340-0924/01 – Machines and Equipment for Secondary Treatment and Continuous Casting of Steel (SZSZS)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+0
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding basic principles and constructional design of machines and arrangement for secondary processing of liquid metal and his continuous casting.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je orientován na stěžejní strojní zařízení pro sekundární zpracování oceli a pro její následné plynulé odlévání.Obsahem předmětu je seznámit posluchače s projekčním a konstrukčním provedením vybraného hutního zařízení, kterým jsou vybaveny moderní provozy oceláren, jež produkují ocel, což je v současné době, v rozmanitých podobách, nejrozšířenější konstrukční materiál pro stavbu strojů obecně. Seznámí se s požadavky a možnostmi strojního provedení jednotlivých strojů a jejich vybraných konstrukčních uzlů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] Mikolajek, J., Stoklasa, T., Zavila, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. [2] Kepka Miloslav: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. [3] Mikolajek, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. [4] Chocholáč M. a kol.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980.

Recommended literature:

[1] Departments textbooks and syllabi. [2] Internet resources, corporate literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, uspořádání dávkovacích systémů, 2. Konstrukční řešení trysek pro ocelářská zařízení, hlavní parametry, 3. Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve. Šoupátkové uzávěry licích pánví– typy, konstrukce, zásady pro konstrukci. 4. Zařízení pro homogenizaci taveniny v pánvi – prostředky, konstrukční řešení. 5. Konstrukce zařízení pro ohřev taveniny v pánvi - pánvové pece – ohřev elektrickým obloukem, další technologie ohřevu oceli v pánvi. 6. Typy a konstrukce zařízení pro vakuování taveniny v pánvi. Zařízení pro komorové vakuování taveniny v pánvi. 7. Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Uspořádání ZPO. 8. Konstrukce licích stojanů a mezipánvových vozů. 9. Konstrukce krystalizátorů radiálního stroje a řešení oscilačních mechanismů. 10. Uspořádání zařízení pro druhotné chlazení. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení svitku. 11. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli. 12. Koncepce zařízení pro lití tenkých pásů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (0) 51
        Examination Examination 0  0
        Exercises evaluation Credit 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V019) Contruction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner