340-0905/01 – Theory and Design Methodology (TaMK)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis of the design process. Principles of design theory and methodists, methods exploited at solution of engineering task.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Cílem předmětu je příprava studenta na samostatné tvůrčí řešení projekčně- konstrukčních, vývojových a výzkumných úkolů po absolvování studia v praxi. Obsahem předmětu je soubor poznatků o tom, jak na to, aby student byl metodicky připraven na úspěšné a racionální řešení úkolů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. 1. Čásenský, M., Maňas, S.: Metodika konstruování, skriptum ČVUT Praha 1990 2. Kočí, J.: Metodika konstruování, skriptum domu techniky Praha 1969 3. Hubka, V.: Konstrukční nauka, Konservis Praha 1991

Recommended literature:

1. Bolek, A., Kochman, J. a kol.: Části strojů, svazek 1, technický průvodce 6, SNTL Praha 1989

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historický vývoj konstruování 2. Dva základní směry rozvoje konstruování 3. Základní požadavky na konstruktéra 4. Základní zásady, které musí konstruktér plnit při konstruování 5. Myšlenkové pochody při konstruování (co je projektování a konstruování, analýza a syntéza - základ metodického konstruování) 6. Úloha zadání při vytváření koncepce díla 7. Význam informací pro konstruktéra v procesu tvoření (způsob vyhodnocení, normalizační činnost, výpočty atd.) 8. Které základní složky v sobě zahrnuje metodika konstrukční práce 9. Hlavní zásady při stanovení úkolu 10. Metodika řešení konstrukčního úkolu (příklady kladení otázek a hledání odpovědí) 11. Metody hodnocení a výběru variant řešení 12. Jak lze docílit racionálního řešení konstrukčního úkolu 13. Využití morfologické matice při navrhování strojů a zařízení 14. Prognozování - metody předvídání při přípravě konstruování respektive zdokonalování stroje 15. Vztah mezi informacemi - schéma zpětné vazby informací 16. Základní pracovní vztahy mezi konstruktérem a ostatními spolupracujícími útvary (graf. schéma) 17. Základní pracovní operace konstruktéra při stanovení úkolu 18. Brainstorming - metoda racionalizace práce konstruktéra 19. Hodnotová analýza - její využití v konstrukční praxi 20. V čem spočívá podstata týmové práce - graf znázornění systému pro týmovou práci 21. Heuristické postupy stanovení problému 22. Aplikace na heurestický postup - přehled o systému otázek dle A. Osborna 23. Způsob kladení otázek zkušeného vynálezce dle Rossmana 24. Metodický postup při řešení úkolu (obecné, zvláštní, jedinečné) 25. Pracovní postup při seznamování se s novými pojmy a věcmi 26. Získávání potřebných informací v rámci studijní přípravy na řešení úkolů - na co se zaměřit 27. Rozdělení informací dle obsahu a jejich využití 28. Prameny informací a práce s nimi 29. Dělení informací dle novosti - vyhodnocení přínosu pro řešený úkol

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner