340-0590/01 – Seminář zemních a stavebních strojů II (SZSS2)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
HAP016 Ing. Tomáš Hapla
KOL79 Ing. Michal Kolesár, Ph.D.
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci tohoto studijního předmětu student v návaznosti na své téma diplomové práce bude schopen se lépe orientovat v konkrétních úlohách daného tématu, v němž podstatně prohloubí své znalosti a kontrukční dovednosti.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Tento studijní předmět je zaměřen na prvotní ucelené řešení individuálně zadaného tématu diplomové práce v oblasti zemních a stavebních strojů. Témata jsou aktuální a vycházejí z aktuálních potřeb průmyslové praxe. Výstupem semináře je základní vstupní část kvalifikační práce. Práce je individuální a zaměřena na principy řešení technického zadání. Součástí řešení zadané problematiky je řízená krátkodobá praxe studentů v průmyslové praxi - zadávající firmě, konzultace s odborníky z průmyslových podniků, přednášky odborníků z praxe se zaměřením na konstrukci předmětných strojů apod. Studenti si v tomto předmětu dále osvojí a prohloubí základní znalosti a vědomosti z předmětné oblasti studia – zemních a stavebních strojů. Přímá výuka probíhá jak společnou výukou, tak individuálně formou konzultací studentů s příslušnými vedoucími jejich práce. Do výuky předmětu je tak zapojeno více pedagogů katedry.

Povinná literatura:

FRIES, Jiří. Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. 191 str. ISBN 80-248-0970-2. HUSTRULID, W. A. a Richard C. BULLOCK, ed. Underground mining methods: engineering fundamentals and international case studies. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-193-2. FRIES, Jiří. Zemní stroje [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2567-0. PIVNJAK, Hennadij H., ed. Mining of mineral deposits. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-138-00108-4. SCHELLONG, Lubomír a Arnošt ŠEVČÍK. Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1687-6. FRIES, Jiří. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 189 str. ISBN 80-248-0484-0. GRYGÁREK, Jiří, Václav KRYL, Vladimír PETROŠ a Vlastimil HUDEČEK. Základy hornictví. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0690-8. JURMAN, Josef. Vrtací technika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991 ŠEFL, Zdeněk a Anna ŠEFLOVÁ. Razicí stroje a komplexy I: (vrtací stroje a zařízení). Ostrava: Vysoká škola báňská, 1992. ISBN 80-7078-173-4. ŠEFL, Zdeněk a Anna ŠEFLOVÁ. Razicí stroje a komplexy. [D.] 2, Nakládací stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-264-1.

Doporučená literatura:

FRIES, Jiří. Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. 191 str. ISBN 80-248-0970-2. JEŘÁBEK, Karel, František HELEBRANT, Josef JURMAN a Věra VOŠTOVÁ. Stroje pro zemní práce ; Silniční stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-389-3. TIBBETT, Mark, ed. Mining in ecologically sensitive landscapes. Clayton South: CSIRO Publishing, 2015. ISBN 978-0-415-62091-8. JURMAN, Josef a Jiří FRIES. Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost I. díl. Zatížení konstrukčních uzlů – teorie a praxe. Ostrava: Montanex, 2004. 120 str. ISBN 80-7225-148-1. HELEBRANT, František, Josef JURMAN a Jiří FRIES. Kolesová rypadla a provozní spolehlivost. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2007. 192 s. ISBN 978-80-248-1669-2. AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. 2. vyd. Přeložil Bohuslav JEŽEK, přeložil Josef HUMMEL. Ostrava: Montanex, 2007. ISBN 80-7225-057-4. GONDEK, Horst a Arnošt ŠEVČÍK. Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB – TU Ostrava, r 2006, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava 2006, str.127, ISBN 80-248-1040-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky a závěrečný test.

E-learning

Může být aplikován

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a doplňující/kontrolní otázky. Studium doporučené literatury. Mohou být aplikovány stáže a exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výukový týden 1. Zadání semestrální práce, seznámení s okruhem podkladů 2. - 3. Zpracovávání získaných podkladů - rešerše (knihy, firemní literatura, patenty, časopisy, ČSN, výkresová dokumentace) 4. První kontrola studia 5. - 7. Vypracování konceptu zadaného tématu - základní výpočty 8. Druhá kontrola studia 9. - 11. Konstrukční řešení zadaného tématu 12. Třetí kontrola studia 13. Finalizace projektu 14. Obhajoba projektu Každý student řeší a konzultuje semestrální projekt průběžně.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S04) Technika pro zemní a stavební práce P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku