340-0923/02 – Construction of Machines for Waste Treatment (SSpZO)

Gurantor departmentDepartment of Production Machines and DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding of basic principles and constructional design of machines and arrangements for shearing, baling, crushing, briquetting, transport and sorting of metalic and nonmetallic waste.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Posluchači se v daném předmětu seznámí se způsoby využití a zpracování kovového i vybraných druhů nekovového odpadu a s jednotlivými technologiemi jejich úpravy, tak aby bylo možné tyto odpady dále využít a recyklovat. Mezi základní technologie úpravy kovového odpadu patří především dělení kovového materiálu (stříhání, pálení, dělení jinými způsoby), paketování, drcení a briketování. Dále se studenti seznámí s požadavky na tyto technologie vycházející z možností provozů pro přetavování kovového odpadu. Stroje a zařízení pro mechanické zdrobňování druhotných surovin. Konstrukce a výpočet drtičů čelisťových, kuželových, válcových atd. Koncepční provedení mlýnů kladivových, kulových, vibračních, tyčových, včetně řešení vybraných konstrukčních uzlů. Třídění druhotných surovin – třídiče, jejich konstrukce a výpočet hlavních parametrů. Zařízení pro briketování nekovových druhotných surovin. Konstrukce strojů pro úpravu a mechanické zpracování odpadů z umělých hmot.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] Čep, h. – Špírková,r.: Technologie úpravy kameniva. Praha 1997, 145s. [2] Sýkora M. a kol. : Výrobní stroje a zařízení pro zpracování odpadu. Interní učební text VŠB-TU, 1996 [3] Jasaň V., Lemesányi L., Úpravnické stroje I..VŠT Košice 1987, 335s. [4] ŠPALDON, F.: Úprava nerastných surovin. SNTL Praha 1986, 484s. [5] DINTER, O: Drcení a mletí. SNTL Praha 1984, 244s. [6] Ksandr J., John M. : Zpracování ocelového amortizačního šrotu, SNTL Praha 1983, 412s. [7] POLICKÝ, Z. – STRATILÍK,M.: Úpravárenské stroje I. VUT Brno 1976, 242s. [8] POLUS, E.: Úpravárenské stroje I. - drtiče a mechanické třidiče pro průmysl kamene, výrobu maltovin a lehčených stavebních hmot. VUT Brno 1970, 164s.

Recommended literature:

[1] Departments textbooks and syllabi. [2] Internet resources, corporate literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

The student is not subject of additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Metal waste as secondary raw material. Sources of metal waste and requirements for its treatment. Aggregates for the heat treatment and recycling (remelting) of scrap metal. 2. Individual treatment technology for scrap metal. The design of races treatment of scrap metal. 3. Mechanical treatment of waste metal paketováním. Theory packing. Design and calculation of selected parameters baling presses. 4. Equipment for cutting scrap metal cutting and breaking. theory shearing scissors structure and facilities for inserting scissors. Facilities handling and sorting of cut waste. 5. Equipment for crushing scrap metal - crushing lines . 6. Treatment and processing of metal chips, briquetting presses and lines. 7. Mobile systems for the processing of scrap metal. Examples of design solution. 8. Machinery and equipment for mechanical size reduction of secondary raw materials. Basic concepts. Jaw crusher - different types of solutions selected structural nodes , determining the main parameters of jaw crushers , conical , cylindrical. Impact crushers and shredders of special design . 9. Ball mills - the different types , conceptual solutions , performance assessments and power . Movement of grinding bodies , to determine their size and quantity. rod ,vibration , autogenous and tread mills. 10. Sorting of secondary raw materials. Screens - classification, design embodiment. Determination of basic design parameters of vibrating screen . 11. An apparatus for treating lumps of raw materials . Equipment for briquetting secondary raw materials. 12. Construction of machinery for treatment and mechanical processing of plastic waste

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner