342-0024/02 – Logistic Chains in Surface Mines (DKnPL)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV62 doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Doprava v lomech je povinně volitelný předmět, který doplňuje technologii lomového dobývání a navazuje na předměty I. etapy „Dopravní a manipulační zařízení“ a „Části a mechanismy strojů“. Obsahuje přehled dopravních systémů, popis konstrukce strojů a zařízení i základy technologických výpočtů těchto zařízení.

Compulsory literature:

Walker,S.C.: Mine Winding and Transport. ISBN 0-444-43015- 6. Elsevier Science Publishers B.V. 1988. Wolhbier,R.H.: Mechanical Conveying. 200. ISBN 0878491198. Fayed,M.E., Skocir,T.S.: Mechanical Conveyors. ISBN 1-56676-416-5. Technomic Publishing Company, Inc. 1997. Bulk Solids Handling. ISSN 0173-9980. Trans Tech Publications, 1998 – 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Dopravní systémy užívané v lomech, vazba na technologické celky. Zvláštnosti v konstrukci pásových dopravníků v povrchových lomech. Mezní stavy pásových dopravníků, rozběh a doběh. Využití pásových dopravníků na rýpadlech a zakladačích. Pásové a shazovací vozy, konstrukce, základy výpočtu. Spojování pásových úseků, údržba pásových linek. Kolejová doprava v lomech, tendence, výhled, porovnání s pásovou dopravou. Lokomotivní tratě stabilní a přemístitelné. Způsoby přestavby tratí. Lokomotivní a vozový park, tažná síla lokomotivy, základy konstrukce elektrických lokomotiv. Motorové lokomotivy, konstrukce, užití. Automobilová doprava a její význam. Tažná síla a jízdní odpory. Automobily, přehled, konstrukce, užití. Zásobníky, uzávěry – základní vztahy. Vynášeče zásobníků – základy výpočtu. Náplň cvičení a seminářů Příklady na výpočty dopravních výkonností. Způsoby laboratorního zjišťování základních vlastností sypkých materiálů. Výpočet pásového dopravníku dle ČSN 5048 – příklad. Výpočet pásového dopravníku graficko-početní metodou. Test č. 1. Zadání programu. Příklad na tažnou sílu lokomotivy. Adheze – příklady pro kolejovou dopravu. Automobilová doprava – video a firemní literatura. Výpočty pro automobilovou dopravu (jízdní odpory, tažná síla, adheze). Test č. 2. Skladování sypkých hmot, kapacita zásobníků, výtokový rychlost, síly v zásobníku – příklady. Uzávěry zásobníků – výpočet, příklad. Vynášeče zásobníků – příklady na výpočet vynášečů. Oprava programu, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2302T032) Minig Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner