340-0587/01 – Navrhování výrobních strojů III (NVS3)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav KovářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
MEL44 Dr.Ing. Jaroslav Melecký
NEN01 MgA. Petr Nenička
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači se zdokonalí ve schopnosti aktivně aplikovat poznatky, které nabyli po dobu předcházejícího studia při řešení konkrétního konstrukčního problému. Zdokonalí se v metodickém přístupu a schopnosti analyzovat a následně řešit daný konstrukční problém. Budou umět analyzovat technický problém, shromáždit a analyzovat informace vedoucí k řešení problému, navrhnout vlastní varianty řešení a zpracovat souhrnnou zprávu včetně výkresové dokumentace.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní cvičení je zpracování návrhu konstrukčního řešení zadaného zařízení, nebo konstrukčního uzlu určitého zařízení. Posluchači přitom vycházejí z konstrukčních a projekčních podkladů, z literární a patentové rešerše daného problému a z teoretických poznatků, které nabyli po dobu předcházejícího studia. Tyto poznatky se snaží aktivně aplikovat na daný konstrukční problém. Zpracované zadání NVS je členěno na technickou zprávu, výpočtovou část a výkresovou dokumentaci. Přímá výuka probíhá jak společnou výukou, tak individuálně formou konzultací studentů s příslušnými vedoucími jejich práce. Do výuky předmětu je tak zapojeno více pedagogů katedry.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude doporučena v závislosti na tématu zadání NVS. SW vybavení pro navrhování strojních dílů, výpočtové programy na počítačových učebnách. FIALA, Jaromír, Karel ŠŤASTNÝ a Pavel SVOBODA. Strojnické tabulky. 3, Základní strojní součásti a montážní jednotky. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00151-X. KŘÍŽ, Rudolf a Josef TRČKA. Tabulky materiálů pro strojírenství. I. [část], Kovové materiály - železné kovy. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-85780-92-5. DEJL, Zdeněk. Konstrukce strojů a zařízení I: spojovací části strojů. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 80-7225-018-3. MORAVEC, Vladimír. Konstrukce strojů a zařízení II: čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex, 2001. ISBN 80-7225-051-5.

Doporučená literatura:

Normy, katalogy strojních částí, technické a strojnické tabulky a firemní literatura - dle charakteru zadání. BUDYNAS, Richard Gordon a J. Keith NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 8th ed. in SI Units. New York: McGraw-Hill, c2008. McGraw-Hill series in mechanical engineering. ISBN 978-007-125763-3. MAREK J. et al. 2015. Design of CNC Machine Tools. MM Publishing s.r.o.. ISBN 978-80-260-8637-6. ZUNJIC, Aleksandar, ed. Ergonomic design and assesment of products and systems. New York: Nova Science Publishers, [2017]. Mechanical engineering theory and applications. ISBN 978-1-53611-784-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Komplexní kontroly postupu prace a rozpracovanosti projektu jsou provedeny ve druhém, pátém a osmém týdnu semestru. Průběžná kontrola znalostí je provedena rovněž individuálně zadávanými dílčími úkoly a kontrolními otázkami. Studenti pracují formou semestrálního projektu, který předpokládá rovněž časovou zátěž mimo přímou výuku. Po odevzdání vypracovaného projektu student absolvuje závěrečnou obhajobu odevzdaného projektu.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta se nevyžadují. Praxe v podobě exkurzí a stáží může být součástí výuky v závislosti na aktivitách a zaměření studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání cvičení, seznámení se s výkresovou dokumentací a podklady studium literatury (knihy, patenty, časopisy, ČSN) – průběžně začátek zpracování NVS. 2. Zhodnocení "stávajícího stavu techniky" v souvislosti s řešením zadaného úkolu. 3. Zpracování NVS - 1. klasifikovaná kontrola. 4. Zpracování NVS. 5. Zpracování NVS. 6. Zpracování NVS. 7. Zpracování NVS. 8. Zpracování NVS - 2. klasifikovaná kontrola. 9. Zpracování NVS. 10. Zpracování NVS. 11. Zpracování NVS. 12. Zpracování NVS. 13. Zpracování NVS - 3. klasifikovaná kontrola. 14. Dokončování zpracování NVS, odevzdání NVS. Obhájení práce před udělením KlZap. Samotný bod zpracování NVS zahrnuje: 1. Důkladné obeznámení se s konkrétním zařízením, kterého se zadání týká: a) seznámení se s literárními podklady a dostupnými informacemi, b) seznámení se s konkrétním zařízením v provozu – pokud je to možné. 2. Zpracování všech dostupných podkladů a učinění závěrů pro řešení zadaného úkolu. 3. Provedení technologických a technických výpočtů a návrhu řešení. 4. Samotné konstrukční zpracování úkolu - zpracování výkresové dokumentace. 5. Zpracování technické zprávy : a) textová část s technickým popisem samotného zařízení a jeho funkce, b) výpočtová část.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: minimální aktivní účast ve cvičeních je 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S02) Konstrukce výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku