342-0010/02 – Manipulace s materiálem (MsM)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Polák, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jde o základy dopravních technologií a praktické aplikace obecně používaných zařízení v dopravě a manipulaci s materiálem. Předmět je věnován spíše popisu strojních dopravních zařízení a jejich pohonům. V omezené míře bude věnován technologickým výpočtům základních zařízení. Předpokladem je absolvování předmětů tříletého strojního základu na strojní fakultě. OSNOVA PŘEDMĚTU Týden Přednášky/cvičení 1 Názvosloví a základní manipulace s materiálem. Rozdělení manipulace s materiálem. Dopravované materiály a jejich klasifikace. Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č. 1 (rešerše z odborné literatury). Laboratoř sypkých hmot. 2 Mechanické vlastnosti materiálu. Základy mechaniky sypkých materiálů a zemin. Mechanika sypkých materiálů. 3 Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Dopravní výkon zařízení s plynulou a přerušovanou činností. 4 Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Přenos tažné síly. Pohybová rovnice, rozběhy, brzdění. 5 Hlavní části zvedacích zařízení a jejich výpočet. Pohony. Výkon zařízení. 6 Stroje a zařízení pro cyklistickou vertikální manipulaci ve stavebnictví. Rozdělení, charakteristika, zvedací zařízení, vrátky. Výpočet lan, řetězů, bubnů a brzd. 7 Stavební jeřáby. Výpočet zvedacích zařízení. 8 Výtahy. Stavební výtahy. Kontrolní test č. 1. Základy výpočtu jeřábů. 9 Zařízení pro plynulou dopravu. Pásové dopravníky. Hlavní části. Základy výpočtu výtahů. 10 Korečkový elevátor. Řetězové dopravníky. Výpočet pásového dopravníku. 11. Dopravníky bez tažného prvku. Vibrační a šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Výpočet řetězových dopravníků. 12. Prostředky přerušované dopravy. Kolejová doprava. Trakční výpočty 13. Automobilová doprava. Základy mechaniky. Skládky materiálu. Kontrolní test č. 2. Automobilová doprava. 14. Zásobníky. Uzávěry a podavače Zápočet. Doporučení studentům: Konzultovat problematiku programu průběžně s vedoucím cvičení. Pro ústní zkoušku budou vypsány termíny nejpozději 14 dnů před ukončením letního semestru. Datum, hodina, místo konání a otázky k ústní zkoušce budou vyvěšeny na nástěnce Institutu dopravy v 7. podlaží nebo na www.id.vsb.cz (Ústav dopravních a manipulačních zařízení). Podmínkou udělení zápočtu je zisk nejméně 18 bodů v celkovém hodnocení cvičení. Za každý test může student získat 0 až 8 bodů, za v termínu odevzdaný program č.1-rešerše (tj. do konce zápočtového týdne) 4 body a za bezchybné vypracování programu č. 2 10 bodů. Zkouška je ústní a skládá se z obhajoby vypracovaného programu a zodpovězení 3 otázek. Obhajoba programu je hodnocena 0 až 10 body, každá otázka 0 až 20 body.

Povinná literatura:

1) Konečný M.: Logistika v systému řízení podniku, ES VŠB-TUO, 1999. 2) Lambert, M., D.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000. 3) Svoboda V., Latýn P.: Logistika, ES ČVUT, 2002. 4) Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB-TUO 2001. 5) Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO 2003. 6) Pavliska J., Hrabovský, L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO 2004. 7) Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL,1979.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Dopravované materiály. Klasifikace a mechanické vlastnosti. Napěťový stav sypkého tělesa. Rozdělení dopravy. Doprava a logistika. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Zásobníky, konstrukce a uzávěry. Výpočet výkonu dopravního zařízení. Vynašeče zásobníků, přehled. Teorie přenášení síly třením. Graficko početní metoda stanovení sil v tažném prvku. Pásový dopravník, výpočet, konstrukce. Řetěz a lano v dopravě. Příklady užití, výpočty. Článkový a hřeblový dopravník. Základy výpočtu. Korečkový elevátor. Základy výpočtu. Užití. Kolejová doprava – základy. Lokomotivy, vozy, parametry. Silniční doprava – základy. Tažné prostředky, parametry. Hydraulická doprava – základy. Jeřáby, přehled, základy výpočtu. Provoz a údržba dopravních zařízení na povrchu. Náplň cvičení a seminářů Seznámení s programem, zadání programu č. 1 (rešerše z literatury). Příklady na výkon zařízení. Příklady, užití. Příklad na Eulerovy vztahy. Příklad na graf. početní metodu. Příklad výpočtu dopravníku. Test č. 1. Zadání programu č. 2. Příklad výpočtu. Příklad výpočtu. Příklady na kolejovou dopravu. Příklady, užití, prospektový materiál. Příklady užití. Test č. 2. Opakování, zápočet, otázky ke zkoušce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.