340-0702/04 – Hornické stroje (HS)

Garantující katedraKatedra konstruováníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FSUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI72 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent dokáže popsat jednotlivé stroje, analyzovat jejich činnost a funkce, vyhodnotit jejich zatížení, stanovit jednotlivé parametry v technologickém celku či komplexu a navrhovat vybrané konstrukční uzly či strojní části.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Absolvent předmětu získá širší přehled technické vybavenosti, konstrukčního řešení základních uzlů předmětné mechanizace a strojních celků, technologie nasazení strojů a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu nerostných surovin. Studenti se rovněž seznámí se základními pevnostními a výkonnostními výpočty. Dále jsou seznámení s novými a originálními technologiemi využívanými v povrchovém hornictví včetně pomocné mechanizace a s moderními trendy v daném oboru.

Povinná literatura:

FRIES, J. Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005. 191 str. ISBN 80-248-0970-2. HUSTRULID, W. A. a Richard C. BULLOCK, ed. Underground mining methods: engineering fundamentals and international case studies. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2001. ISBN 0-87335-193-2. BIAŁY, Witold. Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumu rozpojitelnosti uhlí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2009. Monografie (VŠB - Technická univerzita Ostrava). ISBN 978-80-248-2032-3. SCHELLONG, Lubomír a Arnošt ŠEVČÍK. Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1687-6. FRIES, J. Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 189 str. ISBN 80-248-0484-0. HILAR, Matouš. Přehled terminologie podzemního stavitelství: [(výklad a překlad základních pojmů)]. Praha: Česká tunelářská asociace, 2011. Dokumenty České tunelářské asociace ITA AITES, sv. 4. ISBN 978-80-254-8366-4.

Doporučená literatura:

GONDEK, H., ŠEVČÍK, A. Těžební a zpracovatelské stroje I. Skripta VŠB – TU Ostrava, r 2006, Ediční středisko VŠB – TU Ostrava 2006, str.127, ISBN 80-248-1040-9 AGRICOLA, Georgius. Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. 2. vyd. Přeložil Bohuslav JEŽEK, přeložil Josef HUMMEL. Ostrava: Montanex, 2007. ISBN 80-7225-057-4. SITEK, Libor, ed. Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem: sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc. [CD-ROM]. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2008. ISBN 978-80-86407-42-5. KLEPSATEL, František, Pavol KUSÝ a Libor MAŘÍK. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Přeložil Zlatuše BRAUNŠTEINOVÁ. Bratislava: Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-43-5. FRIES, Jiří. Zemní stroje [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2567-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí individuálně zadávanými úkoly, kontrolní otázky a závěrečný test. Ústní zkouška.

E-learning

Může být aplikován

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a doplňující/kontrolní otázky. Studium doporučené literatury. Mohou být aplikovány stáže a exkurze.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdělení strojů, základní pojmy, základy technologie, použití Podvozky zemních strojů – housenicové (pásové), kolové, kolejové, kráčivé Kolesová a korečková rypadla – rozdělení, základní konstrukční celky Stroje pro drcení a mletí Skládkování a skládkové stroje Pomocná, doplňková mechanizace a zařízení – dozery, skrejpry, rozrývače, rypadla, nakladače Vrtací stroje a soupravy, razící stroje a komplexy. Kombajnové dobývací komplexy Pluhové dobývací komplexy Vyztužování důlních děl

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti: Dle platné směrnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin OA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku