340-0910/02 – Operational Maintenance and Technical Diagnostics (PÚaTD)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. František Helebrant, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to identify possible operational applications solutions for maintenance of machines and equipment with all its resources, including deployment zajištěnosti diagnostic systems.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Efektivní využívání všech procesů spojených s údržbou je cestou nejlepšího možného využívaní majetku a personálních zdrojů, takže v provozní praxi musíme řešit nejen požadavky a prostředky zajištěnosti údržby, ale také její hodnocení účinnosti, organizaci a řízení v souladu s výrobou, zajištění bezpečnosti a požadovaného rizika provozu, reengineering údržby apod. Údržba se tak stává nedílnou a integrující součástí výrobního při jejím chápání jako procesně technické činnosti.

Compulsory literature:

HELEBRANT, F.: Technická diagnostika a spolehlivost – IV. Provoz a údržba strojů. VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2008, 1. vydání, 130 s., ISBN 978-80-248-1690-.0 Helebrant,F., Ziegler,J., Marasová,D.: Technická diagnostika a spolehlivost – I.Tribodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2000, I.vydání, 153 s., ISBN 80-7078-883-6 Helebrant,F., Ziegler,J.: Technická diagnostika a spolehlivost – II.Vibrodiagnostika. VŠB-TU Ostrava 2004, I.vydání, 178 s., ISBN 80-248-0650-9 HRABEC,L. – HELEBRANT,F. – MAZALOVÁ,J.: Technická diagnostika a spolehlivost – III. Ustavování strojů. VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2007, 1.vydání, 92 s., ISBN 978 – 80 – 248 – 1449 – 0

Recommended literature:

FAMFULÍK, J.: Teorie údržby, VŠB – TU Ostrava 2006, 1.vydání, 136 s., ISBN 80 – 248 – 1029 – 8 NĚMEČEK, P. A KOL.: Vedoucí podniku (podnik v kostce), Verlag Dashofer nakladatelství s.r.o., Praha 1996, sv.1 a 2, ISBN 80 – 901859 – 5 – 9 VOŠTOVÁ, V. – HELEBRANT, F.- JEŘÁBEK, K. –: Provoz a údržba strojů – II. část Údržba strojů. ČVUT v Praze, I. vydání, Praha 2002, 124 s., ISBN 80 – 01 – 02531 – 4 SINAY, J. A KOL.: Rizika technických zariadení – manažerstvo rizika, TU Košice 1997, 212 s., ISBN 80 – 967783 – 0 -7 PAČAIOVÁ, H. – SINAY, J. – GLATZ, J. : Bezpečnosť a riziká technických systémov. SjF TU v Košiciach 2009, 246 s., ISBN 978-80-553-0180-8 ŠENK, Z. : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nakladatelství ANAG, spol. s r.o., Olomouc 2009, 277 s., ISBN 978-80-7263-551-1 VOŠTOVÁ,V. – HELEBRANT,F. – JEŘÁBEK,K.: Provoz a údržba strojů – I. Část. Provoz strojů. ČVUT v Praze, Praha 2001, 193 s., ISBN 80–01–02418–0 Daněk,A., Široký,J.: Teorie obnovy dopravních prostředků. VŠB–TU Ostrava 1999, 153 s., ISBN 80-7078-568-3 Havlíček,J. a kol.: Provozní spolehlivost strojů (2. přepracované vydání). SZN Praha 1989, 616 s. Legát,V., Jurča,V.: Management jakosti v údržbě. ČSJ Praha 1999 Kreidl,M. – Šmíd,R.: Technická diagnostika. BEN – technická literatura, Praha 2006, 1. vydání, 408s., ISBN 80-7300-158-6 Miláček,S.: Modální analýza mechanických kmitů. ČVUT v Praze 1992, 154 s., ISBN 80-01-00872 VOŠTOVÁ, V. - HELEBRANT, F. - JEŘÁBEK, K.: Provoz a údržba strojů – II. část Údržba strojů, ČVUT v Praze, I. vydání, Praha 2002, 124 s, ISBN 80-01-02531-4 Kopec,B., a kol.: Nedestruktivní zkoušení. ČNDT a CERM akademické nakladatelství, Brno 2008, 1. vydání, 571s., ISBN 978-80-7204-591-4 Tůma,J.. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Sdělovací technika Praha 1997, 174 s., ISBN 80-901936-1-7 Tůma, J.: Diagnostika strojů. VŠB-TU Ostrava 2009, 138 s., ISBN 978-80-248-2116-0

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Formou otázek při individuálních konzultacích

E-learning

Other requirements

There are no additional requirements for the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st Technical diagnostics and maintenance system - basic concepts and definitions, systems development, maintenance, maintenance methods, tools maintenance, control-inspection and inspection activity, economy and assessing the effectiveness of maintenance. 2nd Vibration diagnostics - basic concepts, measuring quantities, the theory of sensors, measuring operational diagnostic methods, and trending evaluation method. 3rd Tribodiagnostics - basic concepts and classification, methods to monitor lubricant degradation, methods for monitoring the technical condition of machinery, tribology and tribotechnika, tribometrie 4 Termodiagnostika - basic concepts and division, various methods of temperature measurement and thermography. 5th Acoustic diagnosis - basic concepts and distribution, individual methods. 6th Non-destructive diagnostics - basic concepts and distribution, selected basic methods. 7th Diagnostics of hydraulic circuits - classification, nature and principle of basic methods. 8th Basic methods for the diagnosis of electrical equipment, also useful for diagnosis of mechanical systems. 9th Optical non-destructive, multi-parameter diagnostic. 10.Provozní reliability - security management and operational reliability, evaluation of operational reliability. 11.Logistika - technical diagnostics - Maintenance. Risk analysis and maintenance, safety equipment and maintenance 12 operational reliability 13 maintenance - basic concepts, systems development, maintenance, content maintenance 14th Economy and efficiency of maintenance equipment 15th Evaluation of the effectiveness of maintenance - classification, basic concepts, basic tools evaluation 16th Benchmarking and outsourcing in maintenance, maintenance personnel use study 17th risk operation 18th Audit quality Maintenance Management 19th Reenginering system design and maintenance 20th Trends in maintenance 21st Organization and methods of maintenance management, control inspection and audit activities maintenance 22nd Tribology and tribotechnika, technical diagnostics, maintenance, logistics 23rd Dismantling and assembly procedures and products, repair and renovation operation, user maintenance 24th Maintenance Manager and work with human resources in maintenance, expertise, education, motivation. 25th Dependability-its quantification, renewal theory, classification of disorders 26th Performance of machines and their operational deployment 27th Safety of machinery operations 28th Legislation operation and maintenance

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner