342-0015/01 – Transport Machines Theory (TDS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 8+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem výuky je vybavit posluchače dostatečnou zásobou informací o teoretických postupech aplikovaných ve vývoji a výzkumu dopravních, manipulačních a skladovacích prostředků. Jsou zvýrazňovány nové vývojové tendence v oblasti modelování a konstruování, které umožňují aplikace umělých hmot, keramiky a jiných nekonvenčních materiálů. Cvičení jsou zaměřena na aplikace aparátu vyšší matematiky a jsou ukončena samostatným projektem k vyřešení dílčího úkolu. Posluchač získá dostatek zkušeností z oblasti teoretických postupů a informací o vývojových tendencí, což mu umožní orientaci v aplikovaných principech a samostatný aktivní přístup při vývoji a výzkumu nových konstrukčních uzlů a aplikací nových konstrukčních materiálů. Cílem předmětu je připravit posluchače na samostatnou činnost v oblasti vývoje inovovaných konstrukční dopravních uzlů a inovačního podnikání. Informace získané v předmětu Teorie dopravních strojů jsou výchozím stavem pro hledání nových řešení v oblasti aplikované dopravy.

Compulsory literature:

Walker,S.C.: Mine Winding and Transport. ISBN 0-444-43015- 6. Elsevier Science Publishers B.V. 1988. Wolhbier,R.H.: Mechanical Conveying. 200. ISBN 0878491198. Fayed,M.E., Skocir,T.S.: Mechanical Conveyors. ISBN 1-56676-416-5. Technomic Publishing Company, Inc. 1997. Bulk Solids Handling. ISSN 0173-9980. Trans Tech Publications, 1998 – 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Seznámení s organizací přednášek, definice dopravovaných hmot z hlediska úhlu vnitřního tření, definice ideální sypké hmoty, reálné sypké hmoty 2 Obecná teorie stavu napjatosti, Janssenova a Rankinova rovnice, teorie stavu napjatosti sypkého tělesa, pohybové stavy částic, úhel energetického spádu 3 Pístový mechanismus toku, bilance energií, statická klenba, plášťový mechanismus toku, bilance energií, dynamická klenba, 4 Shazování přes koncový buben, první a druhá fáze u pásového dopravníku, korečkový elevátor – analýza problematiky 5 Vytváření hromad sypkých hmot, horní sypání, vrhače – přímočarý (popis pro zrna schopná rotace a zrna neschopná rotace), odstředivý pásový vrhač sypké hmoty 6 Šnekový dopravník, dopravní výkon, odpory proti pohybu, příkon elektromotoru 7 Hrabicový dopravník, dopravní výkon, odpory proti pohybu, příkon elektromotoru, optimální rozteč hřebel (min.a max.), popis pohybu vrstvy materiálu ve vodorovném a svislém redleru 8 Matematická úvaha o pohybu zrna po šikmé harmonicky kmitající ploše vibračního dopravníku a po šikmé rotující ploše vibračního dopravníku. Matematicky popis vrhové paraboly zrna dopravovaného materiálu. 9 Pohybová rovnice pro samobalanční podepřený dopravník, stanovení amplitudy kmitání a fázového posuvu. Odvození pohybové rovnice rezonančního třídiče a stanovení amplitudy, fázového posuvu a sílu v ojnici pohonu. 10 Odvození pohybové rovnice debalančního dopravníku pomocí Lagrangeovy metody 11 Vyvážení rušivých sil vyplývajících z periodického pohybu agregátu, pomocí antivibračního nevývažku. Kývání břemene zavěšeného na závěsu kočky pojíždějící po jedoucím mostu jeřábu 12 Matematický popis první a druhé periody průběhu dynamického jevu při zvedání břemene na lanovém závěsu jeřábové kočky působící nad pevnou (předpokládáme absolutně tuhou) podpěrou jeřábového mostu. 13 Matematický popis první a druhé periody dynamického jevu při zvedání břemene na lanovém závěsu jeřábové kočky působící uprostřed jeřábu 14 Inovovaná a nová řešení dopravníků – přednáška na dobově aktuální téma Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden 1 Seznámení s podmínkami zápočtu, zadání zápočtových programů, úvodní cvičení 2 Bezosý šnekový dopravník 3 Pojízdný a reversní pásový dopravník 4 Vynášeče pro zabezpečení hmotového toku – šnekový vynášeč 5 Vynášeče pro zabezpečení hmotového toku – pásový vynášeč, výpočet, konstrukce 6 Teorie vibračních dopravníků 7 Trubkový pásový dopravník,výpočet,konstrukce 8 Trubkový řetězový dopravník – parciální pohony 9 Talířový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 10 Pásový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 11 Bubnový vynášeč – srovnání výkonu mezi 9-10-11 , možnosti inovačních řešení 12 Vyhrabovací vůz 13 Exkurse do firmy 14 Udělování zápočtu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T001) Transport and Material Handling P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner