacit (výrobní strojní technologie) na pozadí postupů a procesů probíhajících v oblasti investiční výstavby. Studenti se postupně seznámí se širší problematikou v oblasti realizace strojních výrobních kapacit, jako například principy rozmísťování výrob a výběr staveniště, proces zpracování a obsah dokumentace investičního projektu, zásady a metody projektování, a dalších dle osnovy předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními znalostmi v oblasti přípravy, projektování a realizace strojních výrobních kapacit (výrobní strojní technologie). To vše na pozadí postupů a procesů probíhajících v oblasti investiční výstavby. Předmět je orientován na průmyslové a výrobní komplexy a závody včetně jejich vybraných částí. Další části předmětu budou věnovány například problematice dopravy, zásobování energiemi a také oblastem jako legislativa, územní plánování a dalším oblastem dle osnovy předmětu.

Povinná literatura:

MATĚJKA, Vladimír, Josef PILVEIN a Petr RANDULA. Dokumentace investičního projektu: studie, basic design, detail design, provozní dokumentace. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2002. Řada B - Doporučené standardy metodické (DOS M), 10.01. ISBN 80-86364-93-3. KOVAŘÍK, Emil, Josef POSPÍŠIL a František ŠTĚDRÝ. Průmyslové stavby. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. NĚMEC, Vladimír. Navrhování a výstavba strojíren I. Vyd. 2. přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1990. ISBN 80-01-00408-2.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. HASÍK, Otakar. Územní plánování: pro rozsah studia jednoho ročníku. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0282-1. HLOUŠEK, Pavel. Příprava a realizace staveb. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-2074-X. JARSKÝ, Čeněk. Technologie staveb II: příprava a realizace staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3. KUTZ, Myer, ed. Mechanical engineers' handbook. Fourth edition. Hoboken: Wiley, [2014]. ISBN 978-1-118-11283-0. WHITNEY, Daniel E. Mechanical assemblies: their design, manufacture, and role in product development. New York: Oxford University Press, 2004. Oxford series on advanced manufacturing. ISBN 0-19-515782-6. ADAM, Jürgen, Katharina HAUSMANN a Frank JÜTTNER. Industrial buildings: a design manual. Přeložil Fiona GREENWOOD, přeložil Jörn FRENZEL. Basel: Birkhäuser - Publishers for Architecture, c2004. A design manual. ISBN 3-7643-2175-X. Časově aktuální znění zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu včetně prováděcích vyhlášek. Časově aktuální znění zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolními otázkami a závěrečným testem. Aplikován je také semestrální projekt, který předpokládá rovněž časovou zátěž mimo přímou výuku. Znalosti jsou ověřeny ústní zkouškou.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta se nevyžadují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, definice, význam a rozbor problematiky projektování. Legislativa v procesu přípravy (projektování) a realizace staveb. 2. Projektování výrobních strojů s ohledem na jejich bezpečnost. 3. Průmyslová výroba a její zóny, vztah bydliště – pracoviště, rozmísťování výrob. Výběr staveniště, typy zastavovacích plánů průmyslových závodů. 4. Investiční proces, základní typy činností, kontrolní vstupy státní správy do procesu. Proces zpracování dokumentace investičního projektu v jednotlivých fázích. 5. Zadání projektu, podklady pro projektování, účastníci výstavby, členění stavby. 6. Územní plánování, dokumentace pro územní řízení v souvislosti s výstavbou výrobních závodů, urbanismus. 7. Stavební řízení, rozsah a členění dokumentace. Související kapitoly z „Katastru nemovitostí“ a „Inženýrské geodézie“. 8. Zásady a metody projektování, generelní plán závodu, metody rozmísťování jednotlivých objektů. 9. Typologie, charakteristika a řešení jednotlivých stavebních objektů, postup při navrhování výrobního objektu, urbanistické řešení projektu, výrobní interiér a jeho parametry. 10. dopravní a manipulační zařízení ve výrobních závodech, jejich charakteristika, skladové hospodářství, zásady projektování. 11. Inženýrské sítě - základní charakteristiky technického vybavení, rozdělení, základní požadavky při navrhování, prostorové uspořádání. 12. charakteristiky systémů pro dopravu jednotlivých druhů energií (elektrická energie, technické plyny). 13. Projektový management. 14. Vnější vazby výrobního závodu (doprava, energie, odpady), hygiena a bezpečnost práce, automatizace a racionalizace prací v projektování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: minimální aktivní účast ve cvičeních je 80% Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci. Po úspěšně splněném zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student odevzdá a obhájí semestrální práci. Po úspěšně splněném zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení VS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní