340-0594/01 – Drafting of Industrial Design II (NPD2)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits8
Subject guarantorMgA. Petr NeničkaSubject version guarantorMgA. Petr Nenička
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB384 Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
NEN01 MgA. Petr Nenička
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6
Part-time Graded credit 0+24

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Teaching methods

Seminars
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na rozvoj odborných znalostí a dovedností souvisejících s procesem samostatné tvůrčí práce v oblasti designu průmyslových výrobků. V přípravě je proces nahlížen jak z hlediska fází (analýza, navrhování, realizace a prezentace), tak z hlediska metod (skicování, virtuální modelování a vizualizace). Těžiště zadání semestrální práce se tematicky přesouvá k diplomové práci. Úkolem studentů bude, mimo navrhování designérských řešení, i aktivní participace na formulování zadání diplomové práce (např. vyhledávání spolupráce s výrobní firmou či společností). Výuka je doplněna o exkurzy do dějin designu 2. poloviny 20. století a počátku 21. století.

Compulsory literature:

EDITORIALE DOMUS. Domusweb.it [online]. [cit. 20-03-28]. Dostupné z: https://www.domusweb.it/en.html KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu, Chapters from Design History. V českém jazyce vyd. 2., dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2009. ISBN 978-80-86863-28-3. PELCL, Jiří a kolektiv. Design: Od myšlenky k realizaci, From Idea to Realization. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Recommended literature:

Domus. Milano: Editoriale Domus, 1928–. ISSN 0012-5377. PAULY, Jana a Jiří HULÁK. DESIGN PRO: Český průmyslový design, Czech Industrial Design 1990–2010. Roztoky u Prahy: Jindřich Dušek – Signum, 2010. ISBN 978-80-903531-0-7. PELCL, Jiří. Český design, Czech Design 1995–2000. Praha: Prostor, 2001. ISBN 978-80-902736-6-5. SHEIL, B., A. MENGES, R. GLYNN and M. SKAVARA. Fabricate 2017: Rethinking Design and Construction. London: UCL Press, 2017. ISBN 978-1-78735-001-4. [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: http://discovery.ucl.ac.uk/1546589/1/Fabricate.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Forma je jak praktická, tak verbální. Hodnocení úrovně jednotlivých fází semestrální práce bodovým systémem předchází otázky a rozprava. Během semestru probíhá několik kontrol rozpracovanosti. Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých. U výsledků tvůrčí práce, účasti ve studentské designérské soutěži (přehlídce studentského designu) či na firemních konzultacích se předpokládá také zátěž mimo přímou výuku.

E-learning

Other requirements

Another requirement for a student is to participate in a student design competition or a student design show, possibly a consultation at a manufacturing firm or company.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Entry of semester work, topic range for thesis, background and information sources (books, company literature, periodicals, website, works, etc.) 2.–3. Formulation of thesis assignment (active participation of student, e.g. seeking cooperation with manufacturing firm or company), search and processing of documents (research) 4. First check of completion of semester work and individual consultation of results in a collective of students specialization 5.–7. Drawing elaboration of concepts of possible design solutions (sketches) 8. Second check on completion of semester work and individual consultation of creative results in a collective of students specialization 9.–11. Delivering selected concepts in virtual space (Rhinoceros software) and visualizing them during the development steps (V-Ray for Rhino software) 12. Third review of completion of semester work and individual consultation of creative results in a collective of students specialization 13.–14. Final concept completion (including photorealistic visualization) and graphic presentation of design development in poster form

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: The scope of compulsory participation in exercises is set at 80%.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: As part of completing the course, the conditions are considered to be met by the submission of semester assignments (e.g. research, sketches, virtual 3D models, photorealistic visualizations, participation in a student design competition, etc.), which included periodic face-to-face consultations, while point evaluation the result of the classified credit corresponds to min. classification level E (ECTS class. scale), respectively class. grade 3 (national class. scale).

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270037) Engineering Design (S05) Design of industrial products NPV K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.