340-0941/01 – Machines and Equipment for Production, Secondary Treatment and Casting of Metals (SZVZK)

Gurantor departmentDepartment of Machine and Industrial DesignCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav KovářSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV12 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
UCE01 Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Part-time Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analysis, knowledge and understanding basic principles and constructional design of machines and equipment for production, secondary processing of liquid metal and his continuous casting.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Předmět je orientován na stěžejní strojní zařízení pro výrobu, sekundární zpracování a pro odlévání oceli s důrazem na projekčně konstrukční řešení strojů a zařízení používaných pro jednotlivé technologie. · Stavba primárních ocelářských pecí. Typy pecí a konstrukční řešení jednotlivých částí, hlavní parametry. Zařízení pro dávkování prachových substancí do ocelářských zařízení, · Zařízení pro omezení výtoku pecní strusky do pánve. Šoupátkové uzávěry licích pánví– typy, konstrukce, zásady pro konstrukci. · Zařízení pro homogenizaci taveniny v pánvi – prostředky, konstrukční řešení. · Konstrukce zařízení pro ohřev taveniny v pánvi - pánvové pece. · Typy a konstrukce zařízení pro vakuování taveniny v pánvi. · Zařízení pro spojité lití oceli. Typy licích strojů a jejich uspořádání. Uspořádání ZPO. · Konstrukce licích stojanů, mezipánví a mezipánvových vozů. Konstrukce krystalizátorů radiálního, stroje a řešení oscilačních mechanismů. · Uspořádání zařízení pro druhotné chlazení. Rovnací a tažná zařízení. Mechanismy a stroje pro dělení svitku. Pomocná zařízení strojů pro spojité lití oceli. · Koncepce zařízení pro lití tenkých pásů.

Compulsory literature:

Study literature mainly for English speaking students will be recommended individually. [1] MIKOLAJEK, J., STOKLASA, T., ZAVILA, Z., Strojní zařízení kontinuálních procesů v metalurgii I. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1992. 250 s. [2] KEPKA M.: Rafinace oceli. SNTL Praha 1989, 216 str. [3] MIKOLAJEK, J., Zařízení oceláren I díl. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 1985. 128 s. [4] CHOCHOLÁČ M. et al.: Algoritmizace hutní výroby, VŠB Ostrava 1980.

Recommended literature:

[1] STOLTE, G.: Secondary metallurgy: Fundamentals, processes, applications. January 2002, 216 p. ISBN-13: 978 3 514 00648 5 [2] GHOSH A. RATON B.: Secondary steelmaking: principles and applications. Boca Raton USA - CRC Press, c2001 - 322 s. : il. ISBN 0-8493-0264-1 [3] http://www.steeluniversity.org

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Elaboration of a semester project on the topic corresponding with the focus of the course and the topic of the doctoral thesis. Passing regular consultations on the semester project. Exam.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Other requirements

There are no additional requirements on the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Construction of oxygen converters and hearth furnaces. Main parts and principle of operation. 2. Design of electric furnaces. Main parts and principle of operation. 3. Design of a blowing system for steel installations, main parameters, 4. Device to limit discharge furnace slag into the ladle. spool capsladle - type construction principles for design . 5. Equipment for the homogenization of the melt in the ladle - means construction solution. 6. Design of equipment for heating the melt in the ladle - ladle furnace - heating arc , additional heating technology in the ladle. 7. Types and design of the vacuum melt in the ladle. Equipment for chamber vacuum melt in the ladle. 8. Equipment for continuous casting of steel. Types of molding machines and their arrangement . Arrangement ZPO. 9. The design of casting stands and tundish cars. 10. Construction machinery and molds radial oscillatory solutions mechanisms. 11. The arrangement for the secondary cooling device . Straightening and towing equipment. Mechanisms and machines for cutting rolls . 12. Auxiliary equipment of machines for continuous casting of steel. 13. The concept of the device for casting thin strip .

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0715D270011) Construction of Production Machines and Equipment P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner